Ebrejiem 12:6 Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem.

Kristiešu sarunās bieži izskan ideja, ka Dievs cilvēkus pārmāca un disciplinē ar dažādu grūtību palīdzību. Daži apgalvo, ka cilvēku dzīvē tās var sūtīt gan Dievs, gan velns. Vai slimības, traģēdijas un nelaimes mums vajadzētu uztvert kā Dieva sūtītas? Kā zināt vai problēma, ar kuru saskaries, ir nākusi no velna, un tai vajadzētu stāties pretī, vai no Dieva, un tai vajadzētu padoties?

Bībelē daudzviet lietotais vārds “pārmācīt” burtiski nozīmē trenēt, audzināt, izglītot, mācīt un disciplinēt. Apskatot vairākas rakstu vietas, kur šis vārds lietots, mēs varam iegūt kopainu par tā nozīmi kontekstā.

Efeziešiem 6:4 Tēvi, nekaitinait savus bērnus, bet audzinait un pamācait tos būt paklausīgiem Tam Kungam.

2.Timoteja 2:24-25 Mūsu Kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt [..] tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus.

Titam 2:11-12 Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā.

Bībeliskā vārda “pārmāca” Jaunās Derības koncepts ir sekojošs: Tas Kungs audzina un māca mūs caur Savu Vārdu. Dieva audzināšanas metode Vecajā Derībā iekļāva arī fizisku sodu, bet Jaunajā Derībā Viņš to dara tikai un vienīgi caur Savu Vārdu.

Cilvēki neizprot Dieva audzināšanas metodi, jo nepazīst Viņu. Apskatot vēstuli Ebrejiem 12. nodaļu kontekstā redzam, ka tās autors nerunā par nelaimēm, kuras Dievs sūta mūsu dzīvēs. Tieši pretēji, vēstule tie rakstīta, lai celtu, koriģētu un pamācītu lasītājus pretoties kārdinājumiem un neatmest Dieva žēlastību. (Ebrejiem 12:4, 14)

Veids, kā Dievs mūs pārmāca, pielīdzināms tam, kā tēvs disciplinē savu bērnu. Pēriens, iespējams, ir efektīva disciplinēšanas metode bērnībā, bet pieaugušais tiek pamācīts ar vārdiem un piemēru. Pretošanās kārdinājumiem un cīņa par apsolījumu piepildīšanos bieži līdzinās cīņai un prasa pielikšanos.

Ebrejiem 12:8 Bet, ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni.

Autors atkal runā par instruktāžu vai audzināšanu, kuru veic Dieva Vārds. Tie, kuri nepieņem Dieva Vārdu, lai tiktu caur to mācīti un mainīti, un nepretojas kārdinājumiem nav dēli un tiem nav attiecības ar Tēvu. Dēli pieņem Tēva pamācību.

“Tāpēc paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus…” (Ebrejiem 12:12) Citiem vārdiem, turieties! Jūs varat uzvarēt! Tas ne vienmēr ir patīkami, brīžiem tu jutīsies tā, it kā tiktu disciplinēts, bet tas ir tā vērts. Saproti, ka slimības un nelaimes vēl nevienu nekad nav darījušas labāku. Tās nāk vienīgi lai zagtu, nokautu un nomaitātu, bet Dievs mums ir devis Savu Vārdu, lai mūs pamācītu un darītu pilnīgus.

2.Timotejam 3:16-17 Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.