Rakstu Vietas:

Psalms 107:1-2 “Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” Tā lai saka tie, ko Tas Kungs atpestījis, ko Viņš ir izglābis no spaidītāja rokas.

Psalms 107:19-22 Tad viņi piesauca To Kungu savās bēdās, un Viņš viņus izglāba no viņu bailēm. Viņš sūtīja Savu vārdu un dziedināja viņus, un izglāba viņus no bojā ejas. Tie lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērniem. Viņi lai nes pateicības upurus un sludina ar prieku Viņa darbus.

Augstā dziesma 2:11-12 Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies, un lietus posms ir galīgi izbeidzies! Zemes virsu pārklāj puķes, klāt ir dziesmu laiks – pavasaris, un ūbeles balss jau dzirdama mūsu zemē.


Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus:
10.00 Garīgās Brokastis: Imunitātes stiprināšanai
20.00 Vakara svētbrīdis + kopīga lūgšana