← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

4.Mozus grāmata 4.nodaļa

1 Un Tas Kungs runāja uz Mozu un Āronu:
2 “Saskaiti no levītiem Kehata dēlus pēc to dzimtām un pēc viņu tēvu namiem,
3 sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem, visus, kas stājas kalpošanā savu darbu darīt Saiešanas teltī.
4 Šis ir Kehata dēlu darbs Saiešanas teltī: kalpot vissvētākajā vietā.
5 Proti, kad nometne tiek pārcelta, tad Āronam un viņa dēliem būs nākt un noņemt priekškaru, kas nosedz atstarpi starp svēto un vissvētāko vietu, un ar to pārsegt liecības šķirstu.
6 Un tad viņiem būs tam pāri likt roņu ādas pārsegu, un pāri tam visam izplest pilnīgi violetu drānu, un tad pielikt nesamās kārtis.
7 Un pāri galdam ar Dieva priekšā noliktām maizēm lai tie pārsedz tīri violeta auduma pārklāju, un tur jāuzliek bļodas, kausi, kannas un krūzes dzeramam upurim; un maizei pastāvīgi uz tā jāatrodas.
8 Un pāri tiem jāklāj zils karmezīna pārklājs un tas jāapsedz ar pārsegu no roņu ādām, un tad jāpieliek nesamās kārtis.
9 Tad viņiem jāņem violets pārklājs un ar to jāapsedz gaismu nesošais lukturis un tā eļļas lukturīši un dakts dzirkles, arī mazās ogļu pannas, kas ir pie tā, un visādi trauki eļļai, ar kuriem pie luktura ir jārīkojas.
10 Un viņiem viss lukturis ar tā piederumiem ir jāieliek roņu ādas pārsegā, un tad tas jāliek uz nesamām kārtīm.
11 Bet pāri zelta altārim viņiem ir jāsedz violets pārklājs un tas ir jāpārsedz ar pārsegu no roņu ādām, un jāpieliek tā nesamās kārtis.
12 Un tāpat tiem jāņem visi amata rīki, kurus lieto kalpojot svētajā vietā, un tie jāieliek zilā karmezīna pārklājā, un tas jāpārsedz ar pārsegu no roņu ādām, un jāliek uz nesamām kārtīm.
13 Un viņiem jānotīra altāris no upuru pelniem un pāri altārim ir jāklāj sarkana purpura pārklājs.
14 Un tur virsū būs uzlikt visus rīkus, ar ko pie tā kalpo: ogļu traukus, upuru gaļas dakšas, lāpstas un slakāmos kausus, visus altāra traukus un rīkus, un tiem pāri lai pārklāj pārsegu no roņu ādām un pieliek tā nesamās kārtis.
15 Kad nu Ārons un viņa dēli, nometnei pārceļoties, būs pabeiguši pārklāt pārklājus visiem svētnīcas priekšmetiem un svētumi būs apsegti, tikai pēc tam lai nāk Kehata dēli, lai to nestu, bet tiem nebūs pie svētuma pieskarties, citādi viņiem ir jāmirst; tas ir tas, kas no Saiešanas telts Kehata dēliem jānes.
16 Bet Ēleāzaram, priestera Ārona dēlam, jāpārzina lukturu eļļa un smaržīgās kvēpināmās zāles, un dienišķais ēdamais upuris, un svaidāmā eļļa; lai viņš ir uzraugs pār visu mājokli un visiem rīkiem un visu, kas vien svētnīcā atrodas.”
17 Un Tas Kungs runāja uz Mozu un Āronu:
18 “Sargaities, ka Kehata cilts neizzūd levītu starpā.
19 Bet jums tā ir jārīkojas, ka tie dzīvo un nemirst, kad tiem jātuvojas visu svētumu svētumam: Āronam un viņu dēliem ir jānāk un tie jānorīko, ikviens pie sava darba un pie sava nesamā.
20 Bet viņi lai neieiet, kaut vai uz acumirkli, lai skatītu un apbrīnotu svētumu, jo tad tiem jāmirst.”
21 Un Tas Kungs runāja uz Mozu:
22 “Saskaiti visus Geršona dēlus pēc viņu piederības tēvu namiem un pēc viņu dzimtām,
23 sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem, saskaiti viņus visus, kas stājas kalpošanā savu darbu darīt Saiešanas teltī.
