← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Lūkas 4:31-44

31 Un Viņš nogāja uz Kapernaumu, pilsētu Galilejā, un tos mācīja sabatā.
32 Un viņi bija pārsteigti par Viņa mācību, jo Viņa vārdi bija vareni.
33 Bet tur sinagogā bija cilvēks, kam bija nešķīsts gars, tas sāka stiprā balsī saukt:
34 “Vai, kas mums ar Tevi, Jēzu Nacarieti? Vai esi nācis mūs nomaitāt? Es zinu, kas Tu esi – Dieva Svētais.”
35 Bet Jēzus viņu apdraudēja, sacīdams: “Ciet klusu un izej no tā.” Un ļaunais gars to nogāza zemē viņu vidū un izgāja no viņa, nekā ļauna nenodarījis.
36 Tad izbailes pārņēma visus, un viņi sacīja cits citam: “Kas tas par vārdu, kura varā un spēkā Viņš pavēl nešķīstiem gariem un tie aiziet?”
37 Un Viņa slava izplatījās pa visu apkārtējo zemi.
38 Bet, cēlies no sinagogas, Viņš nonāca Sīmaņa namā. Bet Sīmaņa sievasmāte gulēja slima smagā drudzī, un viņas dēļ tie Viņu lūdza.
39 Viņš tai piegāja klāt, pārliecās pār to un apsauca drudzi, un tas to atstāja. Un viņa tanī pašā brīdī uzcēlās un tiem kalpoja.
40 Saulei norietot, visi, kam bija kādi neveseli ar visdažādākām kaitēm, bija tos atveduši pie Viņa. Bet Viņš ikvienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja.
41 Arī ļaunie gari daudzus atstāja, kliegdami un saukdami: “Tu esi Dieva Dēls!” Bet Viņš tos apsauca un neļāva runāt, jo tie zināja, ka Viņš ir Kristus.
42 Bet, gaismai austot, Viņš iziedams aizgāja uz tuksnesi. Bet ļaudis Viņu meklēja un nogāja pie Viņa un gribēja Viņu aizturēt, lai Tas viņus neatstātu.
43 Bet Viņš tiem sacīja: “Arī citām pilsētām Man jānes labā vēsts par Dieva valstību, jo tam Es esmu sūtīts.”
44 Un Viņš sludināja Jūdejas sinagogās.