← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Mateja evaņģēlijs 26:1-35

1 Un notika, kad Jēzus bija pabeidzis visas šīs runas, tad Viņš sacīja Saviem mācekļiem:
2 “Jūs zināt, ka pēc divām dienām būs Pashā, un Cilvēka Dēls tiks nodots, lai Viņu krustā sistu.”
3 Tad sapulcējās augstie priesteri un ļaužu vecaji augstā priestera Kajafas pilī.
4 Un tie apspriedās, kā Jēzu ar viltu saņemt un nokaut.
5 Bet tie sacīja: “Tikai ne svētkos, lai ļaudīs neceltos nemiers.”
6 Bet, kad Jēzus bija Betānijā spitālīgā Sīmaņa namā,
7 viena sieva piegāja pie Viņa, tai bija akmens trauciņš ar dārgu svaidāmo eļļu, kuru tā izlēja Viņam uz galvu, Viņam sēžot pie galda.
8 Kad mācekļi to redzēja, tie apskaitās un sacīja: “Kamdēļ šī izšķērdība?
9 To varēja dārgi pārdot un naudu izdalīt nabagiem.”
10 Bet Jēzus, to nomanījis, sacīja tiem: “Kam jūs apgrūtināt šo sievu? Viņa pie Manis ir padarījusi labu darbu.
11 Jo nabagi ir arvien pie jums, bet Es neesmu arvien.
12 Jo, izliedama šo eļļu uz Manu miesu, viņa gribējusi Mani kapam svaidīt.
13 Patiesi Es jums saku: kur vien visā pasaulē sludinās šo evaņģēliju, tur arī sacīs viņai par piemiņu, ko tā ir darījusi.”
14 Tad viens no divpadsmit, saukts Jūda Iskariots, nogāja pie augstajiem priesteriem
15 un sacīja: “Ko jūs man dosit, es jums Viņu nodošu?” Un viņi iedeva tam trīsdesmit sudraba gabalus.
16 Un no tā laika tas meklēja izdevīgu brīdi, lai Viņu nodotu.
17 Bet pirmajā Neraudzētās maizes dienā mācekļi nāca pie Jēzus un sacīja Viņam: “Kur Tu gribi, lai mēs Tev sataisām ēst Pashā jēru?”
18 Bet Viņš sacīja: “Noeita pilsētā pie kāda un sakait tam: Mācītājs saka: Mans laiks ir tuvu klāt, pie tevis Es turēšu Pashā ar Saviem mācekļiem.”
19 Un mācekļi darīja tā, kā Jēzus bija tiem pavēlējis, un viņi sataisīja Pashā jēru.
20 Un, kad vakars metās, Viņš apsēdās ar divpadsmit mācekļiem,
21 un, tiem ēdot, Viņš sacīja: “Patiesi Es jums saku: viens no jums Mani nodos.”
22 Un tie ļoti noskuma un sāka cits pēc cita Viņam sacīt: “Taču ne es, Kungs?”
23 Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Kas ar Mani mērc savu roku bļodā, tas Mani nodos.
24 Cilvēka Dēls gan aiziet, kā par Viņu rakstīts, bet vai tam cilvēkam, kas nodod Cilvēka Dēlu! Tam būtu labāk, ka nemaz nebūtu dzimis.”
25 Bet Jūda, kas Viņu nodeva, atbildēja un sacīja: “Taču ne es, rabi?” Viņš saka uz to: “Tu to teici.”
26 Bet, tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to Saviem mācekļiem un sacīja: “Ņemiet, ēdiet, tā ir Mana miesa.”
27 Un Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem, un sacīja: “Dzeriet visi no tā.
28 Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.
29 Bet Es jums saku: Es no šī laika vairs nedzeršu no šiem vīnakoka augļiem līdz tai dienai, kad Es to ar jums no jauna dzeršu Sava Tēva valstībā.”
30 Un, pateicības dziesmu dziedājuši, tie aizgāja uz Eļļas kalnu.
31 Tad Jēzus saka tiem: “Jūs visi šinī naktī pret Mani apgrēcināsities, jo stāv rakstīts: Es sitīšu ganu, un ganāmā pulka avis izklīdīs.-
32 Bet pēc Manas augšāmcelšanās Es jums pa priekšu aiziešu uz Galileju.”
33 Bet Pēteris atbildēja un uz to sacīja: “Kad visi pret Tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos.”
34 Jēzus sacīja tam: “Patiesi Es tev saku: šinī naktī, pirms gailis dziedās, tu Mani trīs reizes aizliegsi.”
35 Pēteris saka Viņam: “Jebšu man būtu jāmirst ar Tevi, taču nemūžam Tevi neaizliegšu.” Tāpat arī visi citi mācekļi sacīja.