← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 33

1 Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt!
2 Pateicieties Tam Kungam ar cītaru, spēlējiet Viņam uz desmitstīgu arfas!
3 Dziediet Viņam jaunu dziesmu! Skandiniet jauki ar bazūnēm!
4 Tiešām, taisni ir Tā Kunga vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības.
5 Viņš mīl taisnību un tiesu, zeme ir pilna Viņa žēlastības.
6 Ar Tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar Viņa mutes elpu.
7 Viņš sakrāj jūras ūdeņus kā kādā traukā, Viņš glabā straumes Savās krātuvēs.
8 Lai To Kungu bīstas visa pasaule, Viņa priekšā lai dreb visi zemes iedzīvotāji!
9 Jo Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās.
10 Tas Kungs izjauc tautu nodomus, Viņš sagrauj ļaužu padomu.
11 Bet Tā Kunga padoms pastāv mūžīgi, un Viņa sirds nodomi ir spēkā uz audžu audzēm.
12 Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš Sev izredzējis par īpašumu!
13 Tas Kungs raugās no debesīm, Viņš redz visus cilvēku bērnus;
14 no tās vietas, kur Viņa tronis, Viņš pārredz visus zemes iedzīvotājus;
15 Viņš īpatnēji izveidojis visu viņu sirdis un vēro visus viņu darbus.
16 Nedz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglābj varoni.
17 Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem: arī viņu spēka nepietiek glābiņam.
18 Redzi, Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa žēlastību,
19 lai Viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā.
20 Mūsu dvēsele gaida uz To Kungu, Viņš ir mūsu palīgs un vairogs.
21 Par Viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz Viņa svēto Vārdu.
22 Tava žēlastība, Kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz Tevi!