← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Galatiešiem 4:21-31

21 Sakiet man, jūs, kas gribat būt zem bauslības, vai jūs esat dzirdējuši, ko bauslība saka?
22 Proti, ir rakstīts, ka Ābrahāmam piedzima divi dēli, viens no kalpones, otrs no svabadās.
23 Bet tas, kas no kalpones, ir dabīgi dzimis, turpretim tas, kas no svabadās, pēc apsolījuma.
24 Tas ir līdzībā teikts, jo tās ir tās abas derības: viena no Sinaja kalna, kas dzemdē kalpībai, tā ir Hagare.
25 Bet Hagare ir Sinaja kalns Arābijā un atbilst tagadējai Jeruzālemei, jo tā ar saviem bērniem ir kalpu stāvoklī.
26 Bet augšējā Jeruzāleme ir svabada, tā ir mūsu māte;
27 jo ir rakstīts: priecājies, neauglīgā, kas nedzemdē, gavilē un sauc skaļi, kas necieti bērnu sāpes, jo daudz bērnu ir vientulei, vairāk nekā tai, kam ir vīrs. –
28 Jūs, brāļi, esat apsolījuma bērni kā Īzāks.
29 Bet, kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo, tā arī tagad.
30 Bet ko saka raksti? “Padzen kalponi un viņas dēlu! Jo kalpones dēlam nebūs mantot kopā ar svabadās dēlu.”
31 Tātad, brāļi, mēs neesam kalpones, bet svabadās bērni.