← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1. Laiku 5

1 Un Rūbena, Israēla pirmdzimtā, dēli, – jo viņš bija pirmdzimtais dēls, bet, tāpēc ka viņš bija aptraipījis ar negodu sava tēva guļasvietu, viņa pirmdzimtība tika atdota Jāzepa, Israēla dēla, dēliem; bet viņš netika ierakstīts ciltsrakstos kā pirmdzimtais,
2 jo Jūda bija varenākais starp saviem brāļiem, un no viņa nāca valdnieks, bet pirmdzimtība piederēja Jāzepam, –
3 un Rūbena, Israēla pirmdzimtā, dēli bija Hanohs, Pallus, Hecrons un Karmijs.
4 Joēla dēls bija Šemaja, tā dēls Gogs, un tā dēls Šimejs,
5 un tā dēls Miha, un tā dēls Reaja, un tā dēls Baals,
6 un tā dēls Beēra, ko Asīrijas ķēniņš Tiglat-Pilesers izveda; viņš bija rūbeniešu vadonis.
7 Bet viņa brāļi pēc savām dzimtām, kā viņi pēc izcelšanās bija ierakstīti savos ciltsrakstos, bija: galvenais – Jehiēls, tad Zaharja,
8 tad Bela, Azas dēls, tas Šemas dēls, un tas Joēla dēls. Bela dzīvoja Aroerā un līdz Nebo kalnam un Baal-Meonai.
9 Uz austrumiem viņš dzīvoja līdz pieejai tuksnesim, kas stiepjas no Eifratas upes, jo viņu ganāmie pulki bija savairojušies Gileādas zemē.
10 Un Saula laikā tie karoja ar hagariešiem; un, kad šie bija krituši no viņu rokas, tad tie dzīvoja viņu telšu nometnēs pa visu Gileādas austrumu apgabalu.
11 Un Gada bērni dzīvoja tiem pāri pretī Basanas zemē līdz Šalkai.
12 Joēls bija galvenais, Šafāms bija otrais, tad Jaānajs un Šafats Basanā.
13 Un viņu brāļi pēc viņu dzimtām bija Mihaēls, Mešullāms, Šeba, Jorajs, Jākans, Zia un Ēbers, septiņi.
14 Šie bija Būza dēla, Jahdo dēla, Ješišaja dēla, Mihaēla dēla, Gileāda dēla, Jaroaha dēla, Hūrija dēla, Abihaila dēli.
15 Ahijs, Abdiēla dēls, Gunija dēladēls, bija viņu tēva nama galvenais.
16 Un viņi dzīvoja Gileādā, Basanā un tās mazajās pilsētās, un visā Šaronas apgabalā, līdz tās robežām.
17 Šie visi bija ierakstīti ciltsrakstos Jūdas ķēniņa Jotāma un Israēla ķēniņa Jerobeāma laikā.
18 Un Rūbena dēlu un gadiešu, un Manases puscilts, varonīgu karotāju, kas varēja nest lielo vairogu un zobenu un šaut ar loku un bija kaujai apmācīti, – tādu bija četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit, kas gāja karā.
19 Un tie karoja pret hagariešiem un pret Jeturu, Nafišu un Nodabu.
20 Un tiem tika sniegta palīdzība, un viņu rokās tika nodoti hagarieši un visi, kas bija ar tiem, jo viņi bija kaujas laikā piesaukuši Dievu, un Viņš ļāvās pielūgties, tāpēc ka viņi uz Viņu paļāvās.
21 Viņi tad pievāca kā laupījumu hagariešu ganāmos pulkus: piecdesmit tūkstošus kamieļu, divi simti piecdesmit tūkstošus sīklopu un divus tūkstošus ēzeļu, un simts tūkstošus vīru.
22 Un tur bija daudz kritušo, jo karš bija no Dieva. Un tad tie apmetās viņu vietā līdz izvešanai.
23 Un Manases puscilts piederīgie dzīvoja zemē no Basanas līdz Baal-Hermonam un līdz Senīram un Hermona kalnam. Un viņu bija daudz.
24 Un šie bija viņu tēvu namu galvenie: Ēfers, Jišijs, Ēliēls, Azriēls, Jeremija, Hodavja un Jahdiēls – varonīgi karotāji, vīri ar vārdu, savu tēvu namu galvenie.
25 Bet viņi lauza uzticību savam tēvu Dievam un netikli dzinās pakaļ šīs zemes iedzīvotāju dieviem, ko Dievs viņu priekšā bija izdeldējis.
26 Tad Israēla Dievs modināja Asuras ķēniņa Fūla garu un Asuras ķēniņa Tiglat-Pilesera garu, un tie aizveda gūstā rūbeniešus, gadiešus un Manases puscilti; viņi noveda tos uz Halahu, uz Haboru un Haru, un līdz pat Gozanas upei, līdz pat šai dienai.
27 Un Levija dēli bija Geršons, Kehats un Merārijs.
28 Un Kehata dēli bija Amrāms, Jihars, Hebrons un Usiēls.
29 Un Amrāma dēli bija Ārons un Mozus, un viņu māsa bija Mirjama. Un Ārona dēli bija Nadabs, Abijs, Ēleāzars un Ītamārs.
30 Ēleāzars dzemdināja Pinehasu, un Pinehass dzemdināja Abišuju,
31 un Abišujs dzemdināja Bukiju, un Bukijs dzemdināja Usiju,
32 un Usijs dzemdināja Zerahju, un Zerahja dzemdināja Merajotu,
33 un Merajots dzemdināja Amarju, un Amarja dzemdināja Ahitubu,
34 un Ahitubs dzemdināja Cadoku, un Cadoks dzemdināja Ahimaācu,
35 un Ahimaācs dzemdināja Asarju, un Asarja dzemdināja Johananu,
36 un Johanans dzemdināja Asarju, un tas ir tas, kas kalpoja kā priesteris Templī, ko Salamans bija Jeruzālemē uzcēlis.
37 Un Asarja dzemdināja Amarju, un Amarja dzemdināja Ahitubu,
38 un Ahitubs dzemdināja Cadoku, un Cadoks dzemdināja Šalumu,
39 un Šalums dzemdināja Hilkiju, un Hilkija dzemdināja Asarju,
40 un Asarja dzemdināja Seraju, un Seraja dzemdināja Jehocadaku,
41 un Jehocadaks devās līdzi, kad Tas Kungs ar Nebukadnēcara roku izveda Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotājus.