← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1. Laiku grāmata 23.nodaļa

1 Kad Dāvids bija kļuvis vecs un savu laiku nodzīvojis, tad viņš iecēla savu dēlu Salamanu par ķēniņu pār Israēlu.
2 Un viņš sapulcēja visus Israēla vadoņus, priesterus un levītus.
3 Un tika saskaitīti levīti, kas bija trīsdesmit gadu veci un vecāki, un viņu skaits pēc saskaitīšanas bija trīsdesmit astoņi tūkstoši vīru.
4 “No šiem,” sacīja Dāvids, “divdesmit četri tūkstoši lai uzrauga darbu pie Tā Kunga nama, un ierēdņu un tiesnešu lai ir seši tūkstoši,
5 un vārtu sargu lai ir četri tūkstoši, un četri tūkstoši lai ir Tā Kunga slavinātāju, ar instrumentiem, ko es esmu darinājis Dieva slavināšanai.”
6 Un Dāvids viņus iedalīja pēc Levija dēliem – Geršona, Kehata un Merārija.
7 Geršona dēli bija Laādans un Šimejs.
8 Un Laādana dēli bija Jehiēls, pirmais, Zetāms un Joēls, šie trīs.
9 Šimeja dēli bija Šelomots, Haziēls un Hārans, trīs; šie bija Laādana tēvu namu galvenie.
10 Un Šimeja dēli bija Jahats, Ziza, Jeuss un Berija; šie bija Šimeja dēli, četri.
11 Un Jahats bija pirmais un Ziza otrs; bet Jeusam un Berijam nebija daudz dēlu, tādēļ tie tika skaitīti par vienu tēva namu.
12 Un Kehata dēli bija Amrāms, Jihars, Hebrons un Usiēls, četri.
13 Amrāma dēli bija Ārons un Mozus. Un Ārons tika atšķirts, lai tas tiktu iesvētīts līdz ar saviem dēliem vissvētākajā amatā uz mūžīgiem laikiem, lai viņš Tā Kunga priekšā kvēpinātu kvēpināmo upuri un lai Viņam kalpotu un svētītu Viņa Vārdā mūžīgi.
14 Bet Mozus, Dieva vīra, dēli tika skaitīti kā Levija cilts.
15 Mozus dēli bija Geršoms un Ēliēzers.
16 Geršoma dēli bija Šebuēls, pirmais.
17 Un Ēliēzera dēli bija Rehabja, pirmais. Un Ēliēzeram citu dēlu nebija, bet Rehabjam bija ļoti daudz dēlu.
18 Jihara dēli bija Šelomits, pirmais.
19 Hebrona dēli: Jerija, pirmais, Amarja, otrs, Usiēls, trešais, un Jekameāms, ceturtais.
20 Usiēla dēli bija Miha, pirmais, Jišija, otrs.
21 Merārija dēli bija Mahlijs un Mušijs; Mahlija dēli: Ēleāzars un Kīšs.
22 Un Ēleāzars nomira, un viņam nebija dēlu, bet tikai meitas, un tās apņēma viņu brālēni, Kīša dēli.
23 Un Mušija dēli bija Mahlijs, Ēders un Jerimots, šie trīs.
24 Šie bija Levija dēli pēc savu tēvu namiem, tēvu namu galvenie, tie ikviens tika saskaitīti pēc viņu vārdiem, pēc viņu skaita, tie veica kalpošanas darbu Tā Kunga namā, sākot ar divdesmit gadiem un vecāki.
25 Jo Dāvids sacīja: “Tas Kungs, Israēla Dievs, ir devis mieru Savai tautai, un Viņš mājos Jeruzālemē mūžīgi.
26 Tāpēc arī levītiem vairs nenākas pārnēsāt Dieva mājokli, nedz arī rīkus priekš kalpošanas tajā.”
27 Pēc Dāvida pēdējiem vārdiem tika saskaitīti Levija dēli, divdesmit gadus veci un vecāki.
28 Viņu pienākums bija atrasties Ārona pēcnācēju rīcībā, kalpojot Tā Kunga namā: pagalmos un dzīvojamās telpās, kā arī pārzināt visu svēto lietu tīrīšanu un ikvienu kalpošanas darbu Tā Kunga namā,
29 rūpēties par Dieva priekšā izliekamām maizēm un ēdamo upuru kviešu miltiem, par neraudzētām karašām, par pannām un par iejavu, un par visiem svariem un mēriem
30 un ik rītus celties, lai teiktu un slavētu To Kungu, un tāpat arī ik vakarus,
31 un upurēt Tam Kungam visus dedzināmos upurus ik sabatā, ik jaunā mēnesī un visos svētkos, pēc skaita un kā noteikts, Tā Kunga priekšā vienumēr,
32 un sargāt Saiešanas telti un svēto vietu un palīdzēt saviem brāļiem, Ārona pēcnācējiem, kalpošanā Tā Kunga namā.

