← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1. Laiku grāmata 7.nodaļa

1 Un Isašara dēli bija Tola un Pūva, Jašubs un Šimrons, četri.
2 Un Tolas dēli bija Usijs, Refaja, Jeriēls, Jahmajs, Jibšāms un Samuēls, Tolas tēvu namu galvenie; tie bija varonīgi karotāji savās paaudzēs; viņu skaits Dāvida laikā bija divdesmit divi tūkstoši seši simti.
3 Usija dēls bija Jizrahja, un Jizrahjas dēli bija Mihaēls, Obadja, Joēls un Jišija, visi pieci tēvu namu galvenie.
4 Bet viņiem savās paaudzēs, pēc viņu tēvu namiem, viņu karaspēka pulkos bija trīsdesmit seši tūkstoši vīru, jo tiem bija daudz sievu un bērnu.
5 Un viņu brāļu, varonīgu karotāju, visās Isašara dzimtās bija astoņdesmit septiņi tūkstoši, kuri visi tika ierakstīti ciltsrakstos.
6 Un Benjamīna dēli bija Bela, Behers un Jediaēls, trīs.
7 Un Belas dēli bija Ecbons, Usijs, Usiēls, Jerimots un Īrijs, pieci, savu tēvu namu galvenie, varonīgi karotāji; viņi tika ierakstīti – divdesmit divi tūkstoši trīsdesmit četri.
8 Un Behera dēli bija Zemīra, Joass, Ēliēzers, Ēlihoenajs, Omrijs, Jerimots, Abija, Anatots un Allemets, visi šie bija Behera dēli.
9 Un viņi tika ierakstīti ciltsrakstos pa savām paaudzēm kā savu tēvu namu galvenie, varonīgi karotāji – divdesmit tūkstoši divi simti.
10 Un Jediaēla dēls bija Bilhans, un Bilhana dēli: Jehuss, Benjamīns, Ehuds, Kenaāna, Zeitans, Taršišs un Ahišahars.
11 Visi šie bija Jediaēla dēli, savu tēvu namu galvenie, varonīgi karotāji – septiņpadsmit tūkstoši divi simti vīru, kas gāja karā.
12 Un Šupims un Hupims bija Ira dēli; Hušims bija Ahera dēls.
13 Naftaļa dēli bija Jahaciēls, Gunijs, Jecers un Šalums, Bilhas pēcnācēji.
14 Manases dēli bija Asriēls, kuru dzemdēja viņa blakussieva, aramiete, viņa dzemdēja arī Mahīru, Gileāda tēvu.
15 Un Mahīrs ņēma Hupima un Šupima māsu par sievu, viņas vārds bija Maāha, un viņa māsas vārds bija Hamoleheta, bet viņa brāļa vārds bija Celofehads, un Celofehadam bija tikai meitas.
16 Un Maāha, Mahīra sieva, dzemdēja dēlu un nosauca tā vārdu Perešs; viņa brāļa vārds bija Šerešs, un tā dēli bija Ulāms un Rekems.
17 Un Ulāma dēls bija Bedans. Šie bija Gileāda dēli, tas Mahīra dēls un tas Manases dēls.
18 Bet viņa māsa Hamoleheta dzemdēja Īšhodu, Abiēzeru un Mahlu.
19 Un Šemīdas dēli bija Ahjans, Šekems, Likhijs un Aniāms.
20 Un Efraima dēli bija Šūtelahs, tā dēls Bereds, tā dēls Tahats, tā dēls Ēlads, tā dēls Tahats,
21 tā dēls Zabāds, tā dēls Šūtelahs, un Ēzers un Ēlads. Bet Gātas vīri, tās zemes iedzīvotāji, viņus nogalināja, tāpēc ka tie bija nākuši lejā laupīt viņu ganāmpulkus.
22 Un viņu tēvs Efraims sēroja vairākas dienas, un viņa brāļi nāca viņu iepriecināt.
23 Un viņš gāja pie savas sievas, un tā kļuva grūta un dzemdēja viņam dēlu, un viņš nosauca tā vārdu Berija, tāpēc ka nelaime bija nākusi pār viņa namu.
24 Un viņa meita bija Šeera, viņa uzcēla Lejas un Kalna Bet-Horonu un Usen-Šeeru.
25 Viņa, Berijas, dēls bija Refahs, tā dēls Rešefs, tā dēls Tēlahs, tā dēls Tahans;
26 viņa dēls bija Laādans, tā dēls Amihuds, tā dēls Ēlišāma,
27 tā dēls Nūns, tā dēls Jozua.
28 Un viņu īpašums un viņu dzīves vieta bija Bētele ar tās mazajām pilsētām, pret austrumiem Naārana un pret vakariem Gezera ar tās mazajām pilsētām, un Sihema un tās mazās pilsētas līdz pat Aijai ar tās mazajām pilsētām,
29 un uz Manases bērnu robežas bija Bet-Šeana ar tās mazajām pilsētām, Taānaka ar tās mazajām pilsētām: Megida ar tās mazajām pilsētām un Dora ar tās mazajām pilsētām. Tanīs dzīvoja Jāzepa, Israēla dēla, pēcnācēji.
30 Ašera dēli bija Jimna, Jišva, Jišvijs un Berija, Seraha bija viņu māsa.
31 Un Berijas dēli bija Hebers un Malkiēls, kas bija Birzavita tēvs.
32 Un Hebers dzemdināja Jafletu, Šemeru un Hotāmu, bet Šua bija viņu māsa.
33 Un Jafleta dēli bija Pašahs, Bimhals un Ašvats; šie bija Jafleta dēli.
34 Un Šemera dēli bija Ahjis, Rohga, Huba un Arāms.
35 Un viņa brāļa Hotāma dēli bija Cofahs, Jimna, Šelešs un Amals.
36 Un Cofaha dēli bija Suahs, Harnēfers, Šuals, Berijs, Jimra,
37 Becers, Hods, Šama, Šilša, Jitrans un Beēra.
38 Un Jetera dēli bija Jefunna, Pispa un Ara.
39 Un Ullas dēli bija Arahs, Hanniēls un Ricja.
40 Visi šie bija Ašera dēli, savu tēvu namu galvenie, izlasīti varonīgi karotāji, galvenie vadoņi; un tie tika ierakstīti ciltsrakstos kā karaspēkam piederīgi, un viņu skaits bija divdesmit seši tūkstoši vīru.

