← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1.Mozus grāmata 26.nodaļa

1 Un bads bija tai zemē, pēc pirmā bada, kas bija bijis Ābrahāma laikā, un Īzāks nogāja pie Abimeleha, filistiešu ķēniņa, uz Gerāru.
2 Un Tas Kungs parādījās viņam un sacīja: “Nenoej uz Ēģiptes zemi; dzīvo tanī zemē, par kuru Es tev sacīšu.
3 Dzīvo kā svešinieks šinī zemē, un Es būšu ar tevi, un Es tevi svētīšu. Tev un taviem pēcnācējiem Es došu visas šīs zemes, un Es piepildīšu to derību, kuru Es tavam tēvam Ābrahāmam ar zvērestu esmu apsolījis.
4 Un Es vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes un došu taviem pēcnācējiem visas šīs zemes, un tavos pēcnācējos visas zemes tautas tiks svētītas,
5 tāpēc ka Ābrahāms Manai balsij paklausīja un turēja Manus norādījumus un Manas pavēles, Manus likumus un Manu bauslību.”
6 Un Īzāks dzīvoja Gerārā.
7 Tad tās vietas iemītnieki vaicāja par viņa sievu. Un viņš atbildēja: “Tā ir mana māsa,” – jo viņam bija bailes sacīt “mana sieva”, lai pilsētas vīri nenokautu viņu Rebekas dēļ, jo tā bija skaista.
8 Kad viņš tur bija pavadījis ilgu laiku, tad Abimelehs, filistiešu ķēniņš, reiz skatījās pa logu un ieraudzīja Īzāku smīdinām Rebeku, savu sievu.
9 Un Abimelehs pasauca Īzāku un sacīja: “Patiesi, tā taču tava sieva, kā tad tu esi sacījis: tā ir mana māsa.” Un Īzāks tam atbildēja: “Tāpēc ka es domāju, ka man būs jāmirst viņas dēļ.”
10 Un Abimelehs tad sacīja: “Kāpēc tu šādas lietas esi mums darījis? Daudz netrūka, lai kāds no šiem ļaudīm būtu gulējis ar tavu sievu. Tu pār mums būtu licis nākt tik lielai vainai!”
11 Un Abimelehs pavēlēja visiem ļaudīm, sacīdams: “Kas aizskars šo vīru un tā sievu, tam mirtin jāmirst.”
12 Un Īzāks sēja tanī zemē un saņēma simtkārtīgu ražu, jo Tas Kungs viņu bija svētījis.
13 Tā šis vīrs kļuva bagāts un augdams auga bagātībā, līdz kamēr kļuva ļoti bagāts.
14 Viņam piederēja sīklopu ganāmpulki un liellopu ganāmpulki un liels pulks kalpu, tā ka filistieši to apskauda.
15 Visas akas, kādas bija izrakuši viņa tēva kalpi viņa tēva Ābrahāma laikā, filistieši aizraka un aizbēra ar zemi.
16 Un Abimelehs sacīja Īzākam: “Aizej no manis, jo tu esi kļuvis varenāks par mums.”
17 Un Īzāks aizgāja no turienes un uzcēla savas teltis Gerāras ielejā un palika tur dzīvot.
18 Un Īzāks apmetās un no jauna atraka akas, kas viņa tēva Ābrahāma laikā bija izraktas un kuras filistieši pēc Ābrahāma nāves bija aizbēruši, un nosauca tās tādos pašos vārdos, kā viņa tēvs tās bija saucis.
19 Un Īzāka kalpi raka tanī ielejā un uzraka avotu ar dzīvu ūdeni.
20 Un Gerāras gani strīdējās ar Īzāka ganiem, sacīdami: “Tas ir mūsu ūdens.” Un viņš nosauca šīs akas vārdu: Eseka, tāpēc ka ļaudis bija strīdējušies.
21 Tad viņi raka vēl vienu aku un strīdējās arī tās dēļ. Un viņš nosauca tās vārdu: Sitna.
22 Viņš devās no turienes tālāk un raka citu aku, bet šoreiz nestrīdējās. Tāpēc viņš nosauca tās vārdu: Rehoboa, jo sacīja: “Tagad Dievs liek mums izplesties, un mēs varam augļoties šinī zemē.”
23 Un viņš devās no turienes uz Bēršebu.
24 Un Dievs parādījās viņam sapnī, sacīdams: “Es esmu tava tēva Ābrahāma Dievs, nebīsties, jo Es esmu ar tevi, Es tevi svētīšu, un Mana kalpa Ābrahāma dēļ Es tavus pēcnācējus vairošu.”
25 Un viņš uzcēla tur altāri un piesauca Tā Kunga Vārdu, un uzcēla tur savas teltis, un Īzāka kalpi raka tur aku.
26 Tad Abimelehs reiz nāca pie viņa no Gerāras kopā ar Ahuzatu, savu draugu, un Pikolu, savu karaspēka virsnieku.
27 Un Īzāks sacīja viņiem: “Kāpēc jūs nākat pie manis? Jo jūs taču ienīstat mani un esat mani aizsūtījuši prom no sevis.”
28 Bet tie sacīja: “Mēs redzēt redzam, ka Tas Kungs ir bijis ar tevi; un mēs sacījām: lai būtu zvērests mūsu starpā – starp mums un starp tevi – un lai slēdzam derību ar tevi,
29 ka tu nedarītu mums nekā ļauna, kā arī mēs tevi neesam pazemojuši, bet esam tev labu vien darījuši un tevi ar mieru atlaiduši, tu, Tā Kunga svētītais.”
30 Un viņš tiem sarīkoja dzīres, un tie ēda un dzēra.
31 Un viņi cēlās no rīta un zvērēja cits citam. Tad Īzāks tos atlaida, un tie no viņa aizgāja ar mieru.
32 Un tanī dienā nāca Īzāka kalpi un pastāstīja viņam par aku, kādu tie bija rakuši, tam sacīdami: “Mēs esam atraduši ūdeni.”
33 Un viņš to nosauca par Šebu, tāpēc tās pilsētas vārds ir Bēršeba līdz pat šai dienai.
34 Un Ēsavs bija četrdesmit gadus vecs, kad tas sev par sievu ņēma hetieša Bērija meitu Jūdīti un hetieša Elona meitu Basmati.
35 Tās darīja sirdēstus Īzākam un Rebekai.