LEJUPSVĒTĪ AUDIO FAILU MP3 FORMĀTĀ


2. Moz. 15:26 Es esmu Tas Kungs, jūsu Ārsts.

Apliecinājums: Dievs Tas Kungs ir mans Ārsts.

Ps. 103:3-4 Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību.

Apliecinājums: Dievs piedod visus manus grēkus un dziedē visas manas slimības. Kristus ir izglābis manu dzīvību no pazudināšanas un vainagojis mani ar mīlestību un žēlastību.

Ps. 107:19-20 Viņš sūtīja Savu vārdu un dziedināja viņus, un izglāba viņus no bojā ejas.

Apliecinājums: Dievs man ir devis Savu Vārdu, un dziedinājis mani. Jēzū Kristū es esmu izglābts no bojāejas.

Sal. p. 3:7-8 Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties To Kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus.

Apliecinājums: Es nepaļaujos uz sava prāta gudrību un pieredzi, bet bīstos To Kungu un vairos ļauna. Dieva tuvums un Viņa Vārds ir zāles manai miesai, kas dziedina un atspirdzina manus kaulus.

Sal. p. 4:20-22 Mans dēls, ievēro manus vārdus, saglabā tos savā sirdī! Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina.

Apliecinājums: Es ievēroju Tā Kunga Vārdu un turu To savā sirdī! Jo Vārds ir mana dzīvība un zāles visai manai miesai, kas dziedina.

Jes. 53:4-5 Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes Viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs Viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Apliecinājums: Jēzus paņēma uz Sevis manas bēdas un ciešanas, un manas sāpes Viņš uzkrāva Sev. Viņš bija ievainots manu pārkāpumu dēļ un manu grēku dēļ satriekts. Mans sods ir uzlikts Viņam man par atpestīšanu, ar Jēzus brūcēm es jau esmu dziedināts.

Mt. 7:11 Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?

Apliecinājums: Ja jau es, kas pēc savas būtības biju ļauns, dodu bērniem labas dāvanas, cik vairāk Debesu Tēvs dod nesalīdzināmi vairāk laba man, kad es Viņam to lūdzu. Paldies Tev, debesu Tēvs!

Mk. 11:24 Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.

Apliecinājums: Es ticu un nešaubos, ka to, ko es Tēvam lūdzu saskaņā ar Viņa gribu, es saņemu.

Mt. 17:20 Patiesi Es jums saku: ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams.

Apliecinājums: Es pateicos, ka Tava dievišķā ticība ir manī. Un tāpēc es pavēlu slimībai pazust no mana ķermeņa, Jēzus Vārdā. Paldies tev Kungs, ka ar Tevi es spēju neiespējamo.

Lk. 6:19 Un visi ļaudis mēģināja Viņam pieskarties, jo spēks izgāja no Viņa, un Viņš visus darīja veselus.

Apliecinājums: Es pateicos, ka Tava klātbūtne un spēks ir reāls manā dzīvē, un Tavs svaidījums mani dara veselu.

Mt. 19:36 Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas.

Apliecinājums: Es pateicos, ka tas, kas cilvēkam nav iespējams, Tev, Varenajam Dievam, Kungu kungam un ķēniņu Ķēniņam, ir iespējams.

Mk. 16:17-18 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.

Apliecinājums: Es pateicos, ka dziedināšana ir līdzejoša zīme ticīgo dzīvē. Par mani ir ticībā aizlūgts ar roku uzlikšanu, tāpēc es zinu, ka esmu dziedināts Jēzus vārdā!

Jņ. 10:10 Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.

Apliecinājums: Velns grib nozagt manu veselību, nokaut ar slimībām un nomaitāt ar sērgām, bet Tu Jēzu ienāci manā dzīvē, dāvinot man dzīvību, arī veselības pilnību.

Jņ. 11:40 Vai Es tev nesacīju: ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību?

Apliecinājums: Jēzu, es ticu taviem apsolījumiem un Tavam neierobežotajam spēkam, tāpēc es pieņemu un redzu Tavu varenību savā vajadzībā.

