← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Jozuas 19

1 Un otri mesli krita Simeonam, Simeona bērnu ciltij, pēc viņu dzimtām; un viņiem krita īpašuma daļa Jūdas bērnu īpašumu vidū.
2 Un viņu īpašums bija: Bēršeba, Šeba un Molada,
3 Hacar-Šuala, Bela un Ecema,
4 Eltolada, Betula un Horma,
5 Ciklaga, Bet-Markabota un Hacar-Sūsa,
6 Bet-Lebaota, kā arī Šaruhena – pavisam kopā trīspadsmit pilsētas ar to ciemiem;
7 Ajina, Rimona, Etera un Ašana – četras pilsētas ar ciemiem,
8 un visi ciemi šo pilsētu apgabalā līdz Baalat-Beērai un dienvidzemes Ramatai; šis bija Simeona bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām.
9 No Jūdas bērnu daļas radās Simeona bērnu īpašums, jo Jūdas bērnu īpašuma daļa tiem bija par lielu, tāpēc arī Simeona bērni ieguva savu īpašumu Jūdas bērnu īpašuma vidū.
10 Un trešie mesli krita Zebulona bērniem pēc viņu dzimtām, un viņu daļas robeža stiepjas līdz Sarīdai.
11 Viņu robeža iet uz rietumiem augšup pret Marelu, tad tā pieskaras Dabešetai un pieiet pie upes, kas tek austrumos no Jokneāmas.
12 Un no Sarīdas tā pagriežas pret austrumiem, pret saules lēktu, uz Kislot-Tāboras novadu, virzās tālāk uz Daberatu un stiepjas augšup uz Jafiju.
13 No turienes tā iet uz austrumiem, pret saules lēktu, pāri uz Gat-Heferu un Et-Kazīnu un iznāk pie Rimona, aizsniegdama Neu.
14 Un šai vietai robeža iet apkārt ziemeļos no Hanatonas, un tā beidzas Jiftahēlas ielejā.
15 Vēl Katata, Nahalala, Šimrona, Jidala un Bētleme; divpadsmit pilsētas ar to ciemiem.
16 Šī ir Zebulona bērnu īpašuma daļa pēc viņu dzimtām, šīs pilsētas ar to ciemiem.
17 Un ceturtie mesli krita Isašaram, Isašara bērniem pēc viņu dzimtām.
18 Un viņu robežās bija: Jezreēla, Kesulota un Šunāma,
19 Hafaraima, Šiona un Anaharata,
20 Rabita, Kišiona un Ebeca,
21 Remeta, Ajin-Ganima, Ajin-Hada un Bet-Paceca.
22 Viņu robeža pieskaras Tābora kalnam un Šahazimai un Bet-Šemešai, un viņu robežas gals iziet pie Jordānas; sešpadsmit pilsētas ar to ciemiem.
23 Šis ir Isašara bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem.
24 Tad piektie mesli krita Ašera bērnu ciltij pēc viņu dzimtām.
25 Viņu robeža gāja uz Helkatu, Haliju, Betenu, Akšafu,
26 Alameleku, Amgadu un Mišelu un pieskaras rietumos Karmelam un tālāk Libnatas strautam,
27 un tad tā griežas atpakaļ pret austrumiem uz Bet-Dagonu un pieskaras Zebulona apgabalam un Jifta-Elas lejai ziemeļos no Bet-Emekas un Negiēlai un iet uz ziemeļiem un noved pa kreisi uz Kabulu,
28 Ebronu, Rehobu, Hamonnu un Kanu līdz lielajai pilsētai Sidonai.
29 Un tad atkal šī robeža griežas pret Rāmu un līdz stipri nocietinātai pilsētai Tirai, tad uz Hosu un izbeidzas pie jūras. Klāt nāk vēl Mahaleba, Ahsiba,
30 tad – Uma, kā arī Afeka un Rehoba; divdesmit divas pilsētas ar to ciemiem.
31 Šis ir Ašera bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem.
32 Un sestie mesli krita Naftaļa bērnu ciltij pēc viņu dzimtām.
33 Un viņu robeža iet no Helefas, no Caānanima ozola, pāri Adamī-Nekebai un Jabneēlai līdz Lakomai, un tās gals nonāk pie Jordānas.
34 Tālāk šī robeža pagriežas pret vakariem uz Aznot-Tāboru, un no turienes tā aiziet uz Hukoku un tad dienvidos pieskaras Zebulonam, bet Ašeram tā pieskaras rietumos un Jūdas zemēm austrumos Jordānas krastā.
35 Nocietinātās pilsētas bija: Cidima, Cera, Hammata, Rakota un Kinnerota,
36 Ādama, Rāma un Hacora,
37 Kedeša, Edreja un Ajin-Hacora,
38 Irona, Migdalēla, Horema, Bet-Anota un Bet-Šemeša; pavisam kopā deviņpadsmit pilsētas ar to ciemiem.
39 Šis ir Naftaļa bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem.
40 Septītie mesli krita Dana bērnu ciltij pēc viņu dzimtām.
41 Un viņu daļas īpašumā bija: Corga, Eštaola un Īr-Šemeša,
42 Šaālabina, Ajalona un Jetla,
43 Elona, Timnata un Ekrona,
44 Elteka, Gibetona un Baalata,
45 Jehūda, Benei-Beraka un Gat-Rimona,
46 Mai-Jarkona un Rakona ar apgabalu virzienā uz Jafu.
47 Un, kad vēlāk Dana bērniem apgabals kļuva par šauru, viņi cēlās un karoja pret Lešemu, un viņi to ieņēma un kāva ar zobena asmeni, un ņēma to savā īpašumā, un apmetās tur uz dzīvi. Viņi nosauca Lešemu par Danu pēc sava tēva Dana vārda.
48 Šis ir Dana bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem.
49 Kad Israēla bērni pabeidza zemi sadalīt pēc tās robežām, tad viņi piešķīra arī Jozuam, Nūna dēlam, īpašumu savā vidū.
50 Pēc Tā Kunga pavēles tie viņam deva to pilsētu, ko viņš bija sev lūdzis, proti, Timnat-Sēru Efraima kalnu zemē; viņš atjaunoja un nocietināja šo pilsētu un apmetās tur uz dzīvi.
51 Šie ir tie īpašumi, kurus viņiem piešķīra priesteris Ēleāzars un Jozua, Nūna dēls, kā arī Israēla bērnu cilšu galvenie, mezdami meslus Tā Kunga priekšā Šīlo nometnē pie Saiešanas telts durvīm. Un tā viņi pabeidza sadalīt zemi.