1. Pāri visam māci bērnam mīlēt Jēzu!

Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.” Salamana pamācības 22:6

Kādi augļi būs nākotnē tava bērna dzīvē, atkarīgs no tevis. Ko tu iesēsi savos bērnos, tādu pļauju arī saņemsi. Pirmie 5 gadi ir paši svarīgākie tava bērna dzīvē. Tas ir laiks, kad tu ieliec viņā dzīves pamatu. Laiks, kad tu sēj sēklu. Kas ir tas ko tu māci savam bērnam? Nekad nesaki, ka viņš jau vēl mazs. Nekad!

Ieteikumi:

No pirmās dienas, kad uzziniet par gaidāmo mazuli, sāciet to pareizi ietekmēt.

No pirmajiem dzīves mēnešiem runājiet ar savu bērnu par Jēzu.

1. Pāri visam iemāci bērnam mīlēt Jēzu

1.2. Kā disciplinēt savus bērnus?

2. Iemāci bērnam grēku nožēlu

„Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem.” Ēbrejiem 12:6

Mūsu atbildība iemācīt bērniem, ka bunts ir grēks. Bērnam ir dabīgi spītēties, neklausīt, melot, manipulēt, izrādīt necieņu – tas ir viņa miesīgajā dabā. Runāt patiesību, paklausīt, cienīt, turēt vārdu, ievērot laika ierobežojumus – ir jāmācās! Tas ir vecāku uzdevums.

Sauc grēku par grēku un māci bērnam, ka Dievam nepatīk grēks un, tas ir jānožēlo.

No mazām dienām bērnam ir jāzina savas robežas, kuras pārkāpjot, nepietiek ar „Piedod”. Taču, pirms soda saņemšanas izrunājiet to, kas bija nepareizi, paskaidrojiet to ievērošanas svarīgumu un kopīgi lūdziet. Bērnam ir jāsaprot, par ko viņš saņem sodu (pērienu). Sodīšanas mērķis ­- grēka nožēla, nevis sods.

Katrs bērns ir citādāks, un katram bērnam ir vajadzīga individuāla pieeja. Ja esi nolicis kādas robežas, turies pie tām. Ja esi ko apsolījis, izpildi to. Nepadodies, nesamierinies ar kompromisu. Neatļauj bērnam manipulēt ar tevi, izmantot apstākļus, garastāvokli, aizņemtību… Nekad nesaki: „Ai, tas jau tāds raksturiņš!” Nē. Raksturs bērnam veidojas, bet grēcīgā daba izpaužas.

Kā vecākam tev jārāda priekšzīme, kā nožēlot grēku. Ja esi kļūdījies, atzīsti to un lūdz piedošanu.

„Pārmāci savu dēlu, tad viņš tevi iepriecinās un sagādās atvieglojumu tavai dvēselei.” Salamana pamācības 29:17

„Muļķīgas blēņas mīt bērna sirdī, bet audzinātāja rīkste aizdzīs tās tālu prom no viņa.” Salamana pamācības 22:15

„Kas savu rīksti taupa, tas ienīst savu dēlu, bet, kas savu dēlu mīl, tas to jau agri pārmāca.” Salamana pamācības 13:24

„Pārmāci savu dēlu, kamēr ir vēl kāda cerība, bet neļauj savai dvēselei tevi aizraut tik tālu, ka tu iedomātos savu dēlu nonāvēt.” Salamana pamācības 13:8

3. Iemāci bērnam pakļauties autoritātēm!

“Bērni, klausait saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, ­ tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.” Efeziešiem 6:1-3

„Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod.” 2. Mozus 20:12

Tava atbildība ir iemācīt bērnam cienīt tevi kā vecāku! Tam seko apsolījums – ilgs mūžs, tiem labi klāsies un viss izdosies. Māci, ka tā ir Dieva griba, cienīt vecākus! Iemāci bērniem izturēties ar cieņu pret vecākiem cilvēkiem, vecvecākiem, skolotājiem, policistiem, valdību utt. Iemāci bērnam sveicināt vecākus cilvēkus. Iemāci pieklājību! Pats izturies ar cieņu pret citiem, bērni vēro ­ kā un ko tu pats runā un kā reaģē uz dažādām situācijām.

