← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Jāņa 7:1-36

1 Pēc tam Jēzus staigāja pa Galileju, jo pa Jūdeju Viņš negribēja staigāt, tāpēc ka jūdi Viņu meklēja nokaut.
2 Bet jūdu Būdiņu svētki bija tuvu.
3 Tad Viņa brāļi sacīja Viņam: “Aizej no šejienes un ej uz Jūdeju, lai arī Tavi mācekļi redz Tavus darbus, ko Tu dari.
4 Jo neviens neko nedara slepenībā, ja Viņš grib kļūt pazīstams. Ja Tu to gribi, rādies pasaulei.”
5 Jo pat Viņa brāļi neticēja Viņam.
6 Tad Jēzus viņiem saka: “Mans laiks vēl nav nācis, turpretim jūsu laiks vienumēr ir klāt.
7 Jūs pasaule nevar nīst, bet Mani viņa nīst, jo Es dodu liecību par viņu, ka viņas darbi ir ļauni.
8 Ejiet jūs uz svētkiem, Es vēl neeimu uz svētkiem, jo Mans laiks vēl nav pilns.”
9 Un, to sacījis, Viņš palika Galilejā.
10 Bet, kad Viņa brāļi bija nogājuši uz svētkiem, tad arī Viņš devās turp, tomēr ne atklāti, bet paslepus.
11 Bet jūdi svētkos Viņu meklēja un sacīja: “Kur Viņš ir?”
12 Un daudz valodu par Viņu bija tautā; vieni sacīja: Viņš ir labs, – citi: nē, Viņš maldina tautu.
13 Tomēr neviens nerunāja atklāti par Viņu, baidīdamies no jūdiem.
14 Bet, kad svētki jau bija pusē, Jēzus uzgāja Templī un sāka mācīt.
15 Tad jūdi izbrīnījās un sacīja: “No kurienes šis pazīst rakstus, būdams bez izglītības?”
16 Jēzus viņiem atbildēja: “Mana mācība nav Manis paša, bet Tā, kas Mani sūtījis.
17 Ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs, vai Mana mācība ir no Dieva vai Es runāju pats no Sevis.
18 Kas no sevis runā, tas meklē savu paša godu. Bet, kas meklē Tā godu, kas Viņu sūtījis, Tas ir patiess un Tanī nav netaisnības.
19 Vai Mozus jums nav devis bauslību? Un neviens no jums bauslību nepilda. Kāpēc tad jūs Mani meklējat nokaut?”
20 Ļaudis atbildēja: “Ļauns gars tevi apsēdis: kas Tevi meklē nokaut?”
21 Jēzus viņiem atbildēja: “Vienu darbu Es esmu darījis, un jūs visi uztraucaties par to.
22 Mozus jums devis apgraizīšanu – lai gan tā nav no Mozus, bet no tēviem – un jūs sabatā apgraizāt cilvēku.
23 Ja cilvēks sabatā saņem apgraizīšanu, lai Mozus bauslība tiktu ievērota, ko tad jūs dusmojat uz Mani, ka Es sabatā visu cilvēku esmu darījis veselu?
24 Nespriediet taču pēc ārienes, bet spriediet taisnu spriedumu!”
25 Tad kādi no jeruzālemiešiem sacīja: “Vai šis nav Tas, ko viņi meklē nokaut?
26 Un redziet, Viņš runā pilnīgi atklāti, un tie Viņam nekā nesaka. Vai tiešām valdības vīri būtu nākuši pie atziņas, ka Viņš ir Kristus?
27 Tomēr par Viņu mēs zinām, no kurienes Viņš ir. Bet, kad Mesija nāks, neviens nezinās, no kurienes Viņš ir.”
28 Tad Jēzus Templī mācīdams sauca: “Tiešām Mani jūs pazīstat un zināt, no kurienes Es esmu. Un tomēr Es neesmu nācis no Sevis, bet Tas, kas ir patiess, Mani sūtījis. To jūs nepazīstat.
29 Bet Es Viņu pazīstu, jo no Viņa Es nāku, un Viņš Mani sūtījis.”
30 Tad tie gribēja Viņu gūstīt. Tomēr neviens savas rokas pie Viņa nepielika, jo Viņa stunda vēl nebija nākusi.
31 Bet no tautas daudzi Viņam sāka ticēt un sacīja: “Vai gan Kristus, kad Tas nāks, vairāk zīmes darīs, nekā šis ir darījis?”
32 Kad nu farizeji dzirdēja, ka tautā iet par Viņu tādas valodas, tad augstie priesteri un farizeji nosūtīja sulaiņus, lai Viņu apcietinātu.
33 Tad Jēzus sacīja: “Vēl īsu brīdi Es esmu pie jums, tad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis.
34 Jūs Mani meklēsit, bet neatradīsit, jo, kur Es noeimu, jūs nevarat līdzi nākt.”
35 Tad jūdi sacīja cits citam: “Kur Viņš grib iet, ka mēs Viņu nevarētu atrast? Vai tik Viņš negrib iet pie tiem, kas dzīvo starp grieķiem, un mācīt grieķus?
36 Ko nozīmē vārdi, ko Viņš teica: jūs Mani meklēsit un neatradīsit, – un: kur Es noeimu, jūs nevarat līdzi nākt.”