1. Laiku grāmata 8.nodaļa

1 Un Benjamīns dzemdināja Belu, savu pirmdzimto, otru Ašbelu, trešo Ahirāmu,
2 ceturto Nohu un piekto Rafu.
3 Un Belam bija dēli Adars, Gera, Abihuds,
4 Abišua, Naamans, Ahoahs,
5 Gera, Šefopans un Horāms.
6 Un šie bija Ehuda dēli, un tie bija savu tēvu namu galvenie, Gebas iedzīvotāji, un viņi tika izvesti uz Manahatu,
7 proti: Naamans, Ahija un Gera – viņš viņus izveda, bet viņš dzemdināja Usu un Ahihudu.
8 Un Šaharaims dzemdināja dēlus Moāba zemē – pēc tam kad viņš bija savas sievas Hušimu un Baāru aizraidījis projām.
9 Bet no Hodešas, savas sievas, viņš dzemdināja Jobabu, Cibju, Mešu, Malkāmu,
10 un Jehucu, Sohju un Mirmu; šie ir viņa dēli, savu tēvu namu galvenie.
11 Un no Hušimas viņš dzemdināja Abitubu un Ēlpaālu.
12 Un Ēlpaāla dēli bija Ēbers, Mišeāms un Šemers; šis uzcēla Onu un Lodu un viņu mazās pilsētas.
13 Un Berija un Šema bija Ajalonas iedzīvotāju tēvu namu galvenie; šie sakāva Gātas iedzīvotājus.
14 Un viņu brāļi bija Ēlpaāls, Šašaks un Jeremots.
15 Un Zebadja, Arads un Ēders,
16 Mihaēls, Jišpa un Joha bija Berijas dēli.
17 Un Zebadja, Mešullāms, Hiskijs un Hebers,
18 Jišmerajs, Jislija un Jobabs bija Ēlpaāla dēli.
19 Un Jakīms, Sihrijs un Zabdijs,
20 Ēljoenajs, Ciltajs un Ēliēls,
21 Adaja, Beraja un Šimrats bija Šimeja dēli.
22 Un Jišpans, Ēbers un Ēliēls,
23 Abdons, Sihrijs un Hanans,
24 Hananja, Ēlāms un Antotija,
25 Jifdeja un Pnuēls bija Šašaka dēli.
26 Un Šamšerajs, Šeharja un Atalja,
27 Jaārešja, Ēlija un Sihrijs bija Jerohāma dēli.
28 Šie bija tēvu namu galvenie savās paaudzēs un vadoņi; viņi dzīvoja Jeruzālemē.
29 Un Gibeonā dzīvoja Jehuēls, Gibeonas tēvs, un viņa sievas vārds bija Maāha.
30 Un viņa pirmdzimtais dēls bija Abdons, tad Cūrs, Kīšs, Baals, Nadabs,
31 Gedors, Ahjo, Sehers
32 un Miklots, kas dzemdināja Šimeju. Arī šie dzīvoja Jeruzālemē blakus saviem brāļiem, iepretī citiem saviem brāļiem.
33 Un Ners dzemdināja Abneru, un Kīšs dzemdināja Saulu, un Sauls dzemdināja Jonatānu, Malhišu, Abinādabu un Ešbaalu.
34 Un Jonatāna dēls bija Merib-Baals, bet Merib-Baals dzemdināja Mihu.
35 Un Mihas dēli bija Pitons, Melehs, Tarea un Ahass.
36 Un Ahass dzemdināja Jehoadu, un Jehoada dzemdināja Alemetu, Asmavetu un Simriju, bet Simrijs dzemdināja Mocu.
37 Un Moca dzemdināja Bineju, tā dēls bija Raāfa, tā dēls Ēleaša un tā dēls Acels.
38 Bet Acelam bija seši dēli, un šie ir viņu vārdi: Asrikāms, Bohrus, Ismaēls, Šearja, Obadja un Hanans. Visi šie bija Acela dēli.
39 Un viņa brāļa Ēšeka dēli bija Ulāms, viņa pirmdzimtais, otrais Jehušs, un trešais Ēlifelets.
40 Un Ulāma dēli bija varonīgi karotāji, kas prata stopu uzvilkt, un tiem bija daudz dēlu un dēludēlu, simt piecdesmit. Šie visi bija Benjamīna pēcnācēji.