Vīzija – palīdzēt cilvēkam iepazīt Kristu, izprast Dieva gribu un kļūt par stipru, drošu un pārliecinātu personību, kurš ir par svētību saviem līdzcilvēkiem un tautai.

Uzdevums – Evaņģēlija Vēsts pasludināšana līdzcilvēkiem viņiem saprotamā veidā /Mat 28:18-20/. Palīdzēt cilvēkam saprast un piepildīt savas dzīves aicinājumu. Mīlēt Dievu un cilvēkus, attīstīties un augt tajās dāvanās, ko Dievs katram devis /Efez 4:12/.

Svarīgi – kristietība nav rituālu reliģija, tā neatdala cilvēkus no sabiedrības, bet palīdz katram kļūt par stipru personību ar veselīgu pašapziņu, augstu morāli, saviem principiem, vīziju, godaprātu un aktīvām rīcības spējām.

Fundaments – kad 1991.gadā draudze tika pārreģistrēta ar nosaukumu “Prieka Vēsts”, tās darbībai Dievs sūtīja Vārda pamatu, uz kā esam stāvējuši un kura robežās darbojamies visus šos gadus:

priekavests_2017_043

Draudzes “Prieka Vēsts” nosaukuma un logo atšifrējums

Nosaukums – kad 1991. gadā bijām spiesti atstāt savu dievnamu, lūdzām Dievu par to, kā lai draudze sauktos turpmāk. Saņemot šo nosaukumu, jutām, ka tas ir no Dieva. Kaut sākumā šis nosaukums šķita svešs un dīvains, nu, pēc tik daudz gadiem, vairs nevaram iedomāties citu. Vārda salikuma bībeliskā nozīme ir:

 – “Prieka Vēsts” – vēsts par Kristu. Pilna evaņģēlija pasludināšana, kam seko Dieva līdzdalība ar zīmēm un brīnumiem /Lk 4:18/

–  Karogs – cīņas un uzvaras simbols. Tulk.no ebr. val. JHVH – Nissi “Tas Kungs ir mans karogs” /2Moz 17:15/

–  Bazūne – simbolizē Dieva gribas pasludināšanu, sapulcināšanu, brīdināšanu, iziešanu cīņā, grēku nožēlas izsludināšanu. Garīga kalpošana pielūgšanā.