Kāpēc tev ir nepieciešams Glābējs?

Līdz ar pirmā cilvēka Ādama krišanu grēkā, cilvēks pazaudēja dievišķo godību un sadraudzību ar Dievu. Viņa iekšējā daba kļuva naidīga Dievam. Tā vairs negrib un nespēj Viņam paklausīt. Mūsos ir it kā grēka fabrika, kas jau no mazotnes sāk darboties mūsu sirdīs, un, lai kā arī mēs to vēlētos, mēs paši tās darbību apturēt nespējam.

Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. (Romiešiem 3:23)

Padodoties velna kārdinājumam, cilvēks saņēma nepaklausības jeb grēka sekas ­- garīgo nāvi, slimības, sāpes, ienaidu, vientulību un visu pārējo, kas grauj mūsu dzīvi.

Cilvēks pats sev palīdzēt nespēj! Bībele saka, ka grēka alga ir nāve (Romiešiem 6:23), un Dievam kā taisnam tiesnesim grēks ir jāsoda. Kas cilvēkam palīdzēs? Kas apturēs velna plānu aizvest cilvēci uz elli, jo varu virs zemes tam atdeva pats cilvēks? Kas samaksās par cilvēku grēkiem, izciešot sodu, ko tie pelnījuši, un kas apstādinās šīs grēka fabrikas spēku? To var tikai cilvēks mums līdzīgs, bet kurš pats ir bez grēka.

Jēzus izpirka tavus grēkus

Pasaulē ienāca Jēzus – Dieva Dēls un Cilvēka Dēls. Pestītājs. Jēzus nenāca dot cilvēkiem tikai jaunu pasaules uzskatu. Viņš atnāca glābt! Viņš atnāca izārdīt grēka un lāsta važas! Viņš atnāca sagraut grēka sienu, kas šķīra mūs no Dieva, un atjaunot mūsu attiecības ar Dievu.

Jēzus, kurš nepazina grēku, kļuva par grēka upuri mūsu dēļ. Nevainīgais Dieva Dēls, kurš atnāca virs zemes un nomira pie krusta tikai viena iemesla dēļ – ­ lai samaksātu cenu par mūsu grēkiem. Tikko tas bija izdarīts, Jēzus uzcēlās no miroņiem, svinot uzvaru pār Sātanu, un atvēra mums durvis uz debesīm. Grēka problēma bija atrisināta. Visi cilvēces grēki tika piedoti, un cilvēks atguva pieeju pie Dieva.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. (Jāņa 3:16)

Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. (Romiešiem 5:8)

Jēzus samaksāja par taviem grēkiem tavā vietā. Debesīs ir iereģistrēts, ka tu esi atbrīvots no grēka un tā sekām. Viss ir samaksāts, it kā tu pats būtu nomiris pie krusta un izcietis pilnu sodu. Taču tas nenozīmē, ka tu automātiski nokļūsi debesīs. Kaut arī Jēzus tevi mīl un ir izcietis tavu sodu, tomēr tev joprojām ir brīvība izlemt savu likteni. Dievs ar varu nepiespiež izvēlēties glābšanu. Tu vari to pieņemt un vari to noraidīt. Izvēle ir tavās rokās.

Kā saņemt pestīšanu?

Tu vari būt labākais cilvēks zemes virsū, taču, ja tu neatdod savu dzīvi Kristum, debesis tev nepieder. Tu būsi tikai labs grēcinieks, kurš nonācis ellē. Cilvēku glābj tikai attiecības ar Jēzu. Tā ir dzīva, praktiska un darbīga ticība, kas izmaina visu dzīvi.

Jēzus izdarīja visu, lai mēs varētu saņemt pestīšanu kā dāvanu. Mēs nespējam to nopelnīt.

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. (Romiešiem 10:9)

Tevi glābj tikai ticība Jēzum Kristum. Tajā brīdī, kad tu ar savu muti apliecini, ka tici Jēzum, un lūdz, lai Viņš kļūtu par tavu Kungu un Glābēju, Jēzus ienāk tavā sirdī, un tu esi glābts!

Ja tu tici, ka Jēzus nomira par taviem grēkiem, un vēlies atdot Viņam savu dzīvi, pieņemot Viņu par savu Kungu un Glābēju, tad saki tagad Dievam lūgšanu: ­

Dievs, es nāku pie Tevis Jēzus Vārdā. Es apzinos, ka esmu grēcinieks un man ir vajadzīgs Glābējs. Es lūdzu Tevi, Dievs, piedod manus grēkus! Es ticu, ka Jēzus ir augšāmcēlies, un es pieņemu Viņu par savu Kungu un Glābēju. Savu atlikušo dzīvi es nododu Tavās rokās un pateicos, ka Tu pieņem mani. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu uzklausi manu lūgšanu un dari mani par jaunu radījumu, Jēzus Vārdā.

Apsveicam! Ja tu teici to Dievam no sirds, Viņš ir uzklausījis tevi un ir darījis tevi par savu bērnu.

Ko tālāk?

Tev ir jāiepazīst savs Dievs, Viņa mīlestība uz tevi un jāiemācās dzīvot sadraudzībā ar Viņu. Lūdz Dievu, lasi Bībeli, maini savu dzīvi saskaņā ar to, kas tur rakstīts, un apmeklē dzīvu draudzi, kur cilvēki mīl Jēzu un deg par Dieva valstību. Iepazīsties ar dažādām iespējām, kā tu vari iesaistīties draudzes dzīvē. Klikšķini uz attēla, lai atvērtu to lielāku.

Kalpošanas draudzē "Prieka Vēsts"