Jēzus aicināja savus mācekļus nepieķerties šīs zemes lietām, bet līdzināties debesu Tēvam, dzīvojot dāsnas un pašaizliedzīgas dzīves. Viņš solīja, ka Tēvs gādās par mācekļu vajadzībām, ja viņi patiesi izvēlēsies dzīties pēc Dieva valstības un Viņa taisnības.

Kāpēc tas ir tik būtiski? Jo vieta, kur glabāsi savus dārgumus, būs vieta, kur nonāks tava sirds.

Runa nav par to, cik daudz tev ir šobrīd, bet gan, kur esi ieguldījis vairāk – debesīs vai uz zemes. Tiem, kuri vēlas būt bagāti Dievā, būtu jāņem vērā tas, ko ir teicis Kungs, kuram viņi kalpo. Tādēļ šajā rakstā esmu apkopojis Rakstu vietas, kurās Jēzus solīja atmaksu tiem, kuri dzenas pēc Viņa valstības.

Mateja 5:46
Jo, ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki nedara tāpat?

Mateja 6:3-4
Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara, tā ka tava dāvana paliek apslēpta; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.

Mateja 6:6
Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev.

Mateja 6:17-18
Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.

Mateja 10:41
Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas dabūs pravieša algu, un, kas uzņem taisnu taisnā vārdā, tas dabūs taisnā algu.

Marka 9:41
Jo, ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens tāpēc, ka jūs Kristum piederat, patiesi Es jums saku: tam viņa alga nezudīs.

Lūkas 14:13-14
Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kroplus, tizlus, aklus; un tu būsi svētīgs, jo viņiem nav ar ko atmaksāt; jo tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām.

Lūkas 18:29-30
“…nav neviena, kas Dieva valstības dēļ būtu atstājis māju, sievu, brāļus, vecākus vai bērnus, kas to daudzkārtīgi neatdabūs jau šinī laikā, bet nākamā laikā mūžīgo dzīvību.”

Jāņa 4:36
Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs.

Augstāk minētās Rakstu vietas apliecina, ka alga debesīs būs tiem, kuri:

Tomēr īpaši lielu algu Jēzus apsolīja tiem, kuri darīs trīs lietas:

1. Mīlēs savus ienaidniekus(Lūkas 6:35)

Protams, ka mēs mīlam tos cilvēkus, kuri mīl mūs. Apkārtējo mīlestība jau pati par sevi ir kā atmaksa un svētība. Tiem no mums, kuri mīl tos, kuri viņus nemīl, Jēzus solīja algu debesīs, bet īpaši liela atmaksa sagaida tos, kuri mīlēs savus ienaidniekus, neatkarīgi no tā, kāpēc šie cilvēki tos ienīst, nicina vai vajā.

2. Darīs labu, atmaksu negaidīdami (Lūkas 6:35)

Apustulis Pāvils Efezas draudzei rakstīja, ka Dievs mūs ir radījis labiem darbiem. Kolosiešiem viņš norādīja, ka visāda veida labi darbi ir veids, kā nesam augļus. Ja kristieša dzīvē nav labi darbi, viņa dzīvē nav augļu. Atmaksas negaidīšana runā par pilnīgu nesavtību un pašaizliedzīgu mīlestību.

3. Pacietīs ļaunumu Kristus dēļ (Mateja 5:11-12)

Ir situācijas, kad saskaramies ar izsmieklu un lamām mūsu pašu muļķības vai ietiepības dēļ, bet ne par to šeit Jēzus runā. Visi, kas grib dievbijīgi dzīvot, tiks vajāti. Šo vajāšanu paciešana, saglabājot mīlestību un mieru pret pāri darītājiem, atnesīs lielu algu. Jēzus savus mācekļus sūtīja pasaulē kā avis vilku starpā. Avis ir pilnībā atkarīgas no sava Gana. Gans ir viņu aizstāvis un atriebējs.

Manuprāt, Kristus par algu runāja tik daudz, lai parādītu, ka nekas, ko darām Dieva valstības lietās, nav veltīgs un netiks aizmirsts. Alga ir, bija un būs. Protams, Jēzus ir mūsu lielākā balva un dārgums, bet Viņš runāja par algu, lai iedrošinātu savus sekotājus.

Atļauj, lai Viņa vārds iedrošina un motivē tevi arī šodien. Pat, ja neredzi tūlītējus rezultātus savai paklausībai un kalpošanai, rezultāti ir. Nepadodies! Neapstājies! Nevilies!

Daloties ar šīm pārdomām, mans mērķis nebija iedot jums sarakstu ar darbībām, ar kurām varam sapelnīties debesu naudas, bet atklāt Tēva sirdi. Viņš mūs nevēlas kalpināt, bet apbalvot. Nesamierinies ar jelkādu mantkārību savā dzīvē, bet pieliec piepūli, lai domātu uz augšu un iekrātu daudz mantu debesīs.

Dāvids