← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1. Laiku grāmata 6.nodaļa

1 Un Levija dēli bija Geršoms, Kehats un Merārijs.
2 Bet šie ir Geršoma dēlu vārdi: Libnijs un Šimejs.
3 Un Kehata dēli bija Amrāms, Jihars, Hebrons un Usiēls.
4 Un Merārija dēli bija Mahlijs un Mušijs. Bet šīs ir Levija ciltis, pēc viņu tēviem:
5 no Geršoma: Libnijs, viņa dēls, tā dēls Jahats, tā dēls Simma,
6 tā dēls Joahs, tā dēls Ido, tā dēls Zerahs, tā dēls Jeatrajs.
7 Kehata dēli bija: Aminādabs, viņa dēls, tā dēls Korahs, tā dēls Asirs,
8 tā dēls Ēlkana, tā dēls Ēbjasafs, tā dēls Asirs,
9 tā dēls Tahats, tā dēls Ūriēls, tā dēls Usija, tā dēls Sauls.
10 Un Ēlkanas dēli bija: Amasajs un Ahimots,
11 tā dēls Ēlkana, tā dēls Cofajs, tā dēls Nahats,
12 tā dēls Ēliābs, tā dēls Jerohāms, tā dēls Ēlkana.
13 Un Samuēla dēli bija: pirmdzimtais Joēls un otrs Abija.
14 Un Merārija dēli bija: Mahelijs, tā dēls Libnijs, tā dēls Šimejs, tā dēls Usa,
15 tā dēls Šimejs, tā dēls Hagija, tā dēls Asaja.
16 Un šie ir tie, kurus Dāvids iecēla par dziesmu vadītājiem Tā Kunga namā, pēc tam kad derības šķirsts bija ticis tur novietots.
17 Tie Saiešanas telts mājokļa priekšā kalpoja ar dziedāšanu, līdz kamēr Salamans Jeruzālemē uzcēla Tā Kunga namu, un tad tie veica savus pienākumus, pēc savas kārtības.
18 Un šie ir, kas kalpoja, un viņu dēli: no Kehata dēliem Heimans, dziedātājs, Joēla dēls, tas Samuēla dēls,
19 tas Ēlkanas dēls, tas Jerohāma dēls, tas Ēliēla dēls, tas Toaha dēls,
20 tas Cūfa dēls, tas Ēlkanas dēls, tas Mahata dēls, tas Amasaja dēls,
21 tas Ēlkanas dēls, tas Joēla dēls, tas Azarjas dēls, tas Cefanjas dēls,
22 tas Tahata dēls, tas Asira dēls, tas Ēbjasafa dēls, tas Koraha dēls,
23 tas Jihara dēls, tas Kehata dēls, tas Levija dēls, tas Israēla dēls.
24 Un viņa brālis Asafs stāvēja viņam pa labai rokai; Asafs bija Berehjas dēls, tas Šimeja dēls,
25 tas Mihaēla dēls, tas Baāseja dēls, tas Malhijas dēls,
26 tas Etnija dēls, tas Zeraha dēls, tas Adajas dēls,
27 tas Ētana dēls, tas Simmas dēls, tas Šimeja dēls,
28 tas Jahata dēls, tas Geršoma dēls, tas Levija dēls.
29 Un pie kreisās bija viņu brāļi no Merārija dēliem: Ētans, Kišija dēls, tas Abdija dēls, tas Maluha dēls,
30 tas Hašabjas dēls, tas Amacjas dēls, tas Hilkijas dēls,
31 tas Amcija dēls, tas Banija dēls, tas Šemera dēls,
32 tas Mahelija dēls, tas Mūšija dēls, tas Merārija dēls, tas Levija dēls.
33 Un viņu brāļi levīti bija iecelti pār visu kalpošanu Dieva nama mājoklī.
34 Bet Ārons un viņa dēli bija tie, kas nesa dedzināmos upurus uz dedzināmo upuru altāra, kvēpināja uz kvēpināmā altāra, visā kalpodami vissvētākajā vietā, lai salīdzinātos Israēla labad, kā visu to Dieva kalps Mozus bija pavēlējis.
