← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

4.Mozus 10

1 Un Tas Kungs runāja uz Mozu:
2 “Taisi sev divas sudraba taures; tās tev būs izkalt no tīra sudraba, un tās lai tev kalpo draudzes sasaukšanai un nometnes pacelšanai.
3 Tiklīdz abas pūtīs, tad visai draudzei būs pie tevis sapulcēties Saiešanas telts durvīs;
4 bet, ja vienu vien pūtīs, tad lai pie tevis sapulcējas Israēla virsnieki, kuriem ir pakļauti vīru tūkstoši.
5 Bet, kad jūs ar varenu skaņu pūtīsit, tad lai ceļas tā nometnes daļa, kas apmetusies pret austrumiem.
6 Bet, kad otro reizi tiks trauksme pūsta, tad lai ceļas tās nometnes, kas apmetušās pret dienvidus pusi, un lai dodas ceļā. Trauksme jāpūš posmiem, kad viņiem jādodas ceļā.
7 Bet, ja grib sasaukt draudzi, tad tas jādara pūšot, tomēr ne tik stipri, kā ceļot trauksmi.
8 Un priesteriem, Ārona dēliem, ir jāpūš taures, un tas lai ir mūžīgs likums arī jūsu pēcnācējiem.
9 Un, kad jūs ejat karā par savu zemi pret ienaidnieku, kas jūs ir apspiedis, tad saceliet trauksmi ar taurēm, un tad Tas Kungs, jūsu Dievs, jūs pieminēs, un jūs tiksit izglābti no saviem ienaidniekiem.
10 Un tāpat arī savās prieka dienās un savos svētku laikos, un savos Jaunā mēness svētkos pūtiet savas taures, tāpat arī savus dedzināmos un kaujamos pateicības upurus nesot, lai jūsu Dievs jūs piemin. – Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs!”
11 Un notika otrā gada otrā mēneša divdesmitajā dienā, ka mākonis no Liecības mājokļa pacēlās.
12 Un Israēla bērni cēlās pēc saviem pulkiem un devās projām no Sinaja tuksneša; bet mākonis nolaidās Pāranas tuksnesī.
13 Tā tie pirmo reizi devās projām, klausīdami Tā Kunga pavēlei caur Mozu.
14 Un pirmā zem sava karoga cēlās Jūdas nometne ar saviem pulkiem, šī karapulka priekšgalā bija Nahšons, Aminādaba dēls.
15 Un Isašara cilts karapulka priekšgalā bija Netaneēls, Zuāra dēls.
16 Un Zebulona cilts karapulka priekšgalā bija Ēliābs, Helona dēls.
17 Un mājoklis tika nocelts, tad cēlās Geršona dēli un Merārija dēli un nesa mājokli.
18 Pēc tam savu karogu pacēla Rūbena nometne ar saviem pulkiem, šī karapulka priekšgalā bija Ēlicūrs, Šedeura dēls.
19 Un Simeona cilts karapulka priekšgalā bija Šelumiēls, Curišadaja dēls.
20 Gada cilts karapulka priekšgalā bija Ēliasafs, Deguēla dēls.
21 Tad ceļā devās kehatieši, svētnīcas svēto lietu nesēji, un mājoklis atkal tika uzcelts, kamēr tie atnāca.
22 Tad savas cilts karapulka karogu līdz ar saviem pulkiem pacēla Efraima ļaudis; un viņu priekšgalā gāja Ēlišāms, Amihuda dēls.
23 Un ar Manases cilts karapulku gāja Gamaliēls, Pedacūra dēls.
24 Un ar Benjamīna cilts karapulku gāja Abidans, Gideona dēls.
25 Tad sava karapulka karogu pacēla Dana cilts, lai noslēgtu visu karapulku gājienu ar saviem pulkiem, un to priekšgalā bija Ahiēzers, Amišadaja dēls.
26 Un ar Ašera cilts karapulku bija Pagiēls, Ohrana dēls.
27 Bet ar Naftaļa cilts karapulku bija Ahīra, Einana dēls.
28 Tā Israēla bērni cēlās, pēc saviem pulkiem, un tie devās ceļā.
29 Un Mozus sacīja Hobabam, Reguēla dēlam, savas midiāniešu sievas tēvam: “Mēs dodamies ceļā uz to vietu, par ko Tas Kungs ir sacījis: Es to jums došu. – Nāc kopā ar mums, mēs tev palīdzēsim, jo Tas Kungs ir apsolījis labu darīt Israēlam.”
30 Bet viņš atbildēja: “Es gan neiešu, jo es gribu iet tikai uz savu zemi un pie saviem radiem.”
31 Bet Mozus viņam sacīja: “Neatstājies no mums, jo, tāpēc ka tu zini, kur mums tuksnesī ir jāapmetas, tu esi mūsu acs.
32 Un notiks, ja tu iesi ar mums un mums nāks labums, ar ko Tas Kungs grib mūs svētīt, tad arī mēs tev varam dot kādu labumu.”
33 Un tie cēlās no Tā Kunga kalna triju dienu gājumu, un Tā Kunga derības šķirsts tika tiem nests pa priekšu triju dienu gājumā, lai izmeklētu viņiem apmešanās vietu;
34 un Tā Kunga mākonis bija pār viņiem dienā, kad tie no nometnes cēlās ceļam.
35 Un notika, kad šķirsts tika nests, tad Mozus sacīja: “Celies, Kungs, lai Tavi ienaidnieki tiek izklīdināti, un tie, kas Tevi ienīst, lai bēg Tava vaiga priekšā!”
36 Bet, ja šķirsts apstājās uz vietas, tad viņš sacīja: “Atgriezies, Kungs, pie Israēla pulku tūkstošiem!”