← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

2. Timotejam 4

1 Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams:
2 pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību.
3 Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez,
4 un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām.
5 Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam.
6 Jo es jau topu par ziedojumu, un manas atraisīšanas laiks ir pienācis.
7 Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.
8 Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tikvien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Viņa parādīšanos.
9 Steidzies šurp pie manis ātri,
10 jo Dēma ir atstājis mani, mīlēdams tagadējo pasauli, un ir devies uz Tesaloniku, Krescents uz Galatiju, Tits uz Dalmatiju.
11 Lūka ir vienīgais pie manis. Marku ņem un atved sev līdzi, jo viņš ir man ļoti noderīgs kalpošanai.
12 Tihiku es nosūtīju uz Efezu.
13 Mēteli, ko esmu atstājis Troadā pie Karpa, atved šurp, arī grāmatas, pirmām kārtām pergamentus.
14 Kalējs Aleksandrs ir man nodarījis daudz ļauna – mūsu Kungs atmaksās viņam pēc viņa darbiem.
15 No viņa arī tu sargies, jo viņš ir ļoti lielā mērā pretojies mūsu vārdiem.
16 Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. To lai viņiem nepielīdzina.
17 Bet Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to. Un es esmu izrauts no lauvas rīkles.
18 Izraus mani Tas Kungs no katra ļauna darba un izglābs Savā Debesu valstībā – Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen.
19 Sveicini Prisku un Akvilu un Onēsifora namu.
20 Erasts palika Korintā, bet Trofimu es atstāju neveselu Milētā.
21 Steidzies atnākt pirms ziemas. Sveicina tevi Eibuls un Pudents, un Lins, un Klaudija, arī visi brāļi.
22 Kungs Jēzus lai ir ar tavu garu. Žēlastība lai ir ar jums.