← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

2. Ķēniņu grāmata 9

1 Bet pravietis Elīsa ataicināja kādu no praviešu mācekļiem un tam sacīja: “Apjoz savus gurnus un ņem savā rokā šo eļļas trauku, un ej uz Ramotu Gileādā.
2 Tur nonācis lūko, kur ir Jehus, Jošafata dēls, Nimšija mazdēls, ej pie viņa namā iekšā, liec viņam celties un iznākt no savu brāļu vidus un ved viņu tālākā istabā.
3 Tad ņem eļļas trauku, izlej pār viņu un iezied viņa galvu, un saki: tā saka Tas Kungs: Es tevi svaidu par ķēniņu pār Israēlu! – Pēc tam atver durvis un bēdz, bet nevilcinies!”
4 Tā šis jauneklis, šis pravieša puisis, nāca uz Ramotu Gileādā.
5 Kad viņš iegāja, redzi, tur pašreiz bija karaspēka virsnieki sapulcējušies. Un viņš teica: “Man tev kas sakāms, virsniek!” Kad Jehus jautāja: “Kuram no mums?” – viņš atbildēja: “Tev, virsniek!”
6 Tad Jehus piecēlās un iegāja namā, un tas izlēja eļļu uz viņa galvu un tam sacīja: “Tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: Es tevi svaidu par ķēniņu pār Tā Kunga tautu, pār Israēlu.
7 Un tev būs sava kunga Ahaba nams jāsadragā, jo Es atriebšu pie Izebeles Savu kalpu, praviešu, asinis un visu Tā Kunga kalpu asinis.
8 Tiešām, visam Ahaba namam ir jāiet bojā; un Es izdeldēšu visus no Ahaba nama, ikvienu, kas vīriešu kārtas, kas stiprs un kas vājš, Israēlā.
9 Un Es darīšu Ahaba namam kā Jerobeāma, Nebata dēla, namam un kā Baešas, Ahijas dēla, namam.
10 Bet Izebeli suņi ēdīs Jezreēlas tīrumā, un nebūs neviena, kas to apraks!” Tad viņš atdarīja durvis un metās bēgt.
11 Kad Jehus izgāja pie sava kunga kalpiem, tad tie viņam jautāja: “Vai viss kārtībā? Kāpēc šis trakais ir pie tevis nācis?” Un viņš tiem atbildēja: “Jūs jau pazīstat šo vīru un viņa valodu.”
12 Bet tie sauca: “Tie ir aplami apgalvojumi! Pasaki taču mums!” Tad viņš sacīja: “Tā un tā viņš man teica un sacīja: tā saka Tas Kungs: Es tevi svaidu par ķēniņu pār Israēlu!”
13 Tad tie visi steidzās, ņēma ikviens savu apģērba gabalu un paklāja zem viņa uz trepju pakāpieniem, un tie pūta taures un sauca: “Jehus ir ķēniņš!”
14 Un tā Jehus, Jošafata dēls, Nimšija dēladēls, sacēlās pret Jorāmu. Bet Jorāms pašreiz ar visu Israēlu bija Ramotā, Gileādā, kara nometnē pret Hazaēlu, Aramas ķēniņu.
15 Tobrīd gan ķēniņš Jorāms bija atgriezies uz Jezreēlu, lai liktos dziedināties no brūcēm, kuras aramieši bija viņam situši, kad viņš cīnījās ar Aramas ķēniņu Hazaēlu. Bet Jehus sacīja: “Ja tāds ir jūsu prāts, tad lai neviens no pilsētas neizmūk, lai ietu un nonestu vēsti uz Jezreēlu.”
16 Tad Jehus kāpa savos ratos un brauca uz Jezreēlu, Jorāms tur gulēja slims, un Ahasja, Jūdas ķēniņš, bija nācis, lai apraudzītu Jorāmu.
17 Kad sargs, kurš stāvēja sargu tornī Jezreēlā, ieraudzīja Jehus pulku nākam, tad viņš sauca: “Es redzu lielu karapulku!” Tad Jorāms pavēlēja: “Izraugi jātnieku un sūti to viņiem pretī, un tas lai jautā: vai miers?”
18 Un jātnieks izjāja tam pretī un sacīja: “Ķēniņš liek jautāt: vai jūs nākat ar mieru?” Un Jehus atbildēja: “Kāda tev daļa gar mieru? Griezies apkārt un seko man!” Tad sargs vēstīja un sacīja: “Vēstnieks gan ir pie tiem nonācis, bet negriežas atpakaļ.”
