← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

4.Mozus grāmata 1.nodaļa

1 Un Tas Kungs runāja uz Mozu Sinaja tuksnesī Saiešanas teltī otrā gada otrā mēneša pirmajā dienā pēc viņu iziešanas no Ēģiptes zemes, sacīdams:
2 “Saskaitiet Israēla bērnu draudzē visus pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdu skaita, visus, kas ir vīriešu kārtas, pēc viņu galvām,
3 sākot ar tiem, kas divdesmit gadus veci un vecāki, kas jau var iestāties Israēla karapulkos; tos saskaitiet pēc viņu pulkiem, tu un Ārons.
4 Un lai ar jums kopā ir no katras cilts viens vīrs, kas ir sava tēvu nama galvenais.
5 Šie nu ir to vīru vārdi, kas nostāsies kopā ar jums: Rūbena ciltij – Ēlicūrs, Šedeura dēls;
6 Simeona ciltij – Šelumiēls, Curišadaja dēls;
7 Jūdas ciltij – Nahšons, Aminādaba dēls;
8 Isašara ciltij – Netaneēls, Zuāra dēls;
9 Zebulona ciltij – Ēliābs, Helona dēls;
10 Jāzepa ciltij: Efraimam – Ēlišāma, Amihuda dēls; Manasem – Gamaliēls, Pedacūra dēls;
11 Benjamīna ciltij – Abidans, Gideona dēls;
12 Dana ciltij – Ahiēzers, Amišadaja dēls;
13 Ašera ciltij – Pagiēls, Ohrana dēls;
14 Gada ciltij – Ēliasafs, Deguēla dēls;
15 Naftaļa ciltij – Ahīra, Einana dēls.”
16 Šie ir draudzes izraudzītie savu tēvu cilšu galvenie, augstākie pār Israēla tūkstošiem.
17 Tad Mozus un Ārons saaicināja šos vīrus, kā tie vārdos bija nosaukti,
18 un sapulcināja visu draudzi otrā mēneša pirmajā dienā, un tie ierakstījās visi savu cilšu rakstos pēc savām ciltīm, pēc saviem tēvu namiem, pēc vārdu skaita, sākot ar divdesmit gadus veciem un vecākiem, pēc viņu galvām.
19 Kā Tas Kungs to bija Mozum pavēlējis, tā Mozus tos uzrakstīja Sinaja tuksnesī.
20 Tad Rūbena, Israēla pirmdzimtā dēla, pēcnācēju pēc to ciltīm, pēc tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot, pēc viņu galvām, ikvienu vīru, kas divdesmit gadus vecs vai vecāks, ikvienu, kas var iet karapulkos,-
21 visus saskaitot, kas pieder pie Rūbena cilts, pavisam bija četrdesmit seši tūkstoši pieci simti.
22 Bet Simeona bērnu pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot, pēc viņu galvām, ikvienu vīru, kas divdesmit gadus vecs vai vecāks, ikvienu, kas var iet karapulkos,-
23 tos visus saskaitot, kas pieder pie Simeona cilts, pavisam bija piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti.
24 Bet Gada pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-
25 tos visus saskaitot, kas pieder pie Gada cilts, pavisam bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit.
26 Un Jūdas pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-
27 tos visus saskaitot, kas pieder pie Jūdas cilts, pavisam bija septiņdesmit četri tūkstoši seši simti.
28 Un Isašara pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-
29 un tos visus saskaitot, kas pieder pie Isašara cilts, pavisam bija piecdesmit četri tūkstoši četri simti.
30 Un Zebulona pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-
31 tos visus saskaitot, kas pieder pie Zebulona cilts, pavisam bija piecdesmit tūkstoši četri simti.
32 Un Jāzepa cilts – Efraima pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-
33 tos visus saskaitot, kas pieder pie Efraima cilts, pavisam bija četrdesmit tūkstoši pieci simti.
34 Un Manases pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-
35 tos visus saskaitot, kas pieder pie Manases cilts, pavisam bija trīsdesmit divi tūkstoši divi simti.
36 Un Benjamīna pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-
37 tos visus saskaitot, kas pieder pie Benjamīna cilts, pavisam bija trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti.
38 Un Dana pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-
39 tos visus saskaitot, kas pieder pie Dana cilts, pavisam bija sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti.
40 Un Ašera pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-
41 tos visus saskaitot, kas pieder pie Ašera cilts, pavisam bija četrdesmit tūkstoši pieci simti.
42 Un Naftaļa pēcnācēju pēc viņu ciltīm, pēc viņu tēvu namiem, pēc vārdiem saskaitot tos, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visus, kas var iet karapulkos,-
43 tos visus saskaitot, kas pieder pie Naftaļa cilts, pavisam bija piecdesmit trīs tūkstoši četri simti.
44 Šie ir uzrakstītie, ko Mozus un Ārons un divpadsmit Israēla vadoņi uzrakstīja; tie bija pa vienam no katras cilts tēvu nama.
45 Un visu uzrakstīto Israēla bērnu pēc viņu tēvu namiem, kas divdesmit gadus veci un vecāki, visu, kas var Israēlā iet karapulkos,
46 kopskaitā bija seši simti trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit.
47 Bet levīti pēc savu tēvu ciltīm pie tiem netika pieskaitīti,
48 jo Tas Kungs bija uz Mozu runājis, sacīdams:
49 “Bet Levija cilti tu vienīgo neskaiti, nedz uzņem viņus Israēla bērnu skaitā.
50 Bet tu iecel levītus pār Liecības telti un visiem tās piederumiem, un visu, kas pie tās; viņi lai nes šo mājokli un visas tā lietas; un viņi lai tur kalpo un lai apmetas ap šo telti.
51 Kad mājoklis jāpārvieto, lai levīti noņem to, bet, kad mājoklis jāuzceļ, tad lai levīti to uzceļ; ja kāds svešs tuvojas, tad tam ir jāmirst.
52 Un Israēla bērniem būs novietoties ikvienam savā nometnē un ikvienam pie sava karapulka karoga sava pulka daļā.
53 Bet levīti lai novietojas ap Liecības mājokli, tam apkārt, lai pār Israēla bērnu draudzi nenāktu nekādas Dieva dusmas; tāpēc lai levīti pilda savu pienākumu, sargādami Liecības mājokli.”
54 Un Israēla bērni visu izpildīja, kā Tas Kungs to bija Mozum pavēlējis; tā tie to darīja.

