← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

4.Mozus 26

1 Un notika pēc pārmācības, ka Tas Kungs runāja uz Mozu un Ēleāzaru, priestera Ārona dēlu, sacīdams:
2 “Saskaitiet Israēla bērnu draudzē visus, kas divdesmit gadus veci un vecāki, pēc viņu tēvu namiem, visus, kas Israēlā var iet karapulkos!”
3 Tad Mozus un priesteris Ēleāzars ar tiem runāja Moāba klajumos pie Jordānas upes iepretī Jērikai, teikdami:
4 “Lai tiek saskaitīti visi, kas divdesmit gadus veci un vecāki, kā Tas Kungs Mozum ir pavēlējis.” Un Israēla bērni, kas bija iznākuši no Ēģiptes, bija:
5 Rūbens, Israēla pirmdzimtais. Rūbena dēli bija: Hanohs, no kura ir cēlusies Hanoha cilts, un Pallus, no kura ir Pallus cilts.
6 No Hecrona ir Hecrona cilts, un no Karmija ir Karmija cilts.
7 Šīs ir rūbeniešu ciltis, un viņu skaits bija četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit vīru.
8 Un Pallus dēls bija Ēliābs.
9 Un Ēliāba dēli bija: Nemuēls, Datans un Abirāms. Un tie bija tie paši Datans un Abirāms, kas bija draudzes sasaucēji un Koraha pulkā sacēlās pret Mozu un Āronu; tad viņi sacēlās arī pret To Kungu.
10 Un toreiz zeme atdarīja savu muti un tos aprija kopā ar Korahu līdz ar viņa pulku. Toreiz uguns aprija divi simti piecdesmit vīrus, un tie kļuva par biedinājuma zīmi.
11 Bet Koraha dēli neizmira.
12 Simeona dēli pēc savām ciltīm bija: no Nemuēla ir Nemuēla cilts, no Jamīna ir Jamīna cilts, no Jahīna ir Jahīna cilts,
13 no Zeraha ir Zeraha cilts, bet no Saula ir Saula cilts.
14 Šīs ir simeoniešu ciltis – divdesmit divi tūkstoši divi simti vīru.
15 Gada dēli pēc savām ciltīm: no Cepona ir Cepona cilts, no Hagija ir Hagija cilts, no Šunija ir Šunija cilts,
16 no Oznija ir Oznija cilts, no Ereija ir Ereija cilts,
17 no Arodija ir Arodija cilts, no Arelija ir Arelija cilts.
18 Un šīs ir Gada dēlu ciltis pēc sava skaita – četrdesmit tūkstoši pieci simti vīru.
19 Jūdas dēli bija: Gers un Onans, bet Gers un Onans jau nomira Kānaāna zemē.
20 Un tādēļ Jūdas dēli bija pēc savām ciltīm: no Šelaha – šelahiēliešu cilts, no Pereca – pereciešu cilts, no Zeraha – zerahiešu cilts.
21 Un Pereca dēli bija: Hecrons, no tā ir Hecrona cilts, Hamuls, no tā ir hamuliešu cilts.
22 Šīs ir Jūdas ciltis pēc to skaita – septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti vīru.
23 Un Isašara dēli pēc to ciltīm bija: Tola, no tā ir tolajiešu cilts, Pūva, no tā ir pūviešu cilts,
24 Jašubs, no tā ir jašubiešu cilts, no Šimrona ir šimroniešu cilts.
25 Šīs ir Isašara ciltis pēc to skaita – sešdesmit četri tūkstoši trīs simti vīru.
26 Zebulona dēli pēc to piederības pie ciltīm: Sereds, no tā ir Sereda cilts, Elons, no tā ir Elona cilts, Jahleēls, no tā ir Jahleēla cilts.
27 Šīs ir Zebulona ciltis pēc to skaita – sešdesmit tūkstoši pieci simti vīru.
28 Un Jāzepa dēli pēc savām ciltīm bija: Manase un Efraims.
29 Bet Manases dēli bija: Mahīrs, no tā ir mahīriešu cilts, un Mahīrs dzemdināja Gileādu; no Gileāda ir cēlusies gileādiešu cilts.
30 Šie ir Gileāda dēli: Jeēzers, no tā ir Jeēzera cilts, Heleks, no tā ir helkītiešu cilts,
31 no Asriēla ir Asriēla cilts, no Sihema ir sihemiešu cilts,
32 no Šemida ir Šemida cilts, no Hefera ir Hefera cilts.
33 Bet Celofehadam, Hefera dēlam, nebija dēlu, bet tikai meitas, un Celofehada meitu vārdi bija Mahlija, Noga, Hagla, Milka un Tirca.