1. Laiku grāmata 24.nodaļa

1 Un Ārona dēliem bija šādi viņu iedalījumi. Ārona dēli bija Nadabs, Abijs, Ēleāzars un Ītamārs.
2 Bet Nadabs un Abijs nomira pirms sava tēva, un viņiem nebija dēlu, bet Ēleāzars un Ītamārs kļuva par priesteriem.
3 Un Dāvids tos nodalīja: Cadoku, Ēleāzara dēlu, un Ahimēleku, Ītamāra dēlu, pēc viņu kalpošanas amatiem.
4 Un atrada, ka starp Ēleāzara dēliem ir vairāk galveno nekā starp Ītamāra dēliem, un tie tika iedalīti: no Ēleāzara dēliem sešpadsmit tēvu namu galvenie, bet no Ītamāra dēliem astoņi.
5 Un viņš tos iedalīja, kā vienus, tā otrus, meslus metot, jo tiklab starp Ēleāzara, kā arī starp Ītamāra pēcnācējiem bija augstākie svētnīcā un augstākie Dieva priekšā;
6 un Šemaja, Netaneēla dēls, rakstvedis levītu starpā, pierakstīja viņus ķēniņa un augstāko priekšnieku, un priestera Cadoka un Ahimēleka, Abjatāra dēla, un priesteru un levītu tēvu namu galveno klātbūtnē: viens tēvu nams tika ņemts no Ēleāzara un viens no Ītamāra.
7 Un pirmā meslu zīme krita Jojaribam un otrā Jedajam,
8 trešā Harimam, ceturtā Seorimam,
9 piektā Malhijam, sestā Mijamīnam,
10 septītā Hakocam, astotā Abijam,
11 devītā Ješuam, desmitā Šehanjam.
12 Vienpadsmitā Ēljašibam, divpadsmitā Jakimam,
13 trīspadsmitā Hupam, četrpadsmitā Ješebabam,
14 piecpadsmitā Bilgam, sešpadsmitā Imeram,
15 septiņpadsmitā Heziram, astoņpadsmitā Hapicēcam,
16 deviņpadsmitā Petahjam, divdesmitā Jeheskēlam,
17 divdesmit pirmā Jakīnam, divdesmit otrā Gamulam,
18 divdesmit trešā Delajam, divdesmit ceturtā Maāsjam.
19 Šī bija viņu kalpošanas kārtība, kādā viņi nāca Tā Kunga namā, saskaņā ar likumu, ko Ārons, viņu tēvs, ar Tā Kunga, Israēla Dieva, pavēli bija noteicis.
20 Bet no atlikušajiem Levija dēliem – no Amrāma dēliem bija Šubaēls, no Šubaēla dēliem Jehdeja,
21 no Rehabjas dēliem bija Jišija, pirmais.
22 No Jihara dēliem bija Šelomots, no Šelomota dēliem Jahats.
23 Un no Hebrona dēliem bija: Jerija, pirmais, Amarja, otrs, Jahaziēls, trešais, Jekameāms, ceturtais.
24 Usiēla dēls bija Miha; no Mihas dēliem Šamīrs.
25 Mihas brālis bija Jišija; no Jišijas dēliem Zaharja.
26 Merārija dēli bija Mahlijs un Mušijs, kā arī viņa dēla Jaāsijas pēcnācēji.
27 Merārija mazdēli no viņa dēla Usijas bija Šohāms, Zakurs un Ibrijs.
28 No Mahlija: Ēleāzars, bet viņam nebija dēlu, un Kīšs.
29 No Kīša: Kīša dēli, Jerahmeēls.
30 Un Mušija dēli bija Mahlijs, Ēders un Jerimots. Šie bija levītu dēli pēc saviem tēvu namiem.
31 Arī viņu dēļ tika mesti mesli, gluži tāpat kā viņu brāļu Ārona dēlu dēļ, ķēniņa Dāvida, Cadoka un Ahimēleka, priesteru un levītu tēvu namu galveno klātbūtnē, kā tēvu nama galvenajam, tāpat arī jaunākajam brālim.

