← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Jāņa 7:37-53

37 Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: “Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!
38 Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes.”
39 To Viņš sacīja par Garu, ko vēlāk dabūja tie, kas Viņam ticēja; jo vēl nebija Gara, tāpēc ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā.
40 Daudzi no tautas, kas šos vārdus dzirdēja, sacīja: “Šis tiešām ir gaidāmais pravietis.”
41 Cits sacīja: “Šis ir Kristus.” Bet citi sacīja: “Vai gan no Galilejas jānāk Kristum?
42 Vai nav sacīts rakstos, ka Kristus nāk no Dāvida dzimuma, no Betlēmes ciema, kur dzīvoja Dāvids?”
43 Tā šķelšanās cēlās tautā Viņa dēļ.
44 Daži no viņiem gribēja Viņu gūstīt, tomēr neviens rokas pie Viņa nepielika.
45 Kad sulaiņi atgriezās pie augstiem priesteriem un farizejiem, tie viņiem sacīja: “Kāpēc jūs Viņu neesat atveduši?”
46 Sulaiņi atbildēja: “Nekad vēl neviens cilvēks nav tā runājis, kā runā šis cilvēks.”
47 Farizeji viņiem atbildēja: “Vai arī jums prāti sajaukti?
48 Vai gan kāds no valdības vīriem vai no farizejiem tic Viņam?
49 Nē, tikai šī tauta, kas nepazīst bauslības, – lai nolādēti viņi!”
50 Tad viens no viņu vidus, Nikodēms, kas jau agrāk bija nācis pie Viņa, sacīja:
51 “Vai mūsu bauslība tiesā cilvēku, to iepriekš neuzklausījusi un neizzinājusi, ko viņš dara?”
52 Tie atbildēja viņam: “Vai arī tu esi galilietis? Izpēti un raugi, ka no Galilejas neceļas neviens pravietis.”
53 Un tie aizgāja katrs savā mājā.