2016_augsamcelies

Pirmajā brīdī izteiciens, ka Kristus augšāmcelšanās izmaina visu, var izklausīties pēc pārspīlējuma, bet, ja tu palasīsi Bībeli un ieraudzīsi visu to, kas noticis pēc Jēzus augšāmcelšanās, nebūs pārspīlēti apgalvot – VISS IR MAINĪJIES! Rakstā uzskaitītas tikai 10 lietas, ko augšāmcelšanās pasaka par Jēzu – ko tā nozīmē katram personīgi un cilvēcei kopumā.

Jēzus augšāmcelšanās iezīmē jaunu ēru

Jēzus Kristus uzmošanās no mirušajiem ir sākums jaunai ērai cilvēces vēsturē. Kopš brīža, kad Ādams ar Ievu krita grēkā, pasaule atradās zem lāsta varas. Bet cauri visai Vecajai Derībai Dievs solīja,ka izglābs savu tautu un izdarīs to caur Ievas dzimumu. Kad Jēzus uzcēlās no mirušajiem, Dieva glābjošais spēks ielauzās šajā pasaulē.

Jēzus augšāmcelšanās atklāj Jēzu kā Ķēniņu, kurš valda pār visu radību

Dāvids nav uzkāpis debesīs, bet viņš saka: Tas Kungs ir sacījis manam Kungam: sēdies Man pa labo roku, tiekāms Es Tavus ienaidniekus lieku par pameslu Tavām kājām. – Tad lai viss Israēla nams zina un nešaubās, ka Dievs Viņu ir darījis par Kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā. Apustuļu darbi 2:33-36

Pēteris Apustuļu darbos saka, ka tad, kad Jēzus uzcēlās no kapa, tas bija pierādījums, ka Viņš bija apsolītā Dāvida atvase, solītais Ķēniņš, kurš nāks un valdīs pār visu radību. Jēzus augšāmceļoties pierādīja, ka Viņš ir svaidītais Ķēniņš no Dāvida cilts, valdītājs pār visu radību.

Jēzus augšāmcelšanās atklāj Jēzu kā pēdējo laiku pasaules tiesnesi

Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Jo Viņš nolicis dienu, kurā Viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu Vīru, ko Viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams To no mirušiem. Apustuļu darbi 17:30-31

Kādu dienu Dievs tiesās visu cilvēci, bet apliecinājums tam, ka Viņš to darīs, ir augšāmceltais tiesnesis – Jēzus Kristus. Tādēļ, ka Jēzus ir uzmodies no miroņiem, tas Viņu padara par to, kurš tiesās visu radību laiku beigās.

Jēzus augšāmcelšanās atklāj Jēzu kā pēdējo Ādamu

Jo, kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšāmcelšanās. Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti. 1. Korintiešiem 15:21-22

Kad Ādams grēkoja, pasaulē ienāca nāve. Kad Jēzus Kristus – pēdējais Ādams – uzcēlās no mirušajiem, pasaulē ienāca dzīvība, jo Jēzus uzvarēja tur, kur Ādams krita. Nāvei nav varas pār Jēzu.

Jēzus augšāmcelšanās nodrošina mūsu jaunpiedzimšanu

Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti! Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Efeziešiem 2:4-6

Dievs mūs ir darījis dzīvus līdz ar Kristu. Mēs esam augšāmcelti un paaugstināti debesīs. Tādēļ, ka Jēzus uzcēlās no miroņiem, viņš arī mūs uzceļ no garīgās nāves garīgajā dzīvībā.

Jēzus augšāmcelšanās nodrošina mūsu taisnošanu

Viņu, kas nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti.  Romiešiem 4:25

Kristīgās ticības pamatā ir ticēt, ka Dievs Jēzu ir uzmodinājis no mirušajiem. Kad Dievs uzcēla Kristu no miroņiem, Viņš attaisnoja Kristu. Viņš parādīja visai pasaulei, ka Jēzus bija nevainīgs un, ka nāvei nav nekādas varas pār Viņu. Mūsu pārkāpumu dēļ Kristus tika nodots nāvē, bet augšāmcelts, lai mēs tiktu taisnoti. Dieva tiesas priekšā lietā pretī mūsu vārdam ir rakstīts – NEVAINĪGS!

Jēzus augšāmcelšanās nodrošina, ka Viņa bērni saņems Svēto Garu

To Viņš sacīja par Garu, ko vēlāk dabūja tie, kas Viņam ticēja; jo vēl nebija Gara, tāpēc ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā.  Jāņa 7:39

Ieiet skaidrība nozīmē – Jēzus nāve un augšāmcelšanās. Tāpēc, ka Dievs uzcēla Jēzu no mirušajiem un paaugstināja pie Tēva labās rokas, Viņš var izliet Svēto Garu pār saviem cilvēkiem. Tāpēc, ka Jēzus uzcēlās no miroņiem, Viņš var mums dot Svēto Garu, kas dzīvo mūsos.

Jēzus augšāmcelšanās atbrīvo mūs no grēka, nāves un velna varas

Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Ebrejiem 2:14-15

Bībele saka, ka ikviens, kas ir vienots ticībā ar Jēzu Kristu, ir arī miris, apglabāts un augšāmcēlies kopā ar Kristu. Tas nozīmē, ka ticībā Kristum, mēs vairs neesam grēka, bet Dieva taisnības vergi, kuriem ir dota vara paklausīt Dievam un būt Viņa taisnības instrumentiem. Dievs mūs ir darījis brīvus no velna varas un no nāves bailēm. Tādēļ, ka Jēzus augšāmcēlās, mums pieder šis brīnišķīgais apsolījums, ka Dieva Gars mīt mūsos un mēs esam atbrīvoti no verdzības grēkam, nāvei un velnam.

Jēzus augšāmcelšanās garantē, ka arī mūsu miesas reiz tiks augšāmceltas

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas. Filipiešiem 3:20-21

Kad notiks Kristus otrā atnākšana, Viņš pārvērtīs mūsu miesu līdzīgu Savai apskaidrotajai miesai. Šis apsolījums nozīmē to, ka mūsu miesa, kas šajā pasaulē ir pakļauta dažādiem fizioloģiskiem procesiem, ārējai ietekmei un novecošanai, dienā, kad Jēzus nāks otro reizi, tiks pārvērsta Viņa perfektajā pilnībā.

Jēzus augšāmcelšanās garantē, ka Dievs kādu dienu pārvērtīs visu radību

Jo zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu, tāpat kā ūdeņi apklāj jūras pamatus. Habakuka 2:4

Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem.Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” Atklāsmes 21:3-4

Pienāks diena, kad visa zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu un mēs nostāsimies aci pret aci ar pašu Dievu. Tajā dienā vairs nebūs nedz nāves, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju. Tam visam sakne ir Jēzus augšāmcelšanās.

Šie ir tikai daži iemesli, kādēļ Jēzus augšāmcelšanās ir tik svarīga. Tikai neliels ieskats visā tajā, ko Jēzus Kristus ir izdarījis cilvēcei un katram no mums. Jēzus augšāmcelšanās burtiski izmainīja VISU! Cik lieliski ir aptvert to, ka mēs varam pieredzēt Kristus augšāmcelšanās spēku savā ikdienā, jo Dieva Gars mājo mūsos. Tas nozīmē, ka neskatoties uz to, ko mēs varam pieredzēt šajā pasaulē, mēs varam izturēt un pastāvēt, un uzvarēt, jo Jēzus Kristus dzīvo mūsos un dod mums spēku palikt uzticamiem Viņam līdz galam.

Ten ways Easter changes everything