← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1.Mozus grāmata 29.nodaļa

1 Un Jēkabs cēlās kājās un devās uz to ļaužu zemi, kas pret austrumiem.
2 Un viņš ieraudzīja tīrumā aku, un trīs ganāmpulki bija apmetušies pie tās, jo no šīs akas ganāmpulki tika dzirdināti. Bet liels akmens bija uzlikts uz akas cauruma.
3 Kad visi ganāmpulki tur bija sadzīti, tad novēla akmeni no akas cauruma un dzirdīja lopus, un pēc tam atkal lika akmeni savā vietā uz akas cauruma.
4 Jēkabs viņiem sacīja: “Brāļi, no kurienes jūs esat?” Un tie sacīja: “Mēs esam no Hāranas.”
5 Un Jēkabs tiem sacīja: “Vai jūs pazīstat Nahora dēlu Lābanu?” Un tie sacīja: “Pazīstam.”
6 Tad viņš sacīja: “Vai viņam klājas labi?” Tie sacīja: “Labi, un redzi, tur nāk viņa meita Rahēle ar lopiem.”
7 Un viņš sacīja: “Vēl taču ir liela diena, un vēl nav pienācis laiks sadzīt lopus; dzirdiniet lopus un ejiet ganīt.”
8 Bet tie sacīja: “Mēs nevaram, pirms nav sadzīti visi ganāmpulki, tad akmens tiek novelts no avota cauruma, un mēs dzirdinām lopus.”
9 Kamēr viņš vēl ar tiem sarunājās, nāca Rahēle ar sava tēva sīklopiem, jo viņa bija gane.
10 Un notika, kad Jēkabs ieraudzīja Rahēli, savas mātes brāļa Lābana meitu, un savas mātes brāļa Lābana sīklopus, tad Jēkabs piegāja un novēla akmeni no avota un padzirdināja savas mātes brāļa Lābana sīklopus.
11 Un Jēkabs skūpstīja Rahēli un, savu balsi pacēlis, raudāja.
12 Un Jēkabs izstāstīja Rahēlei, ka viņš ir tās tēva radinieks un Rebekas dēls; tad viņa tecēja un izstāstīja to tēvam.
13 Un, kad Lābans dzirdēja vēsti par Jēkabu, savas māsas dēlu, tad viņš tam skrēja pretī, apkampa un skūpstīja un ieveda savā namā. Un viņš izstāstīja arī Lābanam visus šos notikumus.
14 Un Lābans sacīja viņam: “Tiešām, tu esi no maniem kauliem un manas miesas!” Un viņš pie tā palika vienu mēnesi.
15 Un Lābans sacīja Jēkabam: “Kaut gan tu esi mans radinieks, bet vai tādēļ tev par velti kalpot? Saki man, kādu algu tu prasi?”
16 Bet Lābanam bija divi meitas: vecākās vārds bija Lea un jaunākās Rahēle.
17 Leas acis bija blāvas, bez spožuma, bet Rahēle bija skaista augumā un sejā.
18 Un Jēkabs iemīlēja Rahēli un sacīja: “Es kalpošu tev septiņus gadus par Rahēli, tavu jaunāko meitu.”
19 Tad Lābans sacīja: “Labāk es dodu to tev nekā kādam citam; paliec pie manis.”
20 Un Jēkabs kalpoja par Rahēli septiņus gadus; un tie izlikās viņam kā dažas dienas, tik mīļa tā viņam bija.
21 Tad Jēkabs sacīja Lābanam: “Dod man tagad manu sievu, jo mans laiks ir pilns, ka es ietu pie viņas.”
22 Un Lābans sapulcēja visus tās vietas ļaudis un sarīkoja dzīres.
23 Un vakarā viņš ņēma savu meitu Leu un ieveda pie viņa, un Jēkabs gāja pie tās.
24 Un Lābans deva savu kalponi Zilfu savai meitai Leai par kalponi.
25 Un no rīta izrādījās, ka tā bija Lea. Un viņš sacīja Lābanam: “Kāpēc tu man esi tā darījis? Vai es neesmu tev kalpojis par Rahēli? Kāpēc tu mani esi piekrāpis?”
26 Bet Lābans sacīja: “Tā nemēdz šinī vietā darīt, ka izdod jaunāko pirms vecākās.
27 Piepildi šīs septiņas dienas ar šo; tad mēs tev dosim arī to otru tavas kalpošanas dēļ, kad tu man kalposi vēl citus septiņus gadus.”
28 Un Jēkabs darīja tā; un viņš piepildīja tās septiņas dienas, tad Lābans deva viņam savu meitu Rahēli par sievu.
29 Un Lābans deva savu kalponi Bilhu savai meitai Rahēlei par kalponi.
30 Un Jēkabs gāja arī pie Rahēles, un viņš mīlēja Rahēli vairāk nekā Leu. Un viņš kalpoja Lābanam vēl otrus septiņus gadus.
31 Un Tas Kungs redzēja, ka Lea tika nicināta; tad Viņš atvēra tās klēpi, bet Rahēle bija neauglīga.
32 Un Lea tapa grūta un dzemdēja dēlu, un nosauca tā vārdu: Rūbens, jo viņa sacīja: “Tas Kungs ir uzlūkojis manas bēdas; un tagad noteikti mans vīrs mani mīlēs.”
33 Un viņa tapa atkal grūta un dzemdēja dēlu, un sacīja: “Tas Kungs ir dzirdējis, ka es esmu nicināta, un Viņš man arī šo ir devis.” Un viņa nosauca tā vārdu: Simeons.
34 Un viņa tapa atkal grūta un dzemdēja dēlu, un sacīja: “Tagad taču mans vīrs pieķersies man, jo es viņam esmu dzemdējusi trīs dēlus.” Un viņa nosauca tā vārdu: Levijs.
35 Un viņa tapa atkal grūta un dzemdēja dēlu, un sacīja: “Tagad es slavēšu To Kungu.” Un viņa nosauca tā vārdu: Jūda. Un viņa mitējās dzemdēt.