Rom 1:16 Es nekaunos Kristus Evaņģēlija: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.

Apliecinājums: Es nekaunos, bet lepojos ar vēsti par manu Glābēju, jo Evaņģēlijs ir Dieva spēks, kurš dziedina arī manu miesu. Es ticu Dieva Vārdam.

Rom 8:1 Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.

Apliecinājums: Es esmu Jēzū Kristū, tāpēc nevienai slimībai vai sērgai vairs nav nekādas tiesības būt manā ķermenī.

Ef. 6:14-17 Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam; bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu.

Apliecinājums: Pārbaudījumu un grūtību laikā es stāvu – savus gurnus apjozis ar Patiesību, tērpies Kristus taisnībā, gatavs sludināt evaņģēliju jebkurā vietā un laikā; esmu satvēris ticības vairogu, ar ko dzēšu visas ugunīgās melu bultas, un aktīvi lietoju Dieva Vārdu kā Gara zobenu. Un garā lūdzu nepārtraukti, kā Svētais Gars mani vada lūgšanā.

Kol. 2:9-10 Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo Viņš ir galva visām varām un spēkiem

Apliecinājums: Kungs Jēzu, Tevī mājo visa pilnība un Tevī arī es esmu kļuvis pilnīgs, jo tu esi Galva visām varām un spēkiem.

Kol. 2:14-15 Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām.

Apliecinājums: Tas Kungs ir izdeldējis pret mani vērsto apsūdzības rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no manis, pienaglodams pie krusta. Viņš ir atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām. Līdz ar Kristu arī es svinu pilnīgu uzvaru pār katru slimību!

Fil. 4:19 Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.

Apliecinājums: Kungs, Tevī ir apmierinātas visas manas vajadzības saskaņā ar Tavas godības pilno bagātību Kristū Jēzū.

Ebr. 11:6 Tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā.

Apliecinājums: Es esmu iepazinis Tevi, mans Dievs, caur Kristu, un zinu, ka visu, ko es Tev ticībā lūdzu saskaņā ar Tavu Vārdu, Tu man dod.

Jēk. 1:17 Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.

Apliecinājums: No Tevis nāk vienīgi labas lietas un pilnīgas dāvanas, un tu tajā esi nemainīgs mūžīgi mūžos.

Jēk. 4:7 Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums.

Apliecinājums: Es esmu padevies Tavam Vārdam, dzīvoju Tavā patiesībā, tāpēc es stāvu pretim velnam un viņa slimībām Jēzus vārdā, un viņš bēg no manis.

1. Pēt. 2:24 Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.

Apliecinājums: Jēzus uznesa manus grēkus Savā miesā pie staba, lai es, grēkiem miris, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm es jau esmu dziedināts.

1. Jņ. 3:8 Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus.

Apliecinājums: Kungs Jēzu, Tu atnāci, lai iznīcinātu visus velna darbus, arī šī slimība ir iznīcināta un tai nav varas un spēka manā ķermenī.

1. Jņ 4:4 Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē.

Apliecinājums: Es esmu Dieva bērns. Esmu dzimis no Dieva, un pats Dievs caur Svēto Garu tagad ir manī, tāpēc man pieder pilnīga uzvara pār katru slimību un sērgu.

1. Jņ. 5:5 Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls.

Apliecinājums: Es ticu, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tāpēc es esmu uzvarētājs šajā situācijā. Slimība, tu esi sakauta!

Jņ. 19:28-30 Etiķi nobaudījis, Jēzus sacīja: “Viss piepildīts!”

Apliecinājums: Kungs Jēzu, paldies Tev, ka tu nomiri pie krusta par maniem grēkiem. Ka Tu izlēji Savas asinis, lai ar Tavām brūcēm es būtu dziedināts. Patiesi, viss ir piepildīts! Tavs upuris ir pilnīgs manai dzīvei un veselībai. Es esmu dziedināts!