4. Bērnam jāattīstās – garīgi, dvēseliski, fiziski!

“Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caurcaurim, ka jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.” 1.Tes.5:23

Trīs kļūdas, kuras pieļauj vecāki:

  1. Māca bērnam tikai garīgos jautājumus. Bērnam ir arī dvēsele un miesa. Ja ar bērnu runā tikai par garīgām lietām, tas viņā var izraisīt naidu pret draudzi un Dievu.
  2. Visa uzmanība prāta izglītošanai – zināšanām, prasmju apguvei. Izglītība nedrīkst bērnam kļūt par dzīvības centru. Mums jāprot iedot gan garīgo gudrību, gan laicīgo, pareizā balansā.
  3. Pārāk liela uzmanība tiek pievērsta fiziskajām aktivitātēm, ārējam izskatam – jebkuri pārspīlējumi traucē bērna veselīgai attīstībai.

Visām šīm trim lietām ir jābūt balansā. Pavadi laiku ar saviem bērniem arī ārpus draudzes. Rotaļājaties kopā. Esi pieejams ikdienā!

Un vienmēr atceries, ka audzinot bērnu tu audzini arī nākamo tēvu vai māti, kas, iegūstot zināšanas un pieredzi no tevis, to nodos tālāk saviem bērniem.

5. Iemāci bērnam strādāt!

„Kalpi, klausiet visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, ne vien acu priekšā, kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi, Kristus bijībā. Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem!” Kolosiešiem 3:22-23

Māci bērnam būt čaklam vienmēr. Ne tikai, kad citi skatās. Iemāci, lai visu ko bērns dara, viņš dara kā Tam Kungam, izcili un no visas sirds. Iemācot bērnam čaklumu, tu viņam nākotnē nodrošini labas izredzes darba tirgū. Jo uzticams, neatlaidīgs un čakls darbinieks mūsdienās kļuvis par lielu retumu.

Tikko bērns māk ko samētāt, sajaukt – viņam ir jāmāk arī to sakārtot. Tāpēc uztici viņam mazus darbiņus, pienākumus jau no mazām dienām. Tā viņš iemācīsies būt atbildīgs un uzticams, kas noderēs visu dzīvi.

Bērns iemācās strādāt mājās. Ja esi uzticējis kādu darbu, pārbaudi paveikto. Ja nav pietiekami labi, pamāci, parādi un lūdz, lai viņš to pabeidz kārtīgi līdz galam.

6. Iemāci bērnam cienīt naudu un īpašumu!

„Sliņķis neceps savu medījumu, bet čakls cilvēks kļūst bagāts.” Salamana pamacības 12:27

Bērnam jāiemācās cienīt to, kas viņam ir – mantas, naudu. Nedodiet bērnam visu, ko viņš grib. Iemāciet gaidīt, būt pacietīgam. Tāpat kā vecāki uzreiz nedabū visu ko vēlas, arī viņiem ir jāmācās būt pateicīgiem un pacietīgiem. Ja bērns ātri saņem visu, ko vien vēlas, viņš zaudē cieņu pret mantām un īpašumu. Ja bērns kaut ko pazaudē, nepērc uzreiz vietā jaunu. Pagaidi!

7. Iemāci bērnam būt pateicīgam!

„Pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu.” 2. Tim. 3:1-4

Svarīgi, lai bērns iemācās būt pateicīgi par visu, kas tam ir. Ieaudzini bērnos pieradumu – būt pateicīgam! Esi pats ar pozitīvu attieksmi. Pieņem lēmumu, ka visos apstākļos būsi pateicīgs! Tavi bērni tevi atdarinās. Cilvēks, kurš ir pateicīgs tiks paaugstināts pār citiem! Pateicība pievelk. Pateicība atver durvis, atnes labvēlību! Pateicīgi cilvēki ir laimīgi, apmierināti. Nepateicīgi – egoistiski, neapmierināti!