← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 66

1 Dziedātāju vadonim. Dziesma. Psalms.
2 Gavilējiet Dievam jūs, visas zemes! Dziediet Viņa Vārda godībai, veltījiet Viņam jo diženu cildinājumu!
3 Sakait Dievam: “Cik bijājami lieli ir Tavi darbi! Tavas varenības dēļ Tavā priekšā noliecas pat Tavi ienaidnieki!
4 Visa pasaule lai zemojas Tavā priekšā un dzied Tev, slavē Tavu Vārdu!” (Sela.)
5 Nāciet un raugiet Dieva darbus, kas ir tik liels Savā varā, valdīdams pār cilvēku bērniem!
6 Viņš pārvērta jūru par sausumu, sausām kājām varēja iet pāri upei; tādēļ mēs lai priecājamies par Viņu!
7 Viņš ir tas, kas valda mūžīgi Savā spēkā, Viņa acis nemitīgi vēro tautas; nepaklausīgie necelsies nemūžam. (Sela.)
8 Slavējiet, jūs tautas, mūsu Dievu! Un lieciet skaļi atskanēt Viņa slavai,
9 kas mūsu dvēselei devis dzīvību un mūsu kājām nav ļāvis slīdēt,
10 jo Tu mūs esi pārbaudījis, ak, Dievs, un esi mūs dzidrinādams kausējis, kā kausē sudrabu.
11 Tu esi ļāvis mums sapīties tīklā, licis smagas nastas uz mūsu kamiešiem;
12 Tu esi licis cilvēkiem celties pāri mūsu galvām, mums bija jāiet ugunī un ūdenī, un tomēr Tu beidzot mūs esi izvedis svabadībā.
13 Es iešu Tavā namā ar dedzināmiem upuriem, es Tev pildīšu savus solījumus,
14 kam manas lūpas ir atdarījušās, ko mana mute ir runājusi grūtā brīdī.
15 Es Tev nesīšu treknus dedzināmos upurus kopā ar aunu upuru smaržu, es Tev sagatavošu vēršus un āžus. (Sela.)
16 Nāciet, klausaities visi, kas Dievu bīstaties, es jums stāstīšu, ko Viņš ir darījis manai dvēselei!
17 Es Viņu piesaucu ar savu muti, un Viņa slava bija uz manas mēles.
18 Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad Tas Kungs, Visuvarenais, mani nebūtu uzklausījis.
19 Bet Dievs mani patiesi ir klausījis, ir ņēmis vērā manas lūgšanas.
20 Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūgšanu, nedz novērsis Savu žēlastību no manis!