← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1. Tesaloniķiešiem 4:1-10

1 Beidzot, brāļi, mēs lūdzam un pamācām Kungā Jēzū: topiet aizvien pilnīgāki, sekodami tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši, proti, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu, – un jūs jau arī tā dzīvojat.
2 Jūs zināt, kādus aizrādījumus mēs jums esam devuši Kunga Jēzus uzdevumā.
3 Jo tāda ir Dieva griba – lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības!
4 Zinait, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā,
5 bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu.
6 Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo Tas Kungs ir atriebējs visās šinīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši.
7 Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svēttapšanai.
8 Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis Savu Svēto Garu.
9 Par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācījis turēt savā starpā mīlestību.
10 Un to jūs arī darāt ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds: topiet šai ziņā vēl pilnīgāki.