35 Un šie bija Ārona dēli: Ēleāzars, viņa dēls, tā dēls Pinehass, tā dēls Abišua,
36 tā dēls Bukijs, tā dēls Usijs, tā dēls Zerahja,
37 tā dēls Merajots, tā dēls Amarja, tā dēls Ahitubs,
38 tā dēls Cadoks, tā dēls Ahimaācs.
39 Un šīs ir viņu dzīves vietas, pēc viņu apmetnēm un to robežās, Ārona pēcnācējiem no Kehata dzimtas, jo pirmie mesli krita viņiem.
40 Viņiem deva Hebronu Jūdas zemē ar tās apkārtējām ganībām,
41 bet šai pilsētai piederīgos tīrumus un tās ciemus iedeva Kālebam, Jefunnas dēlam.
42 Vēl Ārona dēliem deva glābšanās pilsētas Hebronu un Libnu līdz ar tās ganībām, kā arī Jatīru un Eštemou līdz ar tās ganībām,
43 un Holonu ar tās ganībām, un Debīru ar tās ganībām,
44 arī Ašanu ar tās ganībām un Bet-Šemešu ar tās ganībām;
45 un no Benjamīna cilts Gebu ar tās ganībām, Allemetu ar tās ganībām un Anatotu ar tās ganībām. Visu viņu pilsētu, pēc viņu dzimtām, bija trīspadsmit.
46 Bet atlikušajiem Kehata pēcnācējiem, pēc viņu dzimtām, un no Manases puscilts deva, meslus metot, desmit pilsētas.
47 Un Geršoma dēliem, pēc viņu dzimtām, no Isašara cilts, no Ašera cilts, no Naftaļa cilts un no Manases puscilts deva Basanā trīspadsmit pilsētas.
48 Un Merārija dēliem, pēc viņu dzimtām, no Rūbena cilts, no Gada cilts un no Zebulona cilts deva, meslus metot, divpadsmit pilsētas.
49 Tā Israēla bērni deva levītiem šīs pilsētas līdz ar tām piederīgām ganībām.
50 Un viņi deva, meslus metot, no Jūdas dēlu cilts, no Simeona dēlu cilts un no Benjamīna dēlu cilts šīs vārdā nosauktās pilsētas.
51 Un dažām Kehata dēlu dzimtām krita, meslus metot, robežu apgabalu pilsētas no Efraima cilts.
52 Un viņi deva glābšanās pilsētu Sihemu līdz ar tās ganībām, Efraima kalnos, un Gezeru ar tās ganībām,
53 un Jokmeāmu ar tās ganībām, un Bet-Horonu ar tās ganībām,
54 un Ajalonu ar tās ganībām, un Gat-Rimonu ar tās ganībām,
55 un vēl no Manases puscilts Aneru ar tās ganībām un Jibleāmu ar tās ganībām; tās visas deva pārējām Kehata bērnu dzimtām.
56 Geršoma dēliem, pēc viņu dzimtām, deva: no Manases puscilts Galonu Basanā ar tās ganībām un Aštarotu ar tās ganībām;
57 un no Isašara cilts Kedešu ar tās ganībām un Daberatu ar tās ganībām,
58 un Ramotu ar tās ganībām, un Anēmu ar tās ganībām;
59 no Ašera cilts Mašalu ar tās ganībām un Abdonu ar tās ganībām,
60 un Hukoku ar tās ganībām, un Rehobu ar tās ganībām;
61 no Naftaļa cilts Kedešu Galilejā ar tās ganībām un Hamonu ar tās ganībām, Kirjataimu ar tās ganībām;
62 un atlikušajiem Merārija dēliem no Zebulona cilts Rimonu ar tās ganībām un Tāboru ar tās ganībām.
63 Un viņpus Jordānas, pretī Jērikai, austrumos no Jordānas, viņi saņēma no Rūbena cilts: Beceru tuksnesī ar tās ganībām un Jahcu ar tās ganībām,
64 un Kedemotu ar tās ganībām, un Mefaatu ar tās ganībām;
65 no Gada cilts: Ramotu Gileādā ar tās ganībām un Mahanajimu ar tās ganībām,
66 un Hešbonu ar tās ganībām, un Jāzeru ar tās ganībām.