Katram bērnam ir svētdienas skolas grāmatiņa ar tēmām, kuras kopā ar vecākiem var pārskatīt un izpildīt uzdevumus, un kastīte, kurā var krāt un likt katra mēneša tēmas ceļojuma priekšmetu.


priekavests_2018_166

TĒMA – KALPOŠANA

Tieši tāpat, kā katrai radītai vai veidotai lietai, arī mums ir savs uzdevums, tikai mūsu uzdevums ir īpašs, jo arī mēs esam īpaši. Esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Neviens no mums nav nejaušība! Dievs mīl katru no mums, Viņš mīl tieši tevi! Viņš domāja par tevi, kāds tu būsi, ko tu darīsi, kādas būs tavas prasmes, spējas, talanti, ko tu pratīsi vislabāk. Kad mēs ar tevi, ieradāmies šajā pasaulē, mēs katrs ieradāmies ar dāvanu no Dieva! Dievs radīja mūs labiem darbiem! Viņš vēlas, lai lietojam savus talantus, prasmes, spējas kalpojot Viņam un cilvēkiem mums apkārt!

RAKSTU VIETA

Mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu..” Efeziešiem 2:10

CEĻOJUMU KASTĪTES PRIEKŠMETS

kastiite_apriilis

 

 

priekavests_2018_161

TĒMA – SLAVĒŠANA UN PATEICĪBA

Pateicība ir atslēga, kas atver durvis pie Dieva. Ja mūsu sirds ir pilna ar pateicību Dievam, mēs to izsakām Dievam Viņu slavējot. Slavējot mēs kļūstam drosmīgāki un spēcīgāki, un velns bēg no mums.

RAKSTU VIETA

“Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba…” 1.Tesaloniķiešiem 5:18

CEĻOJUMU KASTĪTES PRIEKŠMETS

priekavests_2018_163

 

priekavests_2018_012

TĒMA – LŪGŠANA

Lūgšana ir saruna ar Dievu. Tāpat kā komunicējam ar saviem draugiem, tāpat varam sarunāties ar savu Debesu Tēvu. Nav svarīgi, kurā vietā atrodamies vai cik vēls vakars jau pienācis, Dievs dzird un uzklausa mūsu izteikto lūgšanu! Lūgt varam Jēzus Vārdā, ticībā, ka mūsu lūgšana ir sadzirdēta un atbilde no Dieva jau ir ceļā! Ja lūgšana skan līdzīgi kā saruna ar draugu, tad ir svarīgi atcerēties, ka mēs nelūdzam tikai, lai Dievs kaut ko dara vai dod mums, bet ir svarīgi, lai savā lūgšanā mēs pajautājam arī to, ko domā Viņš, kas ir Viņa sirdī!

RAKSTU VIETA

“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsiet; klaudziniet, tad jums taps atvērts.” Mateja ev. 7:7

CEĻOJUMU KASTĪTES PRIEKŠMETS

priekavests_2018_016

 

 

priekavests_2018_010

TĒMA – SVĒTDZĪVE

Grēks mūs šķir no Dieva. Bet Dievs piedod grēkus, ja atzīstam, ka esam grēkojuši un lūdzam Viņam piedošanu par tiem. Kad saņemam Dieva piedošanu un brīvību no grēka varam pieņemt lēmumu palikt svēti paklausot Dievam un darīt to ko Viņš ir teicis Savā Vārdā.

RAKSTU VIETA

“Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti” 1 Tesaloniķiešiem 4:3

CEĻOJUMU KASTĪTES PRIEKŠMETS

priekavests_2018_160

 

 

priekavests_2017_0345

TĒMA – BĪBELE

Bībele ir Dieva iedvesmots, cilvēku pierakstīts Dieva vārds! Tā sastāv no divām galvenajām daļām – Vecās un Jaunās derības. Lasot Bībeli mēs varam iepazīt savu Kungu Jēzu Kristu, uzzināt daudz ko aizraujošu par Dieva varenību un atrast atbildes uz savas dzīves svarīgajiem jautājumiem.

RAKSTU VIETA

“Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi!” Jes. 40:8

CEĻOJUMU KASTĪTES PRIEKŠMETS

priekavests_2017_0354

 

 

 

priekavests_2017_0343

TĒMA – KĀDS IR DIEVS?

Šajā nodarbībā runājām par to, kā Dievs vienmēr var būt man un tev līdzās. Uzzinājām, ka Dievs ir visu zinošs, visur esošs un visu varens un rūpējas par mani un tevi.

RAKSTU VIETA

“Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi” Psalms 139:3

CEĻOJUMA KASTĪTES PRIEKŠMETS

priekavests_2017_0355