Ticības pamati, Bībeles pamatpatiesības, Bībele

Sola scriptura – vienīgi Svētie Raksti.

Solo gratia vienīgi no žēlastības iemantojam Debesu valstību.

Sole fide  – vienīgi ticība.

Taisnošana iegūstama: solo gratia, solo fide, solus Christus.
Tikai žēlastībā, tikai ticībā, tikai Kristus!

Mēs turamies pie 66 Bībeles grāmatu kanona, kas nesatur apokrifus. Bībelē noteiktos morāles standartus, Vecās Derības desmit baušļus un Jaunās Derības mīlestības bausli uzskatām par negrozāmu kristīga cilvēka dzīves normu.

Ticam vienai vienīgai Kristus Miesai cauri gadsimtiem. Atzīstot, ka līdzīgi dzīvam organismam, tā nevar būt statiska un pilnībā nemainīga. Draudzei ir jāaug un jāattīstās, sekojot Kunga Jēzus kā labā Gana vadībai, neignorējot cilvēces attīstību un zinot – lai gan Dieva principi paliek nemainīgi, metodes, kuras Viņš lieto šodien, atšķiras no pagātnē lietotajām.

Ticam, ka “patiesā baznīca ir visi cilvēki, kuri šeit un tur, visās pasaules malās no saules lēkta līdz rietam patiesi tic uz Kristu, visi tie, kuriem ir viens Evaņģēlijs, viens Kristus, vienāda kristība un sakraments, kurus vada viens Svētais Gars, lai arī viņu ceremonijas ir atšķirīgas” – (Katoliskās Baznīcas Katehisms).

Ticam mācībai par iespēju katram ticīgajam personīgi piedzīvot Svēto Garu un Viņa dāvanas, kuru 20.gs. sākumā Pasaules Draudžu Padome atzina par patiesi kristīgu. Taču mēs stingri pastāvam uz iepriekš minēto sola scriptura principu, ka katras garīgās izjūtas vai piedzīvojumi ir jāpārbauda Rakstītā Vārda gaismā, kas ir augstākā autoritāte visu garīgo piedzīvojumu vai izpausmju izvērtēšanā.

Ticam, ka lielākais brīnums ir  – cilvēka piedzimšanu no augšienes jeb pāriešanu no nāves dzīvībā, ko viņš piedzīvo, atverot sirdi Kristum kā savam Kungam un Glābējam.

Ticam, ka katram ticīgajam ir tiesības iegūt personīgu reliģisko pieredzi ar Dievu. Atgriešanos no grēkiem pie Dieva uzskatām par pamata pieredzi cilvēka ceļā pie Dieva. Ar šo notikumu cilvēka dzīve nebeidzas, bet ir labs pamats ikdienas staigāšanai ticībā un paklausībā Dievam, un Draudze ir neaizstājams palīgs tālākajā garīgās pieaugšanas procesā.

Ticam, ka katrs kristietis ir aicināts atrasties “pilna laika kalpošanā” kā Jēzus māceklis un Viņa dāvātās glābšanas liecinieks. Pilnībā piekrītam Z. Hermanim, kurš kristietību redz “kā dzīves veidu patiesībā, kā dzīvi pielūgšanā, ticības paklausībā un sadraudzībā”. (Zasse, Hermanis. Kas ir Luterisms?)

Kristība

Mūsu prakse nav pieaugušo kristīšana pretstatā zīdaiņu kristīšanai, bet tikai to personu kristīšana, kuras spējīgas veikt un ir veikušas savu personīgo nodošanos Kristum ticībā. Kristību praktizējam pagremdējot, vadoties:

Rom 6:4 Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.

Plašāks apraksts par Ūdenskristībām.

Svētais vakarēdiens

Svēto Vakarēdienu uzskatām par nozīmīgu sakramentu vai “iestādījumu”, kas labāk uzsver šo rituālu raksturu, kuru Draudze veic paklausībā Kristus pavēlei.

Uzzini vēl:
Ar ticību saistīti jautājumi
Draudzes redzējums par Izraēlu
Svarīgas rakstu vietas
Bībeles pamatpatiesības