← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Filipiešiem 1:1-11

1 Pāvils un Timotejs, Kristus Jēzus kalpi, visiem svētajiem Kristū Jēzū, kas ir Filipos, arī bīskapiem un diakoniem:
2 lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.
3 Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros,
4 vienmēr katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams,
5 par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim brīdim,
6 būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.
7 Tā man piederas domāt par jums visiem, jo es jūs nesu savā sirdī – gan savās saitēs, gan aizstāvot un nostiprinot evaņģēliju, jūs visus, kas kopā ar mani esat dalībnieki žēlastībā.
8 Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem ar Kristus Jēzus sirsnību.
9 Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienumēr, pāri plūzdama, pieaugtu visā atziņā un izjūtā,
10 ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami,
11 ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli, Dievam par godu un slavu.