← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Psalms 145

1 Dāvida slavas dziesma. Es Tevi augsti teikšu, mans Dievs, Tu ķēniņ, un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam!
2 Ik dienas es Tevi teikšu un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam!
3 Liels ir Tas Kungs un augsti teicams, neizdibināma ir Viņa varenība.
4 Paaudžu paaudzes slavēs Tavus darbus un paudīs Tavu varu.
5 Es teikšu Tavas godības diženo varenību un dziedāšu par Taviem brīnuma darbiem.
6 Ļaudis runās par Taviem lieliskajiem darbiem, un es sludināšu Tavu varenību.
7 Tavas lielās lēnības piemiņu teiktin teiks un Tavu taisnību slavēs ar dziesmām.
8 Žēlīgs un žēlsirdīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un pilns lēnības.
9 Tas Kungs ir labsirdīgs pret visiem, un Viņa žēlastība aptver visus Viņa radījumus.
10 Visiem Taviem darbiem būs Tevi, Kungs, teikt, un Taviem svētajiem būs Tevi daudzināt.
11 Viņi izteiks Tavas valstības godību un runās par Tavu varu,
12 lai cilvēku bērniem top zināmi Tavi varenie darbi un Tavas valstības brīnišķais spožums un godība.
13 Tava valstība ir uz mūžīgiem laikiem, un Tava valdīšana paliek uz radu radiem. Uzticamības pilns ir Tas Kungs Savos vārdos un svēts visā Savā rīcībā.
14 Tas Kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara atkal taisnus visu nomākto stāvus.
15 Visas acis gaida uz Tevi, un Tu viņiem dod viņu barību savā laikā;
16 Tu atver Savu roku un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu.
17 Tas Kungs ir taisns visos Savos ceļos un svēts visos Savos darbos.
18 Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā.
19 Viņš izpilda, ko vēlas tie, kas Viņu bīstas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem.
20 Tas Kungs pasargā visus, kas Viņu mīl, bet Viņš iznīcinās visus bezdievīgos.
21 Mana mute paudīs Tā Kunga slavu, un visa miesa lai teic Viņa svēto Vārdu mūžīgi mūžam! Mēs slavējam To Kungu tagad un mūžīgi! Alelujā!