4.Mozus grāmata 2.nodaļa

1 Un Tas Kungs runāja uz Mozu un Āronu:
2 “Ikviens lai apmetas pie sava pulka karoga, pie sava tēva nama zīmes, Israēla bērni visi kopā lai apmetas nometnē iepretim un apkārt Saiešanas teltij.
3 Pret austrumiem lai apmetas nometnē Jūda zem sava karoga ar saviem pulkiem ar Jūdas cilts vadoni Nahšonu, Aminādaba dēlu.
4 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija septiņdesmit četri tūkstoši seši simti.
5 Viņiem blakus lai apmetas Isašara cilts ar Isašara cilts vadoni Neteneēlu, Zuāra dēlu.
6 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit četri tūkstoši četri simti.
7 Un tad Zebulona cilts ar Zebulona cilts vadoni Ēliābu, Helona dēlu.
8 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti.
9 Visu Jūdas nometnē kopā saskaitīto bija simts astoņdesmit seši tūkstoši četri simti vīru pēc to karapulkiem; tiem kā pirmajiem jādodas ceļā.
10 Pret dienvidiem lai apmetas Rūbena pulku nometne zem sava karoga ar Rūbena cilts vadoni Ēlicūru, Šedeura dēlu.
11 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit seši tūkstoši pieci simti.
12 Viņiem blakus lai apmetas Simeona cilts ar Simeona cilts vadoni Šelumiēlu, Curišadaja dēlu.
13 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti.
14 Un Gada cilts ar Gada cilts vadoni Ēliasafu, Deguēla dēlu.
15 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit vīru.
16 Visu Rūbena nometnē kopā saskaitīto bija simts piecdesmit viens tūkstotis četri simti piecdesmit vīru pēc viņu karapulkiem; tiem kā otrajiem jādodas ceļā.
17 Pēc tam lai dodas ceļā Saiešanas telts ar levītu nometni, kas atrodas pārējo nometņu vidū; kā tie ir nometušies nometnē, tā arī viņiem ir jāceļas, ikviens lai apmetas savā tam norādītā vietā pie sava pulka karoga.
18 Pret rietumiem lai apmetas Efraima pulku nometne zem sava karoga ar Efraima cilts vadoni Elišāmu, Amihuda dēlu.
19 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit tūkstoši pieci simti.
20 Viņiem blakus Manases cilts ar Manases cilts vadoni Gamaliēlu, Pedacūra dēlu.
21 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija trīsdesmit divi tūkstoši divi simti.
22 Un tad Benjamīna cilts ar Benjamīna cilts vadoni Abidanu, Gideona dēlu.
23 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti.
24 Visu Efraima nometnē saskaitīto kopā bija simts astoņi tūkstoši viens simts pēc saviem karapulkiem; tiem kā trešajiem jādodas ceļā.
25 Pret ziemeļiem lai apmetas Dana pulka nometne zem sava karoga ar Dana cilts vadoni Ahiēzeru, Amišadaja dēlu.
26 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti.
27 Viņiem blakus lai apmetas Ašera cilts ar Ašera cilts vadoni Pagiēlu, Ohrana dēlu.
28 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija četrdesmit viens tūkstotis pieci simti.
29 Un tad Naftaļa cilts ar Naftaļa cilts vadoni Ahīru, Einana dēlu.
30 Un viņa karapulks, tajā saskaitīto bija piecdesmit trīs tūkstoši četri simti.
31 Visu Dana nometnē kopā saskaitīto bija simts piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti; tiem būs kā pēdējiem doties ceļā zem savu pulku karogiem.”
32 Šie ir Israēla bērnu saskaitītie pēc viņu tēvu namiem; visi, kas tika saskaitīti nometnē pēc viņu karapulkiem, seši simti trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit vīru.
33 Bet levīti netika ieskaitīti Israēla bērnu kopumā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis.
34 Un Israēla bērni izpildīja visu tā, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis; tā viņi apmetās pie saviem cilšu karogiem, un tā tie cēlās un atkal devās ceļā, ikviens pie savas cilts un pie sava tēvu nama.