← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Nehemijas 10

1 Visa tā dēļ mēs slēdzam un rakstām stipru derību un uz apzīmogotā raksta stāv mūsu lielkungu, mūsu levītu, mūsu priesteru vārdi.
2 Un uz apzīmogotā raksta stāv vārdi: Nehemija, zemes pārvaldnieks, Hahaljas dēls, un Cedekija,
3 Seraja, Asarja, Jeremija,
4 Pašhurs, Amarja, Malkija,
5 Hatušs, Šehaņja, Malluhs,
6 Harims, Meremots, Obadja,
7 Daniēls, Ginnetons, Bāruhs,
8 Mešullāms, Abija, Mijamīns,
9 Maāsja, Bilgajs, Šemaja; tie ir priesteri.
10 Un levīti: Ješua, Asanjas dēls, Binnujs no Henadada dzimtas, Kadmiēls
11 un viņu brāļi: Šebanja, Hodavja, Kelita, Pelaja, Hanans,
12 Miha, Rehobs, Hašaoja,
13 Zakurs, Šerebja, Šebanja,
14 Hodija, Banijs, Benīnus.
15 Tautas vadoņi: Parošs, Pahat-Moābs, Ēlāms, Zatus, Banijs,
16 Bunnijs, Azgads, Bebajs,
17 Adonija, Bigvajs, Adīns,
18 Aters, Hiskija, Asurs,
19 Hodija, Hašums, Becajs,
20 Harifs, Anatots, Nobajs,
21 Magpiašs, Mešullāms, Hezīrs,
22 Mešezabeēls, Cadoks, Jadua,
23 Pelatja, Hanans, Anaja,
24 Hošea, Hananja, Hašubs,
25 Hallohešs, Pilha, Šobeks,
26 Rehums, Hašabna, Maāseja,
27 Ahija, Hanans, Anans,
28 Malluhs, Harims un Baāna.
29 Bet pārējā tauta, priesteri, levīti, vārtu sargi, dziedātāji, Tempļa kalpotāji un visi, kas nošķīrušies no tās zemes tautām un turas pie Dieva bauslības, viņu sievas, viņu dēli, viņu meitas, visi, kam bija atziņa un saprašana,
30 pievienojās ar šo saviem brāļiem, saviem varenajiem, un svēti apsolījās ar neatsaucamu zvērestu dzīvot Dieva bauslībā, kas ir dota caur Dieva kalpu Mozu, turēt un pildīt visus Tā Kunga, mūsu Dieva, pavēles, Viņa tiesas un likumus.
31 Mēs tātad nedosim savas meitas nedz tās zemes tautām par sievām, nedz arī ņemsim viņu meitas par sievām saviem dēliem.
32 Un, ja tās tautas ievedīs preces vai kādu labību sabata dienā, lai pārdotu, tad mēs neko nepirksim no viņiem sabatā vai svētajā dienā. Bet septītajā gadā mēs joprojām atstāsim zemi atmatā un atteiksimies no katra parāda piedzīšanas.
33 Mēs uzliekam arī katrs sev par neatceļamu pienākumu dot vienu trešdaļu seķeļa gadā mūsu Dieva nama svētajai kalpošanai, proti,
34 skatāmai maizei, ik dienas ēdamam upurim, ik dienas dedzināmam upurim, upuriem sabatos, jaunos mēnešos, svētku laikos, svētajām lietām un grēku upuriem, lai salīdzinātu Israēlu, un visam mūsu Dieva nama darbam.
35 Un mēs, priesteri, levīti un tauta, metām meslus par malkas piegādi, lai to pievestu mūsu Dieva namam īpašā mūsu dzimtu secībā katru gadu noteiktos laikos, lai būtu ko dedzināt uz Tā Kunga, mūsu Dieva, altāra, kā ir rakstīts bauslībā.
36 Un mēs apņēmāmies nest uz Tā Kunga namu mūsu zemes pirmo devumu un visu augļu pirmos no ikviena koka gadu no gada,
37 tāpat arī nest uz mūsu Dieva namu priesteriem, kas kalpo mūsu Dieva namā, mūsu pirmdzimtos dēlus, kā tas ir rakstīts bauslībā, un tāpat arī mūsu liellopu un sīklopu pirmdzimušos.
38 Un mēs gribam nest priesteriem pirmo mūsu miltu malumu un mūsu lauku augļu nodevas, ikviena koka augļus, vīnogu sulu, eļļu, nodot visu to mūsu Dieva nama telpās, bet desmito tiesu no mūsu aramzemes – levītiem, jo levīti ir tie, kas ņem desmito tiesu visās vietās, kur nodarbojamies ar zemkopību.
39 Bet priesterim, Ārona pēcnācējam, ir jābūt klāt, kad levīti saņem desmito tiesu, un levītiem jānogādā viena desmitā daļa no savas desmitās tiesas mūsu Dieva nama dārgumu krātuvēs.
40 Tādējādi Israēla bērniem, tāpat kā Levija dēliem, jānes labības, vīna sulas un eļļas nodevas īpašās Tempļa telpās, jo tur ir arī svētnīcas trauki, tur uzturas priesteri, kas pašreiz kalpo, kā arī vārtu sargi un dziedātāji. Mēs negribam, lai mūsu Dieva namam kā trūktu.