← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Jozuas 21

1 Tad levītu dzimtu vecākie piegāja pie priestera Ēleāzara un pie Jozuas, Nūna dēla, un pie Israēla bērnu cilšu vecajiem,
2 un viņi tiem sacīja Šīlo, Kānaāna zemē, teikdami: “Tas Kungs caur Mozu ir pavēlējis dot mums pilsētas, kur mēs varētu dzīvot, un ganības mūsu lopiem.”
3 Tad Israēla bērni deva levītiem no saviem īpašumiem, kā Tas Kungs to bija pavēlējis, šādas pilsētas līdz ar to ganībām.
4 Kad krita mesli Kehata ciltij, tad tie levīti, kas bija priestera Ārona pēcnācēji, saņēma no Jūdas cilts, no Simeona cilts un no Benjamīna cilts trīspadsmit pilsētas.
5 Bet pārējiem Kehata bērniem, meslus metot, krita desmit pilsētas no Efraima cilts dzimtām, no Dana cilts un no Manases puscilts.
6 Un Geršona bērniem krita no Isašara cilts dzimtām, no Ašera cilts, no Naftaļa cilts un no Manases puscilts Basanā trīspadsmit pilsētas.
7 Bet Merārija bērniem pēc viņu dzimtām krita no Rūbena cilts, no Gada cilts un no Zebulona cilts divpadsmit pilsētas.
8 Un tā Israēla bērni nodeva levītiem, meslus metot, šīs pilsētas un to ganības, kā Tas Kungs to bija caur Mozu pavēlējis.
9 Un no Jūdas bērnu cilts un no Simeona bērnu cilts viņi deva šīs vārdos nosauktās pilsētas:
10 Ārona bērniem, jo pirmie mesli krita viņiem, no Kehata dzimtām, no Levija bērniem,
11 un tie deva tiem vispirms Kirjat-Arbu, Anaka tēva pilsētu, tā ir Hebrona, Jūdas kalnos un tās apkārtējās ganības.
12 Bet šīs pilsētas tīrumus un ciemus tie deva Kālebam, Jefunnas dēlam, par īpašumu.
13 Tā viņi priestera Ārona bērniem deva Hebronu, glābšanās pilsētu, līdz ar tās ganībām un Libnu ar tās ganībām,
14 Jatīru ar tās ganībām un Eštemou ar tās ganībām,
15 Holonu ar tās ganībām, arī Debīru ar tās ganībām,
16 Ajinu jeb Asanu ar tās ganībām, tāpat Jutu ar tās ganībām, arī Bet-Šemešu ar tās ganībām – kopā deviņas pilsētas no šīm divām ciltīm;
17 un tālāk no Benjamīna cilts: Gibeonu ar tās ganībām, Gebu ar tās ganībām,
18 Anatotu ar tās ganībām, tāpat arī Almonu ar tās ganībām – četras pilsētas.
19 Tā Ārona bērniem, priesteriem, bija trīspadsmit pilsētas ar to ganībām.
20 Bet pārējiem no Kehata bērnu dzimtām, levītiem, meslus metot, krita pilsētas no Efraima cilts.
21 Un tiem deva Sihemu kā glābšanās pilsētu un tās ganības Efraima kalnos, kā arī Gezeru ar tās ganībām,
22 tāpat Kibcaimu ar tās ganībām, arī Bet-Horonu ar tās ganībām – četras pilsētas;
23 un no Dana cilts: Elteku ar tās ganībām un Gibetonu ar tās ganībām,
24 Ajalonu ar tās ganībām un Gat-Rimonu ar tās ganībām – četras pilsētas;
25 un tad no Manases puscilts: Taānaku ar tās ganībām, arī Gat-Rimonu ar tās ganībām – divas pilsētas.
26 Pavisam kopā desmit pilsētas ar to ganībām krita pārējām Kehata bērnu dzimtām.
27 Bet Geršona bērniem, no Levija cilts, krita no Manases puscilts kā glābšanās pilsēta Golana Basanā ar tās ganībām, arī Be-Eštera ar tās ganībām – kopā divas pilsētas;
28 un no Isašara cilts: Kišiona ar tās ganībām, kā arī Debrata ar tās ganībām,
29 Jarmuta ar tās ganībām, tāpat Ajin-Ganima ar tās ganībām – četras pilsētas;
30 un no Ašera cilts: Mišala ar tās ganībām un Abdona ar tās ganībām,
31 Helkata ar tās ganībām, arī Rehoba ar tās ganībām – četras pilsētas.
32 Un no Naftaļa cilts: kā glābšanās pilsēta Kedeša Galilejā ar tās ganībām, arī Homat-Dora ar tās ganībām, tāpat Kartana ar tās ganībām – trīs pilsētas.
33 Un pavisam Geršona bērnu pilsētu bija trīspadsmit līdz ar to ganībām.
34 Pārējiem levītiem no Merārija bērnu dzimtām krita: no Zebulona cilts: Jokneāma ar tās ganībām, kā arī Karta ar tās ganībām,
35 Dimna ar tās ganībām, arī Nahalala ar tās ganībām – četras pilsētas;
36 un no Rūbena cilts: kā glābšanās pilsēta Becera ar tās ganībām un Jahca ar tās ganībām,
37 Kedemota ar tās ganībām, arī Mefaata ar tās ganībām – četras pilsētas;
38 un no Gada cilts krita: kā glābšanās pilsēta Ramota Gileādā ar tās ganībām, arī Mahanajima ar tās ganībām,
39 Hešbona ar tās ganībām, tāpat Jāzera ar tās ganībām – pavisam četras pilsētas.
40 Tā Merārija bērniem pēc viņu dzimtām, pārējiem no Levija bērnu dzimtām, krita, meslus metot, divpadsmit pilsētas.
41 Bet pavisam Levija bērniem Israēla bērnu vidū bija četrdesmit astoņas pilsētas līdz ar to ganībām.
42 Un ikvienai no šīm pilsētām bija klāt ganības; un tā tas bija pie visām šīm pilsētām.
43 Un tā Tas Kungs Israēlam deva visu to zemi, ko Viņš zvērēdams bija apsolījis dot viņu tēviem; un tie to iemantoja un apmetās tur.
44 Un Tas Kungs viņiem deva mieru no visām pusēm, kā Viņš to bija ar zvērestu apsolījis viņu tēviem; un neviens no visiem viņu ienaidniekiem nespēja viņiem pretoties, jo visus viņu ienaidniekus Tas Kungs bija nodevis viņu rokā.
45 Un netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko Tas Kungs uz Israēla namu bija runājis, – viss īstenojās, kā bija teikts.