← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Soģu 8

1 Bet Efraima vīri sacīja viņam: “Kādēļ tu esi mums tā darījis, kāpēc tu mūs neaicināji tad, kad tu gāji karot pret Midiānu?” Un tie ar viņu stipri bārās.
2 Tad viņš tiem sacīja: “Ko tad es esmu tagad tādu veicis, salīdzinot ar jums? Vai Efraima beidzamais salasījums nav labāks kā Abiēzera pirmās ražas?
3 Dievs ir jūsu rokā nodevis Midiāna vadoņus Orebu un Seēbu, un kā gan es būtu spējis tā rīkoties kā jūs?” Un, viņam šādus vārdus runājot, beidzot viņu dusmas pret viņu aprima.
4 Kad Gideons nāca pie Jordānas un bija jau pārgājis pāri ar tiem trīs simti vīriem, kas bija pie viņa un kas bija piekusuši no vajāšanas,
5 tad viņš lūdza Sukotas vīrus: “Dodiet tiem ļaudīm, kas man seko, dažus klaipus maizes, jo viņi ir piekusuši – es vajāju Zebu un Calmunnu, Midiāna ķēniņus.”
6 Bet Sukotas vadoņi atbildēja: “Vai tad Zeba un Calmunnas dūres ir jau tavā rokā, ka mums būs dot tavam karapulkam maizi?”
7 Tad Gideons atbildēja: “Lai paliek tā! Ja Tas Kungs Zebu un Calmunnu nodos manā rokā, tad es jūsu miesas kulšu ar tuksneša ērkšķiem un dadžiem.”
8 Un no turienes viņš devās augšā uz Penuēlu un runāja ar tiem tāpat, bet Penuēlas vīri tam atbildēja gluži tāpat, kā Sukotas vīri bija atbildējuši.
9 Un viņš sacīja arī Penuēlas vīriem: “Kad es sveiks atgriezīšos, tad es šo nocietinājumu noārdīšu.”
10 Bet Zeba un Calmunna atradās Karkorā, un kopā ar viņiem bija to karaspēks ap piecpadsmit tūkstoši vīru, visi, kas bija palikuši pāri no austrumu vīru nometnes, jo simts divdesmit tūkstoši vīru, zobena nesēji, bija krituši.
11 Un Gideons devās pa tuksneša sirotāju ceļu austrumos no Nobas un Jogbehas, uzbruka un sakāva viņu karaspēku nometnē tai brīdī, kad tiem šķita, ka tā ir droša.
12 Un Zeba un Calmunna bēga, bet viņš tos vajāja un sagūstīja abus Midiāna ķēniņus – Zebu un Calmunnu; un visu karaspēku viņš izkliedēja.
13 Tad Gideons, Joasa dēls, griezās atpakaļ pa augšējo ceļu pāri kalniem.
14 Un tur viņš notvēra kādu zēnu no Sukotas vīru pulka, un viņš to izjautāja, un tas viņam uzrakstīja gan Sukotas vadoņus, gan viņas vecajus, septiņdesmit septiņus vīrus.
15 Un tad viņš nonāca pie Sukotas vīriem un sacīja: “Te nu tagad ir Zeba un Calmunna, kuru dēļ jūs mani nievājāt, sacīdami: vai Zebas un Calmunnas dūres ir jau tavā rokā, ka mums jau tagad taviem piekusušiem vīriem ir jādod maize?”
16 Tad viņš lika satvert pilsētas vecajus, ņēma tuksneša ērkšķus un dadžus, un viņš lika iepazīt tos Sukotas vīriem.
17 Bet Penuēlas nocietinājumu viņš nojauca, un pilsētas vīrus viņš nokāva.
18 Tad viņš teica Zebam un Calmunnam: “Kā izskatījās tie vīri, ko jūs esat Tāborā nokāvuši?” Tie atbildēja: “Tie visi bija gluži tādi kā tu, ikviens savā izskatā kā ķēniņa dēls.”
19 Tad viņš sacīja: “Tie bija mani brāļi, manas mātes dēli. Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, ja jūs būtu saudzējuši viņu dzīvības, es jūs nenokautu!”
20 Un viņš sacīja Jeteram, savam pirmdzimtajam dēlam: “Celies, nokauj tos!” Bet zēns neizvilka savu zobenu, jo viņš baidījās, tāpēc ka viņš bija vēl jauns.
21 Tad Zeba un Calmunna sacīja: “Celies tu pats un nodur mūs, jo, kāds vīrs, tāds ir viņa spēks!” Tad Gideons cēlās un nokāva Zebu un Calmunnu, un viņš noņēma mēnestiņus, kas bija ap viņu kamieļu kakliem.
22 Un Israēla vīri sacīja Gideonam: “Esi tu mums ķēniņš, tu un tavs dēls, un tava dēla dēls, jo tu mūs esi izpestījis no Midiāna rokas.”
23 Bet Gideons tiem atbildēja: “Es negribu būt jūsu ķēniņš, un arī mans dēls nevaldīs pār jums; Tas Kungs ir jūsu ķēniņš.”
24 Un Gideons tiem sacīja: “Es tomēr kaut ko lūgšu no jums: dodiet man ikviens savu gredzenu no sava laupījuma.” Jo tie valkāja zelta gredzenus, tāpēc ka bija ismaēlieši.
25 Un viņi atbildēja: “Labprāt, mēs dosim.” Un tie izklāja kādu tērpu un uz tā meta katrs vienu gredzenu no sava laupījuma.
26 Šo pieprasīto zelta gredzenu svars bija tūkstoš septiņi simti zelta seķeļu, neieskaitot mazos mēnešus un auskarus, un purpura tērpus, ko bija valkājuši Midiāna ķēniņi, neieskaitot arī kaklu ķēdes, kas bija ap kakliem viņu kamieļiem.
27 Un Gideons no tā darināja dārgu efodu, un viņš to novietoja Ofrā, savā pilsētā; un viss Israēls ar to piekopa tur elka kalpību, un tas Gideonam un viņa namam kļuva par slazda valgu.
28 Bet midiānieši tomēr bija pazemoti Israēla bērnu priekšā, un tie nespēja vairs savu galvu pacelt; zemei bija miers četrdesmit gadus, kamēr Gideons dzīvoja.
29 Un Jerubbaals, Joasa dēls, nogāja un dzīvoja savā namā.
30 Gideonam bija septiņdesmit dēlu, kas bija no viņa gurniem nākuši, jo viņam bija daudz sievu.
31 Arī viņa blakussieva, kas tam bija Sihemā, dzemdēja viņam dēlu, un viņš nosauca to vārdā Abimelehs.
32 Un Gideons, Joasa dēls, nomira sirmā vecumā un tika apglabāts sava tēva Joasa kapa vietā – abiēzeriešu Ofrā.
33 Bet, kad Gideons bija nomiris, tad Israēla bērni noklīda uz neceļiem un netikli kalpoja baaliem un izveidoja Baal-Berītu sev par dievu.
34 Un Israēla bērni nepieminēja To Kungu, savu Dievu, kas patiešām viņus bija izglābis no visu viņu apkārtējo ienaidnieku rokas.
35 Viņi arī neapgājās labi ar Jerubbaala, tas ir, Gideona, namu, neievērodami to labo, ko viņš bija Israēlam darījis.