34 Šīs ir Manases ciltis pēc to skaita – piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti vīru.
35 Un šie ir Efraima dēli pēc viņu ciltīm: no Šūtelaha ir šūtelahiešu cilts, no Behera ir beheriešu cilts, no Tahana ir tahaniešu cilts.
36 Un šie ir Šūtelaha dēli: Erans, no tā ir Erana cilts.
37 Šīs ir Efraima dēlu ciltis pēc to skaita – trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti vīru. Tie ir Jāzepa pēcnācēji pēc savām ciltīm.
38 Benjamīna dēli pēc savām ciltīm sadalās: no Bela ir Bela cilts, no Ašbela ir ašbeliešu cilts, no Ahirāma ir Ahirāma cilts,
39 no Šepupāma ir Šepupāma cilts, no Hūpāma ir Hūpāma cilts.
40 Un Belas dēli bija: Ards un Naamans; no Arda ir ardiešu cilts, no Naamana ir Naamana cilts.
41 Šie ir Benjamīna dēli pēc savām ciltīm, un viņu skaits bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti vīru.
42 Un šie ir Dana dēli pēc savām ciltīm: Šuhāms, no tā ir šuhāmītu cilts.
43 Tās ir Dana ciltis pēc savām ciltīm. Visu Šuhāma dēlu pēc viņu skaita ir sešdesmit četri tūkstoši četri simti vīru.
44 Ašera dēli pēc savām ciltīm bija: Jimna, no tā ir Jimnas cilts, no Jišvija ir Jišvija cilts, no Berijas ir Berijas cilts.
45 Berijas dēli bija: Hebers, no tā ir heberiešu cilts, no Malkiēla ir Malkiēla cilts.
46 Un Ašera meitas vārds bija Sāra.
47 Šīs ir Ašera dēlu ciltis pēc to skaita – piecdesmit trīs tūkstoši četri simti vīru.
48 Un Naftaļa dēli pēc savām ciltīm bija: no Jahceēla ir Jahceēla cilts, no Gunija ir Gunija cilts,
49 no Jecera ir Jecera cilts, no Šilema ir Šilema cilts.
50 Šie ir Naftaļa dēli pēc savām ciltīm, un viņu skaits bija četrdesmit pieci tūkstoši četri simti vīru.
51 Šie ir visi Israēla bērni – kopskaitā seši simti viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit vīru.
52 Un Tas Kungs runāja uz Mozu:
53 “Šiem te lai tiek zeme sadalīta par īpašumu – pēc viņu vārdu skaita.
54 Kuru ir vairāk, to īpašums lai ir lielāks, bet, kuru ir mazāk, to īpašums arī lai ir mazāks; pēc to skaita ikvienam lai tiek īpašums piešķirts.
55 Bet zeme lai tiek sadalīta tikai ar meslu, pēc savu tēvu vārdiem lai viņi iegūst savu īpašumu;
56 zeme lai tiek sadalīta meslu kārtībā starp lielākām un starp mazākām ciltīm.”
57 Šie ir saskaitītie levīti pēc savām ciltīm: no Geršona ir cēlusies Geršona cilts, no Kehata ir Kehata cilts, no Merārija ir Merārija cilts.
58 Šīs ir Levija ciltis: Libnija cilts, Hebrona cilts, Mahelija cilts, Mušija cilts, Koraha cilts. Un Kehats dzemdināja Amrāmu.
59 Un Amrāma sievas vārds bija Johebeta, Levija meita, kas Levijam bija piedzimusi Ēģiptē; tā dzemdēja Amrāmam Āronu un Mozu un Mirjamu, viņu māsu.
60 Un Āronam tika dzemdēti: Nadabs un Abijs, Ēleāzars un Itamārs.
61 Bet Nadabs un Abijs nomira, kad tie pienesa svešu uguni Tam Kungam.
62 Un viņu visu skaits bija divdesmit trīs tūkstoši, visi, kas vīriešu kārtas, ieskaitot mēnesi vecus un vecākus; viņus nepieskaitīja Israēla bērniem, jo tiem netika dots nekāds īpašums Israēla bērnu vidū.
63 Šie ir tie, ko saskaitīja Mozus un priesteris Ēleāzars, kad tie skaitīja visus Israēla bērnus Moāba klajumos pie Jordānas pretī Jērikai.
64 Un starp tiem nebija neviena vienīga vīra no to skaita, ko Mozus un priesteris Ārons bija skaitījuši Sinaja tuksnesī.
65 Jo Tas Kungs tiem bija sacījis: “Tie mirtin mirs tuksnesī!” Un no tiem arī neviens vairs nebija atlicies kā vienīgi Kālebs, Jefunnas dēls, un Jozua, Nūna dēls.