19 Tad viņš izsūtīja otru jātnieku; un tas nonāca pie tiem un sacīja: “Ķēniņš liek jautāt: vai jūs nākat ar mieru?” Bet Jehus atbildēja: “Kāda tev daļa gar mieru? Griezies apkārt un seko man!”
20 Tad sargs pavēstīja, sacīdams: “Viņš pie tiem ir nonācis, bet negriežas atpakaļ. Bet viņa braukšana līdzinās Jehus, Nimšija dēladēla, braukšanai, jo viņš brauc kā neprātīgs.”
21 Tad Jorāms pavēlēja: “Iejūdziet!” Tad iejūdza, un Jorāms, Israēla ķēniņš, un Ahasja, Jūdas ķēniņš, izbrauca, ikkatrs savos ratos; un tie devās pretī Jehum, un tie viņu sastapa pie jezreēlieša Nabota tīruma.
22 Kad Jorāms ieraudzīja Jehu, viņš jautāja: “Jehu, vai tu nāc ar mieru?” Bet tas atbildēja: “Kas par mieru, kamēr tavas mātes Izebeles netiklība un burvestība aug augumā!”
23 Tad Jorāms grieza apkārt, bēga un sauca Ahasjam: “Nodevība, Ahasja!”
24 Bet Jehus satvēra savu loku un iešāva Jorāmam starp viņa lāpstiņām, tā ka bulta izskrēja cauri viņa sirdij, un tas saļima savos ratos.
25 Tad viņš pavēlēja savam virsniekam Bidkaram: “Ņem viņu un nomet viņu jezreēlieša Nabota tīrumā! Tu taču atminies, kā mēs abi pārī jājām pa pēdām viņa tēvam Ahabam un kā Tas Kungs pasludināja šādu spriedumu par viņu:
26 tik tiešām, kā Es vakar esmu redzējis Nabota un viņa dēlu asinis, saka Tas Kungs, Es tev to atmaksāšu tanī pašā tīrumā, saka Tas Kungs. – Un tagad ņem un nomet viņu tajā tīrumā, kā Tā Kunga vārds ir sacījis!”
27 Kad Ahasja, Jūdas ķēniņš, to redzēja, tad viņš metās bēgt uz dārza nama pusi, bet Jehus to vajāja un sauca: “Kaujiet arī šo kara ratos!” Un tad šāva uz viņu ratos un viņu ievainoja; bet tas bija pie uzkalna, ejot uz Gūru, kas atrodas pie Jibleāmas; un viņš bēga uz Megidu un tur nomira.
28 Un viņa kalpi to pārveda ratos uz Jeruzālemi, un viņu apglabāja tā kapu vietā pie viņa tēviem Dāvida pilsētā.
29 Ahasja kļuva ķēniņš pār Jūdu Jorāma, Ahaba dēla, vienpadsmitajā valdīšanas gadā.
30 Bet, kad Jehus bija nonācis Jezreēlā un Izebele to dzirdēja, tad viņa izkrāsoja uzacis un izrotāja savu galvu, un skatīdamās izliecās pa logu.
31 Kad Jehus ienāca pa vārtiem, tad tā viņam uzsauca: “Vai miers Zimrijam, sava kunga slepkavam?”
32 Tad viņš pacēla savas acis pret viņas logu un izsaucās: “Kurš ir manā pusē? Kurš?” Kad nu kādi divi vai trīs galminieki izliecās pa logu un uz to skatījās,
33 tad viņš tiem sauca: “Gāziet viņu zemē!” Un tie to arī nogrūda zemē, tā ka ar viņas asinīm tika apslacīts mūris un zirgi, un tie to samina.
34 Kad viņš bija ienācis pilī, ēdis un dzēris, tad viņš pavēlēja: “Lūkojiet pēc šīs nolādētās sievas un aprociet viņu, jo viņa taču ir ķēniņa meita.”
35 Kad viņi nogāja, lai viņu apraktu, tad tie nekā no viņas neatrada kā vien galvaskausu, kāju stilbu kaulus un abu roku plaukstas.
36 Tad tie atgriezās atpakaļ un to viņam pastāstīja, un viņš teica: “Šis ir Tā Kunga vārds, ko Viņš sacījis caur Savu kalpu, tisbieti Eliju, sacīdams: Jezreēlas tīrumā suņi ēdīs Izebeles miesas.
37 Un Izebeles līķis paliks kā mēsli uz tīruma Jezreēlas laukos, tā ka neviens nevarēs teikt: tā ir Izebele.”