← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1.Ķēniņu 4

1 Un ķēniņš Salamans bija ķēniņš pār visu Israēlu.
2 Un šie bija viņa atbildīgie darbinieki: Asarja, Cadoka dēls, bija augstais priesteris.
3 Elihorefs un Ahija, Šišas dēli, bija rakstveži, un Jehošafats, Ahiluda dēls, valsts padomnieks.
4 Un Benaja, Jojadas dēls, bija iecelts pār karapulkiem, bet Cadoks un Abjatārs bija priesteri.
5 Bet Asarja, Nātāna dēls, bija pārvaldnieks, un Zabuds, Nātāna dēls, bija priesteris un ķēniņam draugs.
6 Un Ahišars bija nama pārraugs, bet Adonirāms, Abdas dēls, bija iecelts pār tiem, kas klausības darbos.
7 Un Salamanam bija divpadsmit pārvaldnieku visā Israēlā, un tie apgādāja ar uzturu ķēniņu un viņa namu: katram bija jāsagādā uzturs vienu mēnesi gadā.
8 Un šie ir viņu vārdi: Ben-Hūrs Efraima kalnājā;
9 Ben-Dekers Makacā, Šaālebimā, Bet-Šemešā, Ēlonā un Bet-Hananā;
10 Ben-Heseds Arubotā, tam pakļauta bija arī visa Šoho un visa Hefera zeme;
11 Ben-Abinadabs visā Nafat-Dorā, Salamana meita Tafata tam bija par sievu;
12 Baāna, Ahiluda dēls, bija Taānahā un Megidā un itin visā Bet-Šeanā, kas atrodas blakus Cartanai, dienvidos no Jezreēlas, no Bet-Šeanas līdz Ābel-Mekolai, un pat viņpus Jokmeāmai;
13 Ben-Gebers Gileād-Ramotā, viņam bija pakļauta arī Manases dēla Jaīra telšu nometne, kas atrodas Gileādā, viņam bija padots arī Argobas novads, kas atrodas Basanā, – sešdesmit pilsētas ar augstiem mūriem un vara vārtu aizšaujamām bultām;
14 Ahīnadabs, Ido dēls, Mahanajimā;
15 Ahimācs Naftaļa novadā; viņš paņēma Salamana vienu meitu – Basmati par sievu;
16 Baāna, Hušaja dēls, Ašerā un Bealotā;
17 Jošafats, Faruaha dēls, Isašarā;
18 Šimejs, Elas dēls, Benjamīnā;
19 Gebers, Ūrija dēls, Gileāda novadā, amoriešu ķēniņa Sihona un Basanas ķēniņa Oga zemēs, un viņš bija vienīgais pārvaldnieks tanī zemē.
20 Bet Jūda un Israēls bija tik daudz kā smiltis jūrmalā, un tie ēda un dzēra un līksmojās.