← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1. Laiku grāmata 1.nodaļa

1 Ādams, Sets, Ēnošs,
2 Kenans, Mahalaleēls, Jareds,
3 Enohs, Metuzāls, Lamehs,
4 Noa, Šems, Hams un Jafets.
5 Jafeta dēli bija Gomers un Magogs, Madajs un Javans, Tubals un Mešehs, un Tirass.
6 Un Gomera dēli bija Aškenass un Difats, un Togarmass.
7 Un Javana dēli bija Elīsa, Taršišs, kitieši un rodanieši.
8 Un Hama dēli bija Kušs un Micraims, Puts un Kānaāns.
9 Un Kuša dēli bija Šeba, Havila, Sabta, Raāma un Sabteka. Un Raāmas dēli bija Šeba un Dedans.
10 Un Kušs dzemdināja Nimrodu, un tas sāka varoņu gaitas zemes virsū.
11 Un Micraims dzemdināja luditiešus, anamiešus, lehabiešus, naftuhiešus,
12 patrusiešus, kasluhiešus (no kuriem cēlušies filistieši) un kaftoriešus.
13 Un Kānaāns dzemdināja savu pirmdzimto Sidonu un Hetu,
14 un jebusieti, amorieti un girgasieti,
15 un hevieti, arkieti un sinieti,
16 un arvadieti, cemarieti un hamatieti.
17 Un Šema dēli bija Ēlāms, Asurs, Arpahšads, Luds un Arāms, Ucs, Huls, Gēters un Mesehs.
18 Un Arpahšads dzemdināja Šelu, bet Šela dzemdināja Ēberu.
19 Un Ēberam dzima divi dēli: viena vārds bija Pelegs, jo viņa dzīves laikā tika zeme sadalīta, bet viņa brāļa vārds bija Joktans.
20 Un Joktans dzemdināja Almodadu un Šelefu, Hacarmavetu un Jerahu,
21 un Hodorāmu, Ūzalu un Diklu,
22 un Ēbalu, Abimaēlu un Šebu,
23 un Ofīru, Havilu un Jobabu; šie visi bija Joktana dēli.
24 Šems, Arpahšads, Šela,
25 Ēbers, Pelegs, Regus,
26 Serugs, Nahors, Tera,
27 Ābrāms, tas ir Ābrahāms.
28 Ābrahāma dēli bija Īzāks un Ismaēls.
29 Šīs ir viņu ciltis: Ismaēla pirmdzimtais bija Nebajots, pēc tam Kedars, Adbeēls un Mibsāms,
30 Mišma, Duma, Masa, Hadads un Tema,
31 Jeturs, Nafiss un Kedma; šie bija Ismaēla dēli.
32 Un Ketūras, Ābrahāma blakussievas, dēli bija Zimrans, Jokšans, Medans, Midiāns, Jišbaks un Šuahs. Un Jokšana dēli bija Šeba un Dedans.
33 Un Midiāna dēli bija Ēfa, Ēfers, Enohs, Abida un Elda; šie visi bija Ketūras dēli.
34 Un Ābrahāms dzemdināja Īzāku, un Īzāka dēli bija Ēsavs un Israēls.
35 Ēsava dēli bija Ēlifass, Reguēls, Jeuss, Jaālāms un Korahs.
36 Ēlifasa dēli bija Temans, Omārs, Cefijs, Gatāms, Kenass, Timna un Amaleks.
37 Un Reguēla dēli bija Nahats, Zerahs, Šamma un Misa.
38 Un Seīra dēli bija Lotans, Šobals, Cibeons, Ana, Dišons, Ēzers un Dišans.
39 Un Lotana dēli bija Horiss un Homāms, bet Lotana māsa bija Timna.
40 Šobala dēli bija Aljans, Manahats, Ēbals, Šefiss un Onāms. Un Cibeona dēli bija Aja un Ana.
41 Un Anas dēls bija Dišons. Un Dišona dēli bija Hamrans un Ēšbans, Jitrans un Kerans.
42 Ēzera dēli bija Bilhans, Saāvans un Jaākans. Dišana dēli bija Ucs un Arans.
43 Un šie ir tie ķēniņi, kuri valdīja Edoma zemē, pirms kāds ķēniņš bija valdījis pār Israēla bērniem: Bela, Beora dēls, un viņa pilsētas vārds bija Dinhaba.
