← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

2.Mozus grāmata 35.nodaļa

1 Un Mozus saaicināja visu Israēla bērnu draudzi un uz to runāja: “Šie ir tie vārdi, kurus Tas Kungs ir pavēlējis izpildīt.
2 Sešas dienas strādājiet, bet septītā diena lai jums ir svēta, sabata diena, kas svētīta Tam Kungam; ikviens, kas šinī dienā strādā, lai mirst.
3 Neaizdedziniet uguni savās apmešanās vietās sabata dienā.”
4 Un Mozus runāja uz visu Israēla bērnu draudzi, sacīdams: “Šī ir Tā Kunga pavēle, ko Viņš ir devis:
5 ņemiet no savas rocības cilājamo upuri Tam Kungam; ikviens, ko sirds skubina, lai atnes upura dāvanu Tam Kungam: zeltu, sudrabu un varu,
6 zilu purpuru un sarkanu purpuru, karmezīnā krāsotas dzijas, smalku audumu un kazu vilnu,
7 iesarkanas aunu un āpšu ādas un akāciju koku,
8 arī eļļu apgaismošanai un smaržīgas zāles svaidāmai eļļai, un zāles kvēpināšanai,
9 oniksa akmeni un ieliekamos akmeņus efodam un krūšu zīmei.
10 Visi jūsu vidū, kam ir spējas, lai nāk un taisa visu, kā Tas Kungs pavēlējis: mājokli,
11 tā telts vietu ar tās segām, pārklāju, kāšus, dēļus, bultas un stabus ar to kājām,
12 šķirstu ar tā nesamām kārtīm, salīdzināšanas vāku un priekškaru, kas to aizsedz,
13 galdu ar tā nesamām kārtīm un visus tā piederumus, arī svētās maizes,
14 lukturi apgaismošanai un tā piederumus un eļļas lukturīšus, un eļļu apgaismošanai,
15 kvēpināmo altāri ar tā nesamām kārtīm, eļļu svaidīšanai un zāles kvēpināšanai, arī priekškaru mājokļa durvju aizsegšanai,
16 dedzināmo upuru altāri līdz ar tā vara režģi, nesamām kārtīm un visiem rīkiem, mazgājamo trauku un tā kāju,
17 pagalma aizkarus un to stabus ar to kājām, arī pagalma vārtu pārsegu,
18 arī mājokļa mietiņus un pagalma mietiņus un telšu virves,
19 un amata tērpus kalpošanai svētnīcā, priestera Ārona svētās drēbes un viņa dēlu drēbes kalpošanai.”
20 Tad visa Israēla bērnu draudze aizgāja no Mozus.
21 Un ikviens, kuru sirds skubināja, un ikviens, kam bija labs prāts, nāca un atnesa savu upura dāvanu Tam Kungam Saiešanas telts celšanai, kalpošanai un svētajām drēbēm.
22 Tad visi, kurus sirds uz to skubināja, vīri un sievas, nesa saktas un auskarus, gredzenus un krelles, visādas zelta lietas; katrs, kas gribēja, atnesa zeltu par līgojamo upuri Tam Kungam.
23 Un ikviens, kam bija zils un sarkans purpurs, karmezīnā krāsoti diegi, smalki audumi, kazu vilna un iesarkanas aunu un āpšu ādas, tie to atnesa.
24 Ikviens, kas gribēja veltīt Tam Kungam sudrabu vai varu, to atnesa par cilājamo upuri Tam Kungam, un ikviens, kam bija akāciju koks, atnesa to kalpošanas piederumu darināšanai.
25 Un ikviena ar prasmi apveltīta sieva pati vērpa un atnesa savērpto zila un sarkana purpura dziju, arī karmezīna krāsā krāsotu un šķetinātu smalku dziju audumu.
26 Un visas sievas, kurām sirds uz to skubināja un kuras to prata, vērpa kazu vilnu.
27 Un vadoņi atnesa oniksa akmeni un ieliekamos akmeņus efodam un krūšu zīmei,
28 balzamu, eļļu apgaismošanai un svaidāmo eļļu, un zāles kvēpināšanai.
29 Tā Israēla ļaudis, vīri un sievas, kurus sirds skubināja ko pienest visam šim darbam, ko Tas Kungs caur Mozu bija pavēlējis tiem darīt, nesa labprātības upurus Tam Kungam.
30 Un Mozus sacīja Israēla bērniem: “Redziet, Tas Kungs ir aicinājis Becaleēlu, Ūrija dēlu, Hūra dēladēlu, no Jūdas cilts
31 un ir to pildījis ar Dieva Garu, ar gudrību, izmanību un zināšanām visādiem darbiem:
32 izdomāt mākslas darbus un izstrādāt tos zeltā, sudrabā un varā,
33 griezt dārgakmeņus un ielikt tos rotās, grebt koku un izstrādāt meistarīgus darbus.
34 Arī spējas citus mācīt Viņš licis viņam sirdī, viņam un Oholiābam, Ahisāmeka dēlam, kas ir no Dana cilts.
35 Viņš tos ir pildījis ar sirds gudrību, tā ka tie var veikt dažādus griezēju un izšuvēju darbus zilā un sarkanā purpurā, no karmezīnā krāsotām dzijām un smalka auduma, ka tie var izpildīt dažādus darbus un izdomāt meistarīgu darbu metus.