24 Šis ir geršoniešu dzimtas darbs – apkopt un nest.
25 Tiem ir jānes mājokļa pārklāji un Saiešanas telts, un tās pārsegs, un roņu ādas pārsegi, kas jāpārklāj visiem rīkiem, un priekškars ieejai Saiešanas teltī,
26 un pagalma aizkari un aizkars vārtu priekšā uz pagalmu, kas apkārt svētajam mājoklim un altārim, un telts virves, un visi darba rīki; itin viss, kas darāms, tiem ir jāpadara.
27 Pēc Ārona un viņa dēlu pavēles lai notiek Geršona dēlu kalpošana gan pie nešanas darbiem, gan pie ikviena darba, un jums ir jāuzrauga, ka viņi visu nes, kas viņiem jānes.
28 Tāda ir geršoniešu cilts piederīgo kalpošana Saiešanas teltī, un viss viņu darbs ir pakļauts priestera Ārona dēla Itamāra uzraudzībai.
29 Saskaiti arī Merārija dēlus pēc viņu dzimtām un pēc viņu tēvu namiem,
30 sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem, saskaiti visus, kas stājas kalpošanā, lai savu darbu darītu Saiešanas teltī.
31 Un redzi, tas ir, kas viņiem jānes un par ko jārūpējas Saiešanas teltī: dēļi no svētā mājokļa, aizšaujamās bultas, stabi un to kājas,
32 un tāpat stabi, kas visapkārt pagalmam, un to kājas, telts mietiņi, virves un visādi darba rīki, itin viss, ar ko jāstrādā. Lai visus rīkus, par kuriem tiem jārūpējas un kuri viņiem jānes, pa vienam nodod viņu rokās.
33 Tā ir merāriešu cilts piederīgo kalpošana; un viss viņu darbs pie Saiešanas telts ir pakļauts Itamāra, priestera Ārona dēla, uzraudzībai.”
34 Tad Mozus un Ārons un draudzes vadoņi saskaitīja Kehata dēlus pēc viņu dzimtām un pēc viņu tēvu namiem,
35 sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem,- visus, kas stājās kalpošanā savu darbu darīt Saiešanas teltī.
36 Un saskaitīto pēc viņu ciltīm bija divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit.
37 Šie ir Kehata cilts saskaitītie, kas kalpo pie Saiešanas telts, ko Mozus un Ārons bija saskaitījuši pēc Tā Kunga pavēles Mozum.
38 Un Geršona dēli tika saskaitīti pēc viņu dzimtām un pēc viņu tēvu namiem,
39 sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem,- visi, kas stājās kalpošanā savu darbu darīt Saiešanas teltī.
40 Un saskaitīto pēc viņu dzimtām un pēc viņu tēvu namiem bija divi tūkstoši seši simti trīsdesmit.
41 Šie ir Geršona cilts saskaitītie, visi, kas kalpoja Saiešanas teltī, ko Mozus un Ārons saskaitīja pēc Tā Kunga pavēles.
42 Un Merārija dēli tika skaitīti pēc viņu dzimtām un viņu tēvu namiem,
43 sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem,- visi, kas stājās kalpošanā savu darbu darīt Saiešanas teltī.
44 Un saskaitīto pēc viņu dzimtām bija trīs tūkstoši divi simti.
45 Šie ir Merārija cilts saskaitītie, ko Mozus un Ārons saskaitīja pēc Tā Kunga pavēles Mozum.
46 Visu šo saskaitīto, ko Mozus un Ārons un Israēla bērnu vadoņi saskaitīja no levītiem pēc viņu dzimtām un pēc viņu tēvu namiem,
47 sākot ar trīsdesmit gadus veciem līdz piecdesmit gadus veciem, visi, kas stājās kalpošanā – kalpot un nest Saiešanas telti,
48 šo saskaitīto kopā bija astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit.
49 Pēc Tā Kunga pavēles tos uzrakstīja Mozus vadībā, ikviens vīrs tika nolikts pie sava pienākuma, pie sava nesamā; un tie tika saskaitīti, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis.