2023_ka_tu_cel_draudzi_01

10 vienkārši veidi, kā ikviens kristietis var palīdzēt draudzes celšanā.

1. IESAKŅOJIES DRAUDZĒ.
Nāc, mācies, iesaisties, veido attiecības, darbojies, kalpo, esi.

Ebrejiem 10:25 ….neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.

2. MĪLI SAVU DRAUDZI.
Mīli savus brāļus un māsas Kristū. Lūdz par mācītājiem un kalpotājiem. Tici. Runā labu. 

Ebrejiem 10:24 Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem.

3. SĒJ UZ SVĒTĪBU.
Ja tu dod, dari to ar prieku un no visas sirds.

2.Korintiešiem 9:6 Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.

4. SEKO KRISTUM.
Uzgriez muguru vecajam dzīves stilam un dodies Kristus pēdās.

1.Pētera 1:14-15 Kā paklausīgi bērni neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā. Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā.

5. DZĪVO VĀRDĀ.
Lasi, studē, klausies un piepildies ar Dieva Vārdu. Iemīli Bībeli.

Ebrejiem 4:12 Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.

6. NODODIES.
Ja esi pielicis rokas pie arkla, neskaties vairs atpakaļ – Dieva lietās, laulībā, ģimenē, aicinājumā.

Lūkas 9:62 Bet Jēzus uz to sacīja: “Neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai.”

7. IZPLATI PRIEKA VĒSTI.
Runā, dalies, aizsniedz citus ar Evaņģēlija glābjošo vēsti.

Mateja 28:19 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas…

8. DZĪVO SVĒTU DZĪVI.
Tavs iekšējais cilvēks ir piedzimis no augšienes, miris grēkam. Tiecies pēc tā, kas tīrs, skaists, godājams.

2.Korintiešiem 5:17 Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.

9. ATSAUCIES.
Dari labu. Palīdzi vajadzībās, īpaši draudzes ģimenē. Tu vari būt atbilde kādam. 

Galatiešiem 6:10 Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem.

10. PASTĀVI.
Esi drosmīgs pastāvēt par Dieva lietām visur, kur tu esi. Esi drošs un nebaidies, jo Dievs ir ar tevi.  

2.Timotejam 4:7 Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.