← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Ebrejiem 8:7-13

7 Jo, ja pirmā būtu bijusi bez trūkuma, tad nemeklētu vietu otrai.
8 Jo, tos norādams, Viņš saka: redzi, nāk dienas, Tas Kungs saka, kad Es celšu jaunu derību ar Israēla namu un ar Jūdas namu,
9 ne pēc tās derības parauga, ko Es esmu cēlis viņu tēviem tai dienā, kad Es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši Manā derībā, un Es esmu viņus pametis, saka Tas Kungs.
10 Šī ir tā derība, ko Es celšu Israēla namam pēc šīm dienām, saka Tas Kungs, Es likšu Savus baušļus viņu prātā un tos rakstīšu viņu sirdīs un būšu viņiem par Dievu, un viņi Man būs par tautu.
11 Un viņi nemācīs katrs savu tuvāko un brālis brāli, sacīdami: atzīsti To Kungu, – jo visi Mani pazīs no mazā līdz lielajam viņu starpā.
12 Jo Es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu. –
13 Sacīdams “jauns”, Viņš pirmo ir atzinis par vecu. Bet, kas kļūst vecs un noveco, tas ir tuvu iznīkšanai.