← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1. Laiku 3

1 Un šie bija Dāvida dēli, kuri viņam piedzima Hebronā: pirmdzimtais Amnons, no jezreēlietes Ahinoāmas; otrais Daniēls, no karmelietes Abigailas,
2 trešais Absaloms, Gešūras ķēniņa Talmaja meitas Maāhas dēls, ceturtais Adonja, Hagitas dēls,
3 piektais Šefatja, no Abitalas, sestais Jitrāms, no viņa sievas Eglas.
4 Šie seši dēli viņam tika dzemdēti Hebronā; tur viņš valdīja septiņus gadus un sešus mēnešus, bet Jeruzālemē viņš valdīja trīsdesmit trīs gadus.
5 Un šie viņam tika dzemdēti Jeruzālemē: Šimejs, Šobabs, Nātāns un Salamans, šie četri, no Bat-Šuas jeb Batsebas, Amiēla meitas;
6 un Jibhars, Ēlišua, Ēlifelets,
7 Nogahs, Nefegs, Jafija,
8 Ēlišāma, Ēljada, Ēlifelets, kopā deviņi.
9 Šie visi ir Dāvida dēli, neminot tos, kas viņam bija dzimuši no blakussievām; un Tamāra bija viņu māsa.
10 Un Salamana dēls bija Rehabeāms, un viņa dēls Abija, un tā dēls Asa, un tā dēls Jošafats,
11 tā dēls Jorāms, un tā dēls Ahasja, un viņa dēls Joass,
12 tā dēls Amacja, tā dēls Asarja, tā dēls Jotāms,
13 tā dēls Ahass, tā dēls Hiskija, tā dēls Manase,
14 tā dēls Amons, un tā dēls Josija.
15 Un Josijas dēli bija: pirmdzimtais Johanans, otrais Jojakims, trešais Cedekija, ceturtais Šalums.
16 Un Jojakima dēls bija Jehonja, un tā dēls Cedekija.
17 Un Jehonjas, tā trimdinieka, dēls bija Šealtiēls,
18 un Malhirāms, Pedaja, Šenacars, Jekamja, Hošama un Nebadja.
19 Un Pedajas dēli bija Zerubābels un Šimejs. Un Zerubābela dēli bija Mešullāms un Hananja, un Šelomīte bija viņu māsa,
20 un Hašuba, Ohēls, Berakja, Hasadja, Jūšabheseds, šie pieci.
21 Un Hananjas dēli bija Pelatja un Jesaja; Refajas dēli, Arnana dēli, Obadjas dēli, Šenanjas dēli.
22 Un Šenanjas dēls bija Šemaja, un Šemajas dēli: Hatušs, Jīgals, Bariahs, Nearja un Šafats, seši.
23 Un Nearjas dēli bija Ēlisoenajs, Hiskija un Azrikāms, trīs.
24 Un Ēlihoenaja dēli bija Hodavja, Ēljašibs, Pelaja, Akubs, Johanans, Dalja un Ananijs, septiņi.