← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Lūkas 22:54-71

54 Un tie Viņu saņēma un noveda augstā priestera namā. Bet Pēteris sekoja no tālienes.
55 Un, kad tie uguni bija sakūruši pagalma vidū un kopā sasēdušies, Pēteris apsēdās pie viņiem.
56 Un kāda kalpone, to redzēdama sēžam pie uguns, uzlūkoja viņu un sacīja: “Šis arī bija pie Viņa.”
57 Bet tas Viņu aizliedza, sacīdams: “Sieva, es Viņu nepazīstu.”
58 Un pēc maza brīža vēl cits, viņu redzēdams, sacīja: “Arī tu esi no viņiem.” Bet Pēteris sacīja: “Cilvēk, es neesmu.”
59 Un pēc kādas stundas cits to apstiprināja, sacīdams: “Patiesi, arī šis ir bijis pie Viņa, jo tas arī ir galilietis.”
60 Bet Pēteris sacīja: “Cilvēk, es nezinu, ko tu runā.” Un tūliņ, viņam vēl runājot, gailis dziedāja.
61 Un Tas Kungs pagriezās un uzlūkoja Pēteri. Tad Pēteris atcerējās Tā Kunga vārdu, ko Tas viņam bija sacījis: “Pirms gailis šodien dziedās, tu Mani trīsreiz aizliegsi.”
62 Un, ārā izgājis, Pēteris sāka gauži raudāt.
63 Bet vīri, kas Jēzu apsargāja, apmēdīja un sita Viņu.
64 Un tie aizklāja Viņa seju un sita Viņu vaigā un Viņam vaicāja, sacīdami: “Pravieto, kas Tevi sitis?”
65 Arī daudz citu lamu tie Viņam sacīja zaimodami.
66 Un, kad gaisma ausa, tad tautas vecaji sapulcējās un augstie priesteri un rakstu mācītāji, un tie veda Viņu augstās tiesas priekšā
67 un sacīja: “Ja Tu esi Kristus, tad saki mums to.” Bet Viņš tiem sacīja: “Ja Es jums saku, jūs neticat.
68 Bet, ja Es jautāju, tad jūs Man neatbildat.
69 Bet no šī laika Cilvēka Dēls sēdēs pie visuspēcīgā Dieva labās rokas.”
70 Tad visi sacīja: “Tātad Tu esi Dieva Dēls?” Un Viņš tiem sacīja: “Jūs sakāt, ka Es tas esmu.”
71 Un tie sacīja: “Kādas liecības mums vēl vajag? Jo mēs paši to esam dzirdējuši no Viņa mutes.”