2018_lugsana_03

Savas kalpošanas laikā Jēzus atklāja Tēvu – dziedinot slimos, atbrīvojot saistītos un sludinot Dieva Vārda patiesības. Spilgtākais un garākais no Viņa sprediķiem pazīstams ar nosaukumu “Kalna sprediķis”, bet šajā rakstā vēlamies koncentrēties uz kalna sprediķa daļu, kurā Jēzus Saviem mācekļiem mācīja lūgt Dievu.

Apskatīsim Kalna sprediķa kontekstu. Jēzus šos vārdus runāja uz mācekļiem, kuri vēl dzīvoja pakļauti Vecās Derības likumiem. Jēzus vēl nebija krustā sists, miris, augšāmcēlies un nebija izlējis Svēto Garu ticīgo sirdīs. Viens no kalna sprediķa galvenajiem pieturas punktiem ir cilvēka sirds stāvoklis, kuru Bauslība nebija spējīga mainīt. Problēma bija cilvēka sirds, kuru izmainīt varēja tikai un vienīgi piedzimšana no augšienes.

Kunga lūgšana

Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Mt 6:9-13

Lūgšanas ievadvārdi nenorāda, ka minētā lūgšana tika dota mācekļiem, lai viņi to vienkārši iemācītos no galvas un skaitītu pie katras nepieciešamības, bet tas ir paraugs, kas atklāj ļoti svarīgus lūgšanas principus. Mācekļi vairākkārt Jēzum bija prasījuši, lai Viņš tiem mācītu pareizi lūgt Dievu, tāpēc caur šiem vārdiem Viņš tiem sniedza pamatprincipus. Apskatīsim tos:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. – Mt 6:9

Jēzus mūs lūgšanā, visupirms, aicina atzīt savu dievbērnības stāvokli (Rom 8:15), mums vēršoties pie Dieva kā pie mīloša Tēva. Kā arī neaizmirst, ka Dievs nav tikai mans, bet mūsu Tēvs, stiprinot vienotību draudzē.

Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. – Mt 6:10

Dievs savu gribu ir atklājis savā Vārdā (2 Pēt 3:9), tāpēc Jēzus mūs pamāca lūgt saskaņā ar Viņa Vārdu un iestāties par to, lai Dieva valstība izplatītos uz zemes un mūsu personīgajā dzīvē – domās, vārdos un rīcībā.

su dienišķo maizi dodi mums šodien. – Mt 6:11

Debesu Tēvs gādā par mums. Jēzus iedrošina mūs lūgt par savām ikdienas vajadzībām, lai mēs saņemtu gudrību un palīdzību īstajā laikā (Ebr 4:16), mācoties dzīvot ticībā un pilnībā uzticoties Dievam ik dienas (Mt 6:30).

Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. – Mt 6:12

Piedošana ir kristieša dzīvesveids. Jēzus aicina mūs atzīt savus grēkus (1Jņ 1:9), un mācīties piedot citiem (Mk 11:25-26), lūgšanā pastāvot uz savu taisnības pozīciju Jēzū Kristū. (Ef 2:8-9).

Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. – Mt 6:13

Dievs nav kārību un kārdināšanu avots (Jēk 1:13). Jēzus mūs pamāca lūgt pēc Dieva vadības ikdienā, lai mēs spētu izvairīties ļaunuma, bet, dzīvojot Svētā Gara spēkā, stāties pretī ļaunajam (Jēk 4:7).

Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. – Mt 6:13

Mēs sākam lūgšanu ar pateicību un Dieva godināšanu, un noslēdzam lūgšanu – visu godu un slavu atdodot Viņam (Mt 6:13), jo ticam, ka to ko esam lūguši, mēs saskaņā ar Viņa Vārdu (Mt 7:7-8) saņemam.

Ņemsim vērā Jēzus dotos lūgšanas principus un gādāsim, lai mūsu personīgais lūgšanas laiks, kā arī kolektīvais draudzē vai mazajā grupā kļūtu aizvien kvalitatīvāks un dzīvāks, nostiprinot attiecībās ar Tēvu Jēzū Kristū.