1. Laiku grāmata 25.nodaļa

1 Un Dāvids ar karaspēka vadoņiem izraudzīja kalpošanai dažus Asafa, kā arī Heimana un Jedutuna dēlus, kas pravietoja dziedādami, pavadot ar cītarām, arfām un cimbālēm; un to vīru skaits, kas šajā kalpošanā atradās, bija:
2 no Asafa dēliem: Zakurs, Jāzeps, Netanja un Asarēls; šie bija Asafa dēli, kas bija padoti Asafam, kas pravietoja pie ķēniņa.
3 No Jedutuna, no viņa dēliem: Gedalja, Cerijs, Jesaja, Hašabja, Matitja un Šimejs, šie seši ar arfām sava tēva Jedutuna vadībā pravietodami teica un slavēja To Kungu.
4 No Heimana, no viņa dēliem: Bukijs, Matanja, Usiēls, Šebuēls, Jerimots, Hananja, Hananijs, Ēliata, Gidaltijs, Romamti-Ēzers, Jošbekaša, Malotijs, Hotīrs un Mahaziots.
5 Šie visi bija Heimana dēli, kas bija ķēniņa redzētājs, kas uz Dieva vārdu pamata pacēla ragu; un Dievs Heimanam deva četrpadsmit dēlus un trīs meitas.
6 Šie visi atradās sava tēva vadībā, lai dziedātu Tā Kunga namā ar cimbālēm, arfām un cītarām, kalpodami Dieva namā. Asafs, Jedutuns un Heimans bija pakļauti ķēniņa rīkojumam.
7 Un viņu skaits kopā ar viņu brāļiem, kas bija mācīti dziedāt Tam Kungam, – viņu visu bija divi simti astoņdesmit astoņi.
8 Un viņi visi meta meslus par savu kalpošanas kārtību, kā mazie, tā lielie, kā mācītie, tā apmācāmie.
9 Un pirmā meslu zīme krita Asafa labā Jāzepam; otrā Gedaljam kopā ar viņa brāļiem un viņa dēliem, viņu kopā bija divpadsmit;
10 trešā Zakuram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
11 ceturtā Jicrijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
12 piektā Netanjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
13 sestā Bukijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
14 septītā Ješareēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
15 astotā Jesajam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
16 devītā Matanjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
17 desmitā Šimejam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
18 vienpadsmitā Usiēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
19 divpadsmitā Hašabjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
20 trīspadsmitā Šubaēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
21 četrpadsmitā Matitjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
22 piecpadsmitā Jeremotam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
23 sešpadsmitā Hananjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
24 septiņpadsmitā Jošbekašam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
25 astoņpadsmitā Hananijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
26 deviņpadsmitā Malotijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
27 divdesmitā Ēliatam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
28 divdesmit pirmā Hotīram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
29 divdesmit otrā Gidaltijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
30 divdesmit trešā Mehaziotam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
31 divdesmit ceturtā Romamti-Ēzeram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit.