← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Jozuas 15

1 Bet atsevišķām Jūdas bērnu ciltīm, pēc viņu dzimtām, metot meslus, krita zeme vairāk uz dienvidiem virzienā uz edomiešu novadiem un Cina tuksnesi zemes galējos dienvidos.
2 Un tā viņu dienvidu robeža bija no Sāls jūras gala, no jūras šaurās smailes, kas nogriežas uz dienvidiem,
3 un tad tā iznāk ārā dienvidos no Skorpiju augstienes, iet pāri uz Cinu un uz augšu dienvidos no Kadeš-Barneas un tālāk uz Hecronu, stiepjas kalnup pret Adaru, pagriežas apkārt uz Karku,
4 tad pāriet pāri uz Acmonu un turpinās līdz Ēģiptes strautam, robežas turpinājums stiepjas pret jūru. Šāda nu būtu viņu dienvidu robeža.
5 Bet viņu austrumu robeža ir Sāls jūra līdz Jordānas ietekai; viņu ziemeļu robeža sākas no Sāls jūras ziemeļu gala un Jordānas ietekas,
6 un tad šī robeža ved augšup uz Bet-Hoglu, un ziemeļos tā iet garām Bet-Arabai, un tad robeža virzās augšup līdz Bohana, Rūbena dēla, akmenim,
7 un tad tā paceļas uz augšu līdz Debīrai, iedama augšup no Ahoras ielejas, tad paliecas ziemeļu virzienā pret Gilgalu, kura atrodas pretī kalna ceļam augšā uz Adumimu, kas atrodas dienvidos no upes līča, un tad robeža virzās pāri uz Ajin-Šemešu, un tā turpinās līdz Ajin-Rogelai.
8 Tad šī robeža iet augšup pa Ben-Hinomas ieleju un no dienvidus puses gar jebusiešu kalnu nogāzi, un šī vieta ir Jeruzāleme; un tad tālāk robeža iet augšup uz kalna virsotni, kurš ir Hinomas ielejai priekšā rietumos un tai pašā laikā Refaima ielejas ziemeļu galā.
9 Pēc tam robeža met līkumu, no pašas kalna virsotnes sākot līdz Nefatoas avotam, tad iznāk uz pilsētām, kuras atrodas Efrona kalnos, un tad nogriežas uz Baalu, tas ir, Kirjat-Jeārimu,
10 un, apvīdamās apkārt Baalai, robeža ved rietumu virzienā uz Seīra kalniem, pāriet no šejienes pāri Jeārima kalna ziemeļu daļai, tur ir Kesalona, kas paliek ziemeļos, bet tad robeža iet uz Bet-Šemešu un iet pāri uz Timnu.
11 Tad robeža iet pret ziemeļiem no Ekronas kalna nogāzes un noliecas uz Šikronu, ved pāri Baalas kalnam un iznāk pie Jabneēlas, un tā turpinās līdz jūrai.
12 Un robeža rietumos ir Lielā jūra un tās krastu apgabali. Tādas ir Jūdas bērnu robežas visapkārt pēc viņu dzimtām.
13 Bet Kālebam, Jefunnas dēlam, viņš iedeva viņa daļu Jūdas bērnu īpašumu vidū, kā Tas Kungs to bija Jozuam pavēlējis, proti, Arbu, anakiešu bērnu pilsētu, kura ir vēlākā Hebrona.
14 Un Kālebs no turienes izdzina trīs Anaka dēlus: Šešaju, Ahimanu un Talmaju, Anaka pēcnācējus.
15 Un tad no turienes viņš cēlās un devās tālāk pret Debīras iedzīvotājiem, bet senāk Debīras vārds bija Kirjat-Sefere.
16 Un Kālebs sacīja: “Kurš uzveiks Kirjat-Seferi un arī to ieņems, tam es došu savu meitu Aksu par sievu.”
17 Un Otniēls, Kenasa dēls, to ieņēma, bet Kenass bija Kāleba brālis, un viņš tam deva savu meitu Aksu par sievu.
18 Un notika, kad viņu pie tā pieveda, tad viņa pierunāja to atļaut viņai izlūgt no sava tēva tīrumu, un, kad viņa nolēca no ēzeļa, tad Kālebs viņai jautāja: “Ko tu vēlies?”
19 Un viņa atbildēja: “Dod man savu svētības dāvanu, jo tu man esi devis dienvidu zemi, un tad dod man arī ūdens avotus.” Un tad tas viņai atvēlēja gan augšējos, gan apakšējos ūdens avotus.
20 Un šis ir Jūdas bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām.
21 Tā Jūdam krita šādas pilsētas, sākot no cilts novada gala pret dienvidiem pie Edomas robežām: Kabceēla, Edera un Jagura,
22 Kina, Dimona un Adada,
23 Kedeša, Hacora un Itnana,
24 Zifa, Telema un Bealota,
25 Hacora-Hadata, Keriot-Hecrona – tā ir Hacora,
26 Āmama, Šema un Molada,
27 Hacara-Gada, Hešmona un Bet-Peleta,
28 Hacara-Šuala, Bēršeba un Bisjotja,
29 Baala, Ijima un Ezema,
30 Eltolada, Kesila un Horma,
31 Ciklaga, Madmana un Sansana,
32 Lebaota, Šilhima, Ajina un Rimona – pavisam divdesmit deviņas pilsētas ar to ciemiem.
33 Līdzenumā: Ēštaola, Cora un Ašna,
34 Sanoa, Ajin-Ganima, Tapua un Enama,
35 Jarmuta, Adullāma, Šoho un Aseka,
36 Šaaraima, Aditaima, Gedera un Gederotaima – četrpadsmit pilsētas ar to ciemiem;
37 Cenana, Hadaša un Migdal-Gada,
38 Dilgana, Micpa un Jokteēla,
39 Lahiša, Boskata un Eglona,
40 Kabona, Lahmama un Kitliša,
41 Gedarota, Bet-Dagona, Naāma un Makēda – sešpadsmit pilsētas ar to ciemiem;
42 Libna, Etera un Ašna,
43 Jifta, Ašna un Neciba,
44 Kegila, Ahsiba un Mareša – deviņas pilsētas ar to ciemiem;
45 Ekrona ar tās mazajām pilsētām un ciemiem;
46 no Ekronas līdz jūrai un viss tas apgabals, kas paliek sānis Ašdodai un tās ciemiem;
47 Ašdoda ar tās mazajām pilsētām un ciemiem; Gaza ar tās mazajām pilsētām un ciemiem līdz pat Ēģiptes strautam un Lielajai jūrai un ar tai piegulošiem krastu apgabaliem, kas kopā veido rietumu robežu.
48 Tālāk kalnu apgabalā: Šamīra, Jatīra un Šoho,
49 Dana un Kirjat-Sana – tā ir Debīra,
50 Anāba, Eštemoa un Anīma,
51 Gošene, Holona un Gilo – vienpadsmit pilsētas ar to ciemiem;
52 Araba, Dūma un Ešgana,
53 Januma, Bet-Tapua un Afeka,
54 Humta un Kirjat-Arba, tā ir Hebrona, un Ciora – deviņas pilsētas ar to ciemiem;
55 Maona, Karmela, Zifa un Juta,
56 Jezreēla, Jokdeāma un Sanoa,
57 Kaina, Gibea un Timna – desmit pilsētas ar to ciemiem;
58 Halhula, Bet-Cūra un Gedora,
59 Maārata, Bet-Anota, kā arī Eltekona – sešas pilsētas ar to ciemiem;
60 Kirjat-Baala, tā ir Kirjat-Jeārima, un Raba, divas pilsētas ar to ciemiem.
61 Un klajumā bija Bet-Araba, Midina un Šehaha,
62 Nibšana, Sāls pilsēta un En-Gedija – sešas pilsētas ar to ciemiem.
63 Bet tos jebusiešus, kuri dzīvoja Jeruzālemē, Jūdas bērni nevarēja izdzīt; un tādēļ jebusieši palika kopā ar Jūdas bērniem dzīvot Jeruzālemē līdz pat šai dienai.