44 Un Bela nomira, un viņa vietā par ķēniņu kļuva Jobabs, Zeraha dēls, no Bocras.
45 Un Jobabs nomira, un Hušāms no Temana zemes kļuva ķēniņš viņa vietā.
46 Un Hušāms nomira, un Hadads, Bedada dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā; viņš bija tas, kas sakāva Midiānu Moāba laukā, un viņa pilsētas vārds bija Avita.
47 Un Hadads nomira, un Samla no Masrekas kļuva ķēniņš viņa vietā.
48 Un, kad Samla nomira, tad Sauls no Rehobotas, pie Eifratas upes, kļuva ķēniņš.
49 Un, kad Sauls nomira, tad Baal-Hanans, Ahbora dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā.
50 Un Baal-Hanans nomira, un Hadads kļuva ķēniņš viņa vietā; viņa pilsētas vārds bija Pagija, un viņa sievas vārds bija Mehetabeēle, Matredas meita, Mezahaba mazmeita.
51 Un Hadads nomira. Un Edoma vadoņi bija: vadonis Timna, vadonis Alja, vadonis Jetets,
52 vadonis Oholibāma, vadonis Ela, vadonis Pinons,
53 vadonis Kenass, vadonis Temans, vadonis Mibcars,
54 vadonis Magdiēls, vadonis Īrāms; šie ir Edoma vadoņi.

1. Laiku grāmata 2.nodaļa

1 Šie ir Israēla dēli: Rūbens, Simeons, Levijs un Jūda, Isašars un Zebulons,
2 Dans, Jāzeps un Benjamīns, Naftalis, Gads un Ašers.
3 Jūdas dēli bija Gers, Onans un Šela; šos trīs viņam dzemdēja kānaāniete, Bat-Šuas meita. Bet Gers, Jūdas pirmdzimtais, bija ļauns Tā Kunga acīs, tāpēc Tas Kungs viņu nonāvēja.
4 Un Tamāra, viņa vedekla, dzemdēja viņam Perecu un Zerahu, pavisam Jūdas dēlu bija pieci.
5 Pereca dēli bija Hecrons un Hamuls.
6 Un Zeraha dēli bija Simrijs, Ētans, Hemans, Halkols un Dara; pavisam pieci.
7 Un Karmija dēli bija Ahans, kas apbēdināja Israēlu un kas izdarīja pārkāpumu pret to, kas nolemts iznīcībai.
8 Un Ētana dēls bija Asarja.
9 Un Hecrona dēli, kas viņam tika dzemdēti, bija Jerahmeēls, Rams un Helubajs.
10 Un Rams dzemdināja Aminādabu, bet Aminādabs dzemdināja Nahšonu, Jūdas cilts vadoni.
11 Un Nahšons dzemdināja Salmu, bet Salma dzemdināja Boāsu,
12 un Boāss dzemdināja Obedu, un Obeds dzemdināja Īsaju,
13 un Īsajs dzemdināju savu pirmdzimto dēlu Ēliābu un savu otru dēlu Abinādabu, un trešo – Šimeju,
14 un Netaneēlu ceturto, un Radaju piekto,
15 Ocemu sesto, Dāvidu septīto.
16 Un viņu māsas bija Ceruja un Abigaila, un Cerujas dēlu bija trīs: Abišajs, Joābs un Asahēls.
17 Un Abigaila dzemdēja Amasu, un Amasas tēvs bija ismaēlietis Jeters.
18 Un Kālebs, Hecrona dēls, dzemdināja bērnus no savas sievas Azubas un no Jerigotas, un šie ir viņu dēli: Ješebs, Šobabs un Ardons.
19 Pēc Azubas nāves Kālebs sev apņēma Efratu, un tā viņam dzemdēja Hūru.
20 Un Hūrs dzemdināja Ūriju, bet Ūrijs dzemdināja Becaleēlu.
21 Un pēc tam Hecrons iegāja pie Mahīra, kas ir Gileāda tēvs, meitas un to apņēma par sievu, būdams sešdesmit gadus vecs, un tā viņam dzemdēja Segubu.
