← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Apustuļu darbi 11:1-18

1 Apustuļi un brāļi Jūdejā dzirdēja, ka arī pagāni pieņēmuši Dieva vārdu.
2 Kad Pēteris nonāca Jeruzālemē, apgraizītie viņam pārmeta,
3 sacīdami: “Tu esi gājis pie neapgraizītajiem un ar tiem ēdis.”
4 Bet Pēteris sāka tiem pēc kārtas stāstīt, sacīdams:
5 “Jopes pilsētā būdams, es lūdzu Dievu un garā aizrauts redzēju parādību: kādu ietvaru nonākam, kā lielu palagu aiz četriem stūriem nolaistu no debesīm, un tas nonāca pie manis.
6 To aplūkodams un vērodams, es redzēju četrkājainus dzīvniekus, zvērus un rāpuļus virs zemes un putnus zem debess.
7 Es dzirdēju arī balsi man sakām: celies, Pēteri, kauj un ēd!
8 Bet es sacīju: nemūžam, Kungs, jo nekas aizliegts vai nešķīsts nekad nav nācis manā mutē.
9 Balss no debesīm otrreiz man atbildēja: ko Dievs šķīstījis, to neturi par nešķīstu.
10 Tas notika trīs reizes, un viss atkal tika uzvilkts debesīs.
11 Un redzi, tai pašā brīdī trīs vīri, no Cezarejas pie manis sūtīti, stāvēja nama priekšā, kurā mēs bijām.
12 Gars man sacīja, lai es nešaubīdamies tiem ejot līdzi. Arī šie seši brāļi man nāca līdzi, un mēs iegājām šī vīra namā.
13 Tas mums stāstīja, kā viņš redzējis eņģeli savā namā stāvam un sakām: sūti uz Jopi un ataicini Sīmani, kam pievārds Pēteris.
14 Tas tev sacīs vārdus, ar ko tu un viss tavs nams tiksit pestīti.
15 Kad es sāku runāt, Svētais Gars nāca pār tiem, tāpat kā sākumā pār mums.
16 Es atcerējos Tā Kunga vārdu, ko viņš ir sacījis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu.
17 Ja nu Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kas esam ticējuši Kungam Jēzum Kristum, kas tad es esmu, ka es būtu spējis Dievam pretoties?”
18 To dzirdējuši, viņi nomierinājās un teica Dievu, sacīdami: “Tātad Dievs arī pagāniem devis atgriešanos no grēkiem dzīvībā.”