← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1.Mozus grāmata 36.nodaļa

1 Šie ir Ēsava, tas ir, Edoma, ciltsraksti.
2 Ēsavs ņēma sievas no Kānaāna meitām, hetieša Elona meitu Adu un hetieša Cibeona dēla Anas meitu Oholibāmu,
3 un Nebojota māsu, Ismaēla meitu Basmati.
4 Un Ada dzemdēja Ēsavam Ēlifasu, bet Basmate dzemdēja Reguēlu.
5 Oholibāma dzemdēja Jeusu, Jaālāmu un Korahu, tie ir Ēsava dēli, kas viņam tika dzemdēti Kānaāna zemē.
6 Un Ēsavs paņēma savas sievas, savus dēlus, savas meitas un visus sava nama iedzīvotājus, arī savus ganāmpulkus un visus liellopus, un visu savu mantību, kādu tas Kānaāna zemē bija ieguvis, un aizgāja uz citu zemi, prom no sava brāļa Jēkaba,
7 jo viņiem bija pārāk daudz mantas, lai tie varētu dzīvot kopā, un zeme, kurā viņi mita kā svešinieki, tos nevarēja viņu lopu dēļ uzturēt.
8 Un Ēsavs mita Seīras kalnos. Ēsavs ir Edoms.
9 Šie ir edomieša Ēsava, kas mita Seīras kalnos, ciltsraksti.
10 Šie ir Ēsava dēlu vārdi: Ēlifass, Adas, Ēsava sievas, dēls; Reguēls, Basmates, Ēsava sievas, dēls.
11 Un Ēlifasa dēli bija: Temans, Omārs, Cebo, Gaetams un Kenass.
12 Bet Timna bija Ēlifasa, Ēsava dēla, blakussieva. Un tā dzemdēja Ēlifasam Amaleku. Tie ir Ēsava sievas Adas dēli.
13 Bet šie ir Reguēla dēli: Nahats, Zerahs, Šamma un Misa. Tie ir Ēsava sievas Basmates dēli.
14 Un šie ir Ēsava sievas Oholibāmas, Anas meitas, Cibeona dēla meitas, dēli, kurus tā dzemdēja Ēsavam: Jeuss, Jaālāms un Korahs.
15 Šie ir cilšu vadoņi Ēsava dēlu starpā, Ēlifasa, Ēsava pirmdzimtā, dēli: Temans – vadonis, Omars – vadonis, Zepo – vadonis, Kenass – vadonis,
16 Korahs – vadonis, Gaetams – vadonis, Amaleks – vadonis. Tie ir Ēlifasa cilts vadoņi Edoma zemē; tie ir Adas dēli.
17 Un šie ir Ēsava dēla Reguēla dēli: Namjhats – vadonis, Zerahs – vadonis, Šamma – vadonis, Miza – vadonis; tie ir Reguēla cilts vadoņi Edoma zemē; tie ir Ēsava sievas Basmates dēli.
18 Un šie ir Ēsava sievas Oholibāmas dēli: Jeuss – vadonis, Jaālāms – vadonis, Korahs – vadonis; tie ir Oholibāmas cilts vadoņi, tā bija Anas meita un Ēsava sieva.
19 Tie ir Ēsava, tas ir, Edoma dēli, un tie ir viņu cilts vadoņi.
20 Un šie ir horieša Seīra dēli, kas dzīvoja tanī zemē: Lotans, Šobals, Cibeons, Ana,
21 Dišons, Ecers un Rišons; tie ir horiešu cilts vadoņi, Seīra dēli, Edoma zemē.
22 Un Lotana dēli bija Horis un Heimams, un Lotana māsa bija Timna.
23 Un šie ir Cobala dēli: Alvans, Manahats, Ēbals, Šefo un Onams.
24 Un šie ir Cibeona dēli: Aja un Ana; šis ir tas Ana, kas tuksnesī atrada siltos avotus, kad tas sava tēva Cibeona ēzeļus ganīja.
25 Un šie ir Anas bērni: Dišons un Oholibāma, Anas meita.
26 Un šie ir Dišona dēli: Hamrans, Ešbans, Jitrans un Kerans.
27 Un šie ir Ēcera dēli: Bilhans, Saāvans un Jaākans.
28 Un šie ir Disana dēli: Ūcs un Arans.
29 Šie ir horiešu cilts vadoņi: Lotans – vadonis, Sobals – vadonis, Cibeons – vadonis, Ana – vadonis,
30 Dišons – vadonis, Ecers – vadonis, Disans – vadonis. Tie ir horiešu cilts vadoņi pēc viņu novadiem Seīras zemē.
31 Un šie ir tie ķēniņi, kas valdīja Edoma zemē, iekāms israēliešiem bija kāds ķēniņš.
32 Bela, Beoras dēls, valdīja Edomā, un viņa pilsētas vārds bija Dinhaba.
33 Kad Bela nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Jobabs, Seraha dēls, no Bosras.
34 Kad Jobabs nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Husams no temeniešu zemes.
35 Kad Husams nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Hadads, Bedada dēls. Viņš ir tas, kas sakāva Midiānu Moāba laukos, un viņa pilsētas vārds ir Avita.
36 Kad Hadads nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Samla no Masrekas.
37 Kad Samla nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Sauls no Rehobotas pie lielās upes.
38 Kad Sauls nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Baal-Hanans, Akbora dēls.
39 Kad Baal-Hanans, Akbora dēls, nomira, viņa vietā par ķēniņu kļuva Hadars, un viņa pilsētas vārds bija Pagu un viņa sievas vārds Mehetabēle, Matreda meita, no Mezahabas.
40 Un šie ir Ēsava cilts vadoņu vārdi pēc viņu dzimtām, viņu dzīves vietām un viņu vārdiem: Timna – vadonis, Alva – vadonis, Jetets – vadonis,
41 Oholibāma – vadonis, Ēla – vadonis, Pinons – vadonis,
42 Kenass – vadonis, Temans – vadonis, Mibcars – vadonis,
43 Magdiēls – vadonis, Jerams – vadonis. Tie ir Edoma cilts vadoņi pēc viņu novadiem zemē, ko viņi bija ieguvuši. Un Ēsavs ir edomiešu tēvs.