← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Lūkas 5:17-32

17 Un notika, kādā dienā Viņam mācot, tur sēdēja farizeji un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas ciemiem, kā arī no Jeruzālemes. Un Tā Kunga spēks Viņam bija, ka Viņš varēja dziedināt.
18 Un redzi, kādi vīri nesa uz gultas cilvēku, kas bija triekas ķerts; un tie lūkoja to ienest un nolikt Viņa priekšā.
19 Un, neatrazdami iespēju to ienest ļaužu dēļ, tie uzkāpa jumtā un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā.
20 Un, redzēdams viņu ticību, Viņš uz to sacīja: “Cilvēks, tavi grēki tev piedoti.”
21 Un rakstu mācītāji un farizeji sāka spriest pie sevis un sacīt: “Kas Šis tāds ir, ka Tas runā Dieva zaimojumus? Kas var grēkus piedot kā vien Dievs?”
22 Bet Jēzus, nomanījis viņu domas, atbildēja un tiem sacīja: “Ko jūs domājat savās sirdīs?
23 Kas ir vieglāk – vai sacīt: tavi grēki tev piedoti, – vai sacīt: celies un staigā?
24 Bet lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot.” Tad Viņš sacīja uz triekas ķerto: “Es tev saku: celies, ņem savu gultu un ej uz mājām!”
25 Un tas tūdaļ, viņiem redzot, piecēlās, paņēma to, uz kā tas gulējis, un aizgāja uz savām mājām, Dievu slavēdams.
26 Un izbrīns pārņēma visus, un tie slavēja Dievu un bijāšanas pilni sacīja: “Mēs šodien brīnuma lietas esam redzējuši.”
27 Un pēc tam Viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku, vārdā Levijs, pie muitas sēžam un uz to sacīja: “Nāc Man līdzi.”
28 Un, visu atstājis, tas cēlās un sekoja Viņam.
29 Un Levijs taisīja Viņam lielu mielastu savā namā, un tur bija liels pulks muitnieku un citu, kas kopā ar viņiem sēdēja pie galda.
30 Un rakstu mācītāji un farizeji kurnēja pret Viņa mācekļiem un sacīja: “Kāpēc jūs ēdat un dzerat ar muitniekiem un grēciniekiem?”
31 Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: “Veseliem ārsta nevajag, bet slimiem.
32 Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus.”