22 Un Segubs dzemdināja Jaīru, kuram piederēja divdesmit trīs pilsētas Gileāda zemē.
23 Un Gešūrs un Arāms tiem atņēma Jaīra telšu ciemus un Kenatu ar tās mazajām pilsētām, pavisam kopā sešdesmit pilsētas. Un šie visi bija Mahīra, Gileāda tēva, dēli.
24 Un pēc Hecrona nāves Kāleb-Efratā Hecrona sieva Abija dzemdēja viņam Ašhūru, Tekojas tēvu.
25 Un Jerahmeēla, Hecrona pirmdzimtā, dēli bija: pirmdzimtais Rams, tad Būna, Orens, Ocems un Ahija.
26 Un Jerahmeēlam bija vēl arī cita sieva, un tās vārds bija Atara, un tā bija Onāma māte.
27 Un Rama, Jerahmeēla pirmdzimtā, dēli bija Maācs, Jamīns un Ēkers.
28 Un Onāma dēli bija Šamajs, Nadabs un Abišurs.
29 Un Abišura sievas vārds bija Abihaila, un tā viņam dzemdēja Ahbanu un Molidu.
30 Un Nadaba dēli bija Seleds un Apaims; bet Seleds nomira bez bērniem.
31 Un Apaima dēls bija Jišijs, un Jišija dēli bija Šešans, un Šešana dēls bija Ahlajs.
32 Un Jādas, Šamaja brāļa, dēli bija Jeters un Jonatāns; bet Jeters nomira bez bērniem.
33 Un Jonatāna dēli bija Pelets un Zaza. Šie visi bija Jerahmeēla dēli.
34 Un Šešanam nebija dēlu, bet vienīgi meitas; un Šešanam bija kalps, kāds ēģiptietis, un viņa vārds bija Jarha.
35 Un Šešans deva savu meitu Jarham, savam kalpam, par sievu, un tā viņam dzemdēja Ataju.
36 Un Atajs dzemdināja Nātānu, un Nātāns dzemdināja Zabādu,
37 un Zabāds dzemdināja Eflalu, un Eflals dzemdināja Obedu,
38 un Obeds dzemdināja Jehu, bet Jehus dzemdināja Asarju,
39 un Asarja dzemdināja Helecu, un Helecs dzemdināja Elasu,
40 un Elasa dzemdināja Sisemaju, bet Sisemajs dzemdināja Šalumu,
41 un Šalums dzemdināja Jekamju, bet Jekamja dzemdināja Ēlišāmu.
42 Un Kāleba, Jerahmeēla brāļa, dēli bija Meša, viņa pirmdzimtais, viņš ir Zifa tēvs, un Marešas, Hebrona tēva, dēli.
43 Un Hebrona dēli bija Korahs, Tapua, Rekems un Šama.
44 Un Šama dzemdināja Rahāmu, Jorkāma tēvu, un Rekems dzemdināja Šamaju.
45 Un Šamaja dēls bija Maons, bet Maons bija Beit-Cūras tēvs.
46 Un Ēfa, Kāleba blakussieva, dzemdēja Haranu, Mūcu un Gazesu, bet Harans dzemdināja Gazesu.
47 Un Jahdaja dēli bija Regems, Jotāms, Gēšans, Pelets, Ēfa un Šaāfs.
48 Un Maāha, Kāleba blakussieva dzemdēja Šeberu un Tirhanu.
49 Un viņa dzemdēja arī Šaāfu, Madmanas tēvu, un Ševu, Mahbenas tēvu un arī Gibeas tēvu; bet Ahsa bija Kāleba meita.
50 Šie bija Kāleba dēli. Hūra dēls, Efratas pirmdzimtais, bija Šobals, Kirjat-Jeārima tēvs,
51 Salma, Bētlemes tēvs, un Harefs, Bet-Gaderas tēvs.
52 Un Šobalam, Kirjat-Jeārima tēvam, bija dēli: Harojs, kā arī puse no manahatiešiem.
53 Bet Kirjat-Jeārima ciltis bija jetrieši, putieši, šumatieši un mišrajieši; un no tiem ir cēlušies corātieši un eštaūlieši.
54 Un Salmas dēli bija Bētleme un netofatieši, Aterot-Bet-Joāba un puse no manahatiešiem, proti, corieši,
55 un rakstvežu ģimenes, kas dzīvoja Jabecā: tirjatieši, šimeatieši un šūhatieši. Šie ir kinieši no Hamata, Bet-Rehaba tēva.