← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Nehemijas 7

1 Kad mūris bija uzcelts un es biju pavēlējis ielikt vārtos durvis, un bija izkārtoti vārtu sargi, dziedātāji un levīti,
2 tad es iecēlu savu brāli Hananiju un Hananju, kādu pils virsnieku, par virspavēlniekiem pār Jeruzālemi, jo Hananja bija ļoti uzticīgs vīrs un bijās Dieva vairāk nekā daudzi citi.
3 Un es sacīju viņiem: “Lai Jeruzālemes vārti netop atvērti, iekāms nesāk spīdēt karsta saule, un, kamēr vēl sargi stāv, lai viņi aizslēdz un aizbultē durvis, bet sargus lai ieceļ no Jeruzālemes iedzīvotājiem katru savā vietā un katru iepretim savai mājai.”
4 Pilsēta bija gan plaša un liela, bet ļaužu tajā bija maz, un jaunuzceltu māju nepavisam nebija.
5 Tad mans Dievs iedvesa man sirdī domu, un es sapulcināju dižciltīgos un priekšniekus, un tautu, lai izveidotu viņu cilšu un dzimtu sarakstu. Un es atradu kādu cilšu sarakstu par tiem, kas bija pirmie atnākuši, un es atradu tajā rakstītu tā:
6 šie ir Jūdas apgabala ļaudis, kas ir atnākuši atpakaļ no trimdā izsūtītajiem, kurus Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars bija izvedis; viņi atgriezās uz Jeruzālemi un Jūdu, katrs uz savu pilsētu,
7 nākdami kopā ar Zerubābelu, Ješuu, Nehemiju, Asarju, Raamju, Nahamaniju, Mordohaju, Bilšanu, Misperetu, Bigvaju, Nehumu, Baānu. Israēla tautas vīru skaits bija šāds:
8 Paroša dēli, divi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi;
9 Šefatjas dēli, trīs simti septiņdesmit divi;
10 Āraha dēli, seši simti piecdesmit divi;
11 Pahat-Moāba dēli, proti, Ješuas un Joāba dēli, divi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit;
12 Ēlāma dēli, tūkstoš divi simti piecdesmit četri;
13 Zatus dēli, astoņi simti četrdesmit pieci;
14 Zakaja dēli, septiņi simti sešdesmit;
15 Binnuja dēli, seši simti četrdesmit astoņi;
16 Bebaja dēli, seši simti divdesmit astoņi;
17 Azgada dēli, divi tūkstoši trīs simti divdesmit divi;
18 Adonikāma dēli, seši simti sešdesmit septiņi;
19 Bigvaja dēli, divi tūkstoši sešdesmit septiņi;
20 Adīna dēli, seši simti piecdesmit pieci;
21 Hiskijas Atera dēli, deviņdesmit astoņi;
22 Hašuma dēli, trīs simti divdesmit astoņi;
23 Becaja dēli, trīs simti divdesmit četri;
24 Harifa dēli, simts divpadsmit;
25 Gibeona dēli, deviņdesmit pieci;
26 Bētlemes un Netofas vīri, simts astoņdesmit astoņi;
27 Anatotas vīri, simts divdesmit astoņi;
28 Bet-Asmavetas vīri, četrdesmit divi;
29 Kirjat-Jeārimas, Kefīras un Beerotas vīri, septiņi simti četrdesmit trīs;
30 Rāmas un Gebas vīri, seši simti divdesmit viens;
31 Mihmasas vīri, simts divdesmit divi;
32 Bēteles un Ajas vīri, simts divdesmit trīs;
33 otra Nebo vīri, piecdesmit divi;
34 otra Ēlāma dēli, tūkstoš divi simti piecdesmit četri;
35 Harima dēli, trīs simti divdesmit;
36 Jērikas vīri, trīs simti četrdesmit pieci;
37 Loda, Hadida un Ono ļaudis, septiņi simti divdesmit viens;
38 Senaas dēli, trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit.
39 Priesteri: Jedajas dēli no Ješuas nama, deviņi simti septiņdesmit trīs;
40 Immera dēli, tūkstoš piecdesmit divi;
41 Pašhura dēli, tūkstoš divi simti četrdesmit septiņi;
42 Harima dēli, tūkstoš septiņpadsmit.
43 Levīti: Ješuas dēli no Kadmiēla un no Hodavjas dēlu dzimtām, septiņdesmit četri.
44 Dziedātāji: Asafa dēli, simts četrdesmit astoņi.
45 Vārtu sargi: Šalluma dēli, Atera dēli, Talmona dēli, Akuba dēli, Hatitas dēli, Šobaja dēli, simts trīsdesmit astoņi.
46 Tempļa kalpotāji: Cihas dēli, Hasufas dēli, Tabaota dēli,
47 Kerosa dēli, Sias dēli, Padona dēli,
48 Lebanas dēli, Hagabas dēli, Šalmaja dēli,
49 Hanana dēli, Gidela dēli, Gahara dēli,
50 Reajas dēli, Recīna dēli, Nekodas dēli,
51 Gasāma dēli, Usas dēli, Pašeaha dēli,
52 Besaja dēli, Mehunītu dēli, Nefizītu dēli,
53 Bakbuka dēli, Hakufas dēli, Harhuras dēli,
54 Bacluta dēli, Mehidas dēli, Haršas dēli,
55 Barkosa dēli, Siseras dēli, Temaha dēli,
56 Neciaha dēli, Hatifas dēli.
57 Salamana kalpu dēli: Sotaja dēli, Sofereta dēli, Peridas dēli,
58 Jaālas dēli, Darkona dēli, Gidela dēli,
59 Šefatjas dēli, Hatila dēli, Poheret-Hacebajima dēli, Amona dēli.
60 Visu Tempļa kalpotāju un Salamana kalpu dēlu kopā bija trīs simti deviņdesmit divi.
61 Un šie ir, kas nāca no Tel-Melahas, Tel-Haršas, Kerubas, Adonas un Immeras, bet viņi nevarēja uzrādīt savas dzimtas un savu izcelsmi, vai viņi ir no Israēla:
62 Delajas dēli, Tobijas dēli, Nekodas dēli, seši simti četrdesmit divi.
63 Arī no priesteru dēliem: Habajas dēli, Hakoca dēli un Barzillaja dēli, kas bija ņēmis sievu no gileādieša Barzillaja meitām un tika nosaukts pēc viņa vārda.
64 Viņi gan meklēja savu sarakstu starp tiem, kas bija ierakstīti cilšu sarakstos, bet to neatrada, un viņus izslēdza no priesteru kārtas kā nešķīstus.
65 Zemes pārvaldnieks sacīja viņiem, lai viņi neēd no vissvētākā, līdz kamēr kāds priesteris neuzstāsies viņu labā ar urīmu un tumīmu.
66 Visā draudzē bija četrdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit dvēseļu,
67 bez viņu kalpiem un kalponēm, kuru bija septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi; viņiem bija divi simti četrdesmit pieci dziedātāji un dziedātājas.
68 Viņu zirgu skaits bija septiņi simti trīsdesmit seši, viņu mūļu – divi simti četrdesmit pieci;
69 viņu kamieļu bija četri simti trīsdesmit pieci un viņu ēzeļu – seši tūkstoši septiņi simti divdesmit.
70 Kādi no tēvu namu galveniem deva līdzekļus darbam: zemes pārvaldnieks nodeva dārgumu krātuvē tūkstoti zelta dareiku, piecdesmit slakāmos kausus, pieci simti trīsdesmit priesteru tērpu.
71 Un citi no tēvu namu galveniem darbam deva divdesmit tūkstošus zelta dareiku un divi tūkstošus divi simti sudraba minu.
72 Bet pārējie ļaudis deva divdesmit tūkstošus zelta dareiku, divi tūkstošus sudraba minu un sešdesmit septiņus priesteru tērpus.
73 Tā priesteri, levīti, vārtu sargi, dziedātāji, daži no ļaudīm un no Tempļa kalpotājiem un viss Israēls apmetās savās pilsētās. Kad septītais mēnesis bija pienācis, Israēla bērni visi bija savās pilsētās.