Sabiedrībā, kurā dominē nenoteiktība un negatīvas ziņas, cilvēki alkst dzirdēt ko patiesi iepriecinošu. Dievs ir izdarījis visu, lai katrs cilvēks varētu dzirdēt iepriecinošāko vēsti savā dzīvē. Vēsti par Dieva mīlestību, kas nes glābšanu ikvienam cilvēkam.

Vārda Evaņģēlijs nozīme

Bībelē šis vārds minēts 99 reizes. Oriģinālajā grieķu valodā lietots vārds – euangelion (Evaņģēlijs), kas nozīmē – “labā ziņa/vēsts”, un euangelizo (evaņģelizēt), kas nozīmē – “pasludināt labo ziņu”. Senajā Grieķijā euangelos (evaņģēlists) bija tas, kurš nesa vēsti par uzvaru, kā politisku vai privātu ziņu, kas rezultātā deva prieku tiem, kas to dzirdēja. Kad šis ziņnesis skrēja, lai nodotu ziņu, cilvēki priekā sauca: “Evaņģēlists nāk, evaņģēlists nāk!”

Jaunās Derības kontekstā šis vārds ieguva ļoti konkrētu nozīmi un tika lietots, lai pasludinātu cilvēkiem prieka vēsti par Kristus paveikto darbu pie krusta. Uzvaru pār grēku un nāvi, glābšanas ceļu ikvienam cilvēkam caur Kristu.

Evaņģēlijs pasniegts uz paplātes

Apustulis Pāvils dod kopsavilkumu par Evaņģēlija vēsts pamatelementiem – nāve, apbedīšana, augšāmcelšanās un Kristus parādīšanās pēc augšāmcelšanās.

1.Kor 15:3-5  Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, ka Viņš ir aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem, un Viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem divpadsmit.

Evaņģēlija centrā ir divas patiesības: Kristus nomira par mūsu grēkiem un trešajā dienā augšāmcēlās. Šo divu notikumu apstiprinājums rodams Svētajos Rakstos un nozīmīgos vēsturiskos pierādījumos. Fakts, ka Jēzus tika apglabāts apstiprina Viņa nāvi, un fakts, ka pēc augšāmcelšanās Viņš parādījās daudziem cilvēkiem, apstiprina Viņa augšāmcelšanos.

Evaņģēlijs ir prieka vēsts par to, ka Dievs kļuva cilvēks Jēzū Kristū. Viņš nodzīvoja dzīvi, kādā mums būtu jādzīvo, un nomira nāvē, kādā mums būtu bijis jāmirst – mūsu vietā. Trīs dienas vēlāk Viņš augšāmcēlās no miroņiem, pierādot, ka ir Dieva Dēls, un dāvinot glābšanu un grēku piedošanu katram cilvēkam, kurš atgriežas un tic uz Viņu.

Rom 1:16  Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic.

Evaņģēlijs ir Dieva spēks, kas atnes glābšanu cilvēkam, kurš tic. Pāvils, runājot par pestīšanu, lieto grieķu vārdu, kas cēlies no vārda – sōzo un apzīmē Dieva žēlastības dāvanas komplektu – paturēt sveiku un veselu, izpestīt no briesmām un pazušanas, izglābt no slimības ciešanām; darīt veselu, dziedināt, atjaunot veselību, pasargāt kādu, kam draud briesmas, atbrīvot.

Būsim pateicīgi par Evaņģēliju, ko esam dzirdējuši un pestīšanu, kuru esam piedzīvojuši, un neaizmirsīsim, ka Evaņģēlijs ir prieka un uzvaras vēsts, kas ikvienam tās klausītājam nes tikai labas ziņas.

Lasi “Kā dalīties ar Evaņģēliju?” un “Desmit-sekunžu liecība”, lai